Paskelbtas Aktualijos

Tarnavęs Dievui ir žmonėms

Trečiadienis, 04 May 2016 03:00 Parašė 

Gegužės 3 d. Amžinybėn iškeliavo kunigas, ilgametis Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, monsinjoras, Jonavos rajono Garbės pilietis Vincas Algirdas Pranckietis. Velionis bus pašarvotas Jonavos bažnyčioje, su juo atsisveikinti bus galima trečiadienį nuo 12 val. Dvasininkas bus laidojamas penktadienį 12 val. bažnyčios šventoriuje.

***

Oficialiuose dokumentuose įrašyta, kad kun. V.A. Pranckietis gimė 1923 m. sausio 7 dieną, tačiau tikroji data, kaip sakė pats šviesaus atminimo A. V. Pranckietis Krašto muziejuje per jo garbei surengtą 90 metų jubiliejui skirtą popietę, yra 1922 m. gruodžio 8 d. Monsinjoro žodžiais, greičiausiai į dokumentus įrašyta krikšto dienos data.

Kunigas V.A. Pranckietis net dešimt metų – 1949–1959 m. buvo tremtyje prie Baikalo. Čia jam teko dirbti žveju, vairuotoju, buhalteriu. Tremtyje dvasininkas savo likimo brolius ir seseris laimino, guodė, krikštijo, tuokė, lydėjo į paskutinę kelionę. Tremtis – anaiptol ne kurortai, tačiau Dvasininkas ją prisiminė geromis spalvomis. Ir džiaugėsi, kad jį visur lydėjo sėkmė, Dievas apsaugojo nuo pačių baisiausių dalykų.

Baikale išmoko fotografuoti – užfiksuodavo svarbiausias tremtinių gyvenimo akimirkas. Šiandien šios fotografijos yra unikalūs istoriniai dokumentai.

Monsinjoro A.V. Pranckiečio autobiografija sudėta į keturias knygas: „Baikalo žvejys“ (1998), „Ne vien duona“ (2000), „Vynmedis ir jo šakelės“ (2005) ir „Padraugaukime“ (2008). Iki pat išėjimo garbusis Dvasininkas rašė prisiminimus.

Atmintin įstrigo Dvasininko pasakyti žodžiai: „Jonavoje esu jau bemaž 40 metų. Nugyvenau ilgą amžių – gyvenimas yra be galo gražus ir brangus. O iš visų dorybių pati svarbiausioji yra meilė. Jeigu jos neturi – esi šaltas, be jos tik pusiau gyveni“.

Monsinjoro žodžiais, kiekvienas turime savo likimą – pelnytą, ar Dievo duotą. Kunigą V.A. Pranckietį per gyvenimą vedė meilė Dievui ir žmonėms.

Laima SLOVIKIENĖ