Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE. Opoziciją silpnina nesutarimai

Penktadienis, 03 May 2024 09:33 Parašė 

Kadangi tarp septintojo ir aštuntojo savivaldybės tarybos posėdžių susidarė kelių mėnesių tarpas, užderėjo gimtadienių: glėbiai rožių keliavo iš rankų į rankas. Pasveikinti tarybos nariai Vijolė Šadauskienė, Artūras Neimontas, Birutė Daškevičienė, Arūnas Rimkus, Rimantas Sinkevičius, Artūras Šalaševičius.

Darbotvarkė sutrumpėjo vienu klausimu, ir čia mūsų išrinktieji niekuo dėti. Buvo planuota pavesti VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui užtikrinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimą mūsų savivaldybėje, bet Sveikatos apsaugos ministerija sumąstė, kad pavėžėjimą perims valstybė su greitąja medicinos pagalba. Ateityje, ko gero, šią funkciją perims socialinių paslaugų centrai, tad bus ruošiamas naujas sprendimo projektas. Todėl bendru sutarimu 15 klausimą – „Dėl pavedimo viešajai įstaigai Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui užtikrinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimą Jonavos rajono savivaldybėje“ – nutarta iš darbotvarkės išbraukti.

Iš dalies pakeistas savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. 1TS-106 „Dėl Jonavos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo ir Garbės piliečio vardo kandidatų atrankos komisijos sudarymo“: vietoje Tomo Krejaro dirbs Erlandas Andrejevas, Jonavos rajono verslo tarybos pirmininkas, o buvusį tarybos narį Andrejų Štombergą keičia Arūnas Rimkus. Visi kiti komisijos nariai lieka tie patys, tik kai kurių jų patikslinamos pasikeitusios pareigos.

Be klausimų ir diskusijų pritarta patikslintam Jonavos r. savivaldybės 2024 metų biudžetui. Iš kur paimta, kur pridėta, kiek ir kam padalyta, galite išsamiau panagrinėti www.jonava.lt

Pritarta sprendimams „Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“, „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos  nuostatų patvirtinimo“, „Dėl atnaujinto Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“, „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų infrastruktūros plėtros programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“, „Dėl Jonavos sporto centro nuostatų patvirtinimo“, kt.

Moksleivių nemažės

Greituoju būdu (nebuvo nei klausimų, nei pasisakymų) pritarta „Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2024-2025 mokslo metams nustatymo“. Šiuo sprendimo projektu pasiūlyta nustatyti savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2024-2025 mokslo metams: 221 klasę, priešmokyklinio ugdymo grupių (PUG) komplektų skaičių (bendrųjų klasių – 203, PUG – 13, specialiųjų klasių – 5) ir besimokančiųjų skaičių – 4595.

Palyginti su 2023-2024 mokslo metų duomenimis, prognozuojamas panašus mokinių skaičius, klasių skaičius – 2 komplektais didesnis. Priėmus šį sprendimą bus reguliuojami mokinių srautai, planuojamas mokymo lėšų poreikis, ugdymo proceso organizavimas ir mokytojų darbo krūvis mokyklose 2024-2025 mokslo metams. Klasių, mokinių, PUG skaičius ir vaikų skaičius jose dar bus tikslinamas ir iki 2024 m. rugsėjo 1 d. teikiamas savivaldybės tarybai patvirtinti.

Pritarta sprendimui „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-268 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“. Vietoje Ievos Šveikauskienės, jau nebedirbančios Pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC), komisijoje darbą pradės PSPC Psichikos dienos stacionaro vedėja, gydytoja psichiatrė Rima Vidmantė.

Patvirtinti ir šie sprendimai: „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024-2025 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo“, „Dėl Visuomenės sveikatos projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.

Praplės Mobiliąją aplikaciją

Iš peties padirbėjo Investicijų ir inovacijų skyrius: svarstyti pristatyta eilė projektų.   

Taryba pritarė projekto „Jonaviečio kortelės modulio funkcionalumo plėtra“ įgyvendinimui ir paraiškos teikimui VšĮ Inovacijų agentūrai pagal kvietimą Nr. 1 „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ bei nuspręsta skirti finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 20 proc. projekto vertės. Bus privalu užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir poprojektinę veiklą ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos; užtikrinti projekto netinkamų finansuoti išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurių nedengia projekto finansavimas, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto metu planuojama praplėsti Mobiliąją aplikaciją šiomis funkcijomis:

1) Integracija su el. autobuso bilietu (galimybė pirkti / pratęsti el. autobuso bilietą per Mobiliąją aplikaciją. Integracija su Jonavosautobusai.lt svetaine – maršrutų sinchronizavimui);

2) Integracija su bibliotekos sistema (integracija su bibliotekos sistema, kad rajono gyventojai galėtų naudotis viešosios bibliotekos paslaugomis ir per Mobiliąją aplikaciją);

3) Slėptuvių žemėlapis, kryptis ir t. t. (galimybė matyti interaktyvų visų Jonavos rajono slėptuvių žemėlapį, naviguoti nuo esamos lokacijos iki pasirinktos slėptuvės. Slėptuvės aprašymai su detalizacija, kokio pavojaus atveju pasirinkta slėptuvė gali būti naudojama, kiek žmonių nelaimės atveju talpina ir kt. aktuali informacija (galimybė pasidalyti slėptuvės lokacija per mobiliąją programėlę su savo pažįstamais);

4) Savivaldybės viešųjų dokumentų prieiga (atskira skiltis mobilioje programėlėje, kurioje galima rasti informaciją apie svarbius įvykius savivaldybėje (pvz., susirinkimų vaizdo įrašai), viešuosius savivaldybės dokumentus, tvarkas, nuostatus, kurie gali būti aktualūs rajono gyventojui);

5) Gyventojų prašymai vykdyti remonto darbus namuose (gyventojų prašymo pateikimas dėl planuojamų vykdyti namuose remonto darbų pateikimas, valdymas bei administravimas. Mobiliosios aplikacijos pagalba procesas vyks sklandžiau, paprasčiau patiems gyventojams);

6) Centralizuotos švietimo sistemos integracija (sukuriant galimybę Mobiliojoje aplikacijoje matyti informaciją apie neformalųjį ugdymą, bendrąjį ugdymą, švietimo pagalbą, kitas švietimo įstaigose teikiamas paslaugas, dienyną).

Projekto preliminari vertė planuojama 95 112,50 Eur, iš jų 76 090 Eur – ES lėšos ir 19 022,50 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Mažins atskirtį

Pritarta projekto „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį turintiems vaikams Jonavos rajone“ įgyvendinimui ir PĮP teikimui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pagal kvietimą Nr. 22-005-P „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Kauno ir Jonavos rajonuose“ bei nuspręsta skirti finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės. Bus privalu užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir poprojektinę veiklą ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Bus finansuojamos šios veiklos:

1) universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose (būtinos apimties statybos, rekonstravimo ir remonto darbai diegiant konkrečius universalaus dizaino ir kitų inžinerinių sprendimų elementus, sensorinio kambario / nusiraminimo erdvės įrengimas (remontas ir aprūpinimas reikiamais baldais ir įranga));

2) negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas (įsigyjamos transporto priemonės (autobusiukai) turi būti pritaikytos ar prireikus lengvai pritaikomos neįgalių asmenų (numatytos vietos neįgaliesiems asmenims pavežti ir užtikrintas saugus ir patogus tokių asmenų patekimas į transporto priemonę) ir mažų vaikų (kai pavėžėjimo paslauga teikiama ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniams) saugiam ir patogiam pavėžėjimui).

Atsižvelgus į finansavimo gaires, pasirinktos trys skirtingos mokyklos – pagrindinė mokykla, gimnazija ir progimnazija, kad būtų galimybė mokiniams su spec. poreikiais mokytis skirtingose mokyklose.

Projektas bus įgyvendinamas Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje ir specialiajame skyriuje ugdomi mokiniai, turintys įgimtų ar įgytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie mokosi pagal individualizuotas pradinio pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą; Jeronimo Ralio gimnazijoje bei Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje.

Projektu siekiama „Neries“ pagrindinėje mokykloje ir specialiajame skyriuje, Jeronimo Ralio gimnazijoje bei Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje įrengti liftus, neįgaliųjų keltuvus ir pandusus bei įdiegti universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią. Liftų, keltuvų, pandusų bei kitų universalaus dizaino priemonių įrengimas sudarys dar geresnes sąlygas fizinę negalią turintiems mokiniams ugdytis šiose įstaigose, nes bus suteiktos galimybės jiems laisvai judėti tarp aukštų, mokytis patogioje ir draugiškoje aplinkoje.

Taip pat bus įsigytos trys transporto priemonės, nes Jonavos rajone nėra užtikrintas mokinių pavėžėjimas. Įsigijus transportą, planuojama pervežti papildomai 24 mokinius.

Preliminari projekto vertė planuojama 1 529 412 Eur, iš jų 1 300 000 Eur – ES lėšos ir 229 412 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Atnaujins gimnazijos stadioną

Nutarta pritarti projektui „Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos stadiono atnaujinimas“ ir skirti ne mažiau kaip 25 proc. projekto vertės finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų; užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir veiklas projekto stebėsenos laikotarpiu ne trumpiau kaip 3 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Jeronimo Ralio gimnazijos stadiono infrastruktūra šiuo metu yra prastos būklės:  bėgimo takai išpilti žvyru, žolė futbolo aikštėje nelygi, vietomis jos jau nėra, aikšte, bėgimo takais su šuolio į tolį sektoriumi sudėtinga naudotis pažliugus, ypač lietingu laikotarpiu rudenį, nes nėra vandens nuvedimo sistemos; gimnastikos treniruokliais neįmanoma naudotis, jų dažai apsilupę, metalas sueižėjęs, todėl kelia pavojų sportuojantiems.

Atsižvelgusi į tokią situaciją, gimnazija apsiriboja vos keliais neformaliais sportiniais užsiėmimais, todėl nuolat po pamokų sportuojančių vaikų gimnazijoje šiuo metu nėra daug. Dėl to vos keletą neformalių užsiėmimų vaikams, jaunimui gimnazijoje organizuoja ir Jonavos sporto centras. Pastebėta, kad ir suaugusioji miesto bendruomenės dalis vis rečiau stadione leidžia savo laisvalaikį bėgiodama ar kitaip aktyviai mankštindamasi.

Projekto tikslas – sudaryti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sportavimo sąlygas Jeronimo Ralio gimnazijos stadione. Tai bus pasiekta kapitališkai suremontavus futbolo aikštę, bėgimo takus su šuolių į tolį sektoriumi, atnaujinus gimnastikos įrenginius, įrengus apšvietimą ir vandens nuvedimo (lietaus nuotekų šalinimo tinklus, drenažą) sistemas. Įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėn.

Preliminariai lėšų reikės 998 852,23 Eur, iš jų – 500 000 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 498 852,23 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Lėšų dydis, atlikus pirkimą, gali keistis.

Stebės oro taršą

Taryba pritarė projekto „Jonavos rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo stiprinimas“ įgyvendinimui ir PĮP teikimui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai bei skirti finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės; užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir poprojektinę veiklą ne trumpiau  kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Planuojamos dvi pagrindinės stotelės: Kauno ir Veterinarijos g. sankryžoje bei Lietavos g. ties pėsčiųjų tiltu per geležinkelį į Topolių g. Taip pat planuojami 8 sensoriniai davikliai mieste. Matavimo vietos Jonavos mieste parinktos siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir miestų centruose – dažnai ir gausiai žmonių lankomose arba foninėse vietose.

Jonaviečiai kenčia nuo oro taršos, tai turi neigiamos įtakos sveikatai. Oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie koncentracijų ore pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu. Tam, kad būtų įgyvendinti aplinkos oro kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie aplinkos oro kokybę ir taršą, kuri leistų parengti ir įgyvendinti Jonavos r. savivaldybės oro kokybės valdymo programą. Nuspręsta investuoti į aplinkos oro monitoringo stoteles tam, kad būtų galima sekti ir analizuoti informaciją bei vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones apie Jonavos miesto oro taršą.

Projekto preliminari vertė planuojama 235 295 Eur, iš jų 200 000 Eur – ES lėšos ir 35 295 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

 Pritarta projektui „Avaringų vietų skaičiaus mažinimas Jonavos rajone“, apie kurį „Alio Jonava“ jau rašė.

Taip pat nuspręsta papildyti savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimą 1TS-225 „Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą“ šiais punktais: „74. Žeimių g. 72A, Jonava; 75. Chemikų g. 78, Jonava“.

„Greituoju būdu“

Sprendimai taryboje buvo priiminėjami itin sparčiai. „Eismą“ kiek pristabdydavo daugiausia klausimų (ir pamatuotų) pranešėjams turėjęs opozicijos atstovas Remigijus Osauskas.

Pritarta sprendimui „Dėl sutikimo naudotis Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; nustatyta, kad leidimai važiuoti Jonavos r. savivaldybės gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), išduoti iki šio sprendimo įsigaliojimo, galioja iki juose nurodyto laikotarpio pabaigos. 

Parengto sprendimo tikslas – patvirtinti naują Sutikimo naudotis Jonavos r. savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Pasikeitė Kelių įstatyme numatytas naudojimosi valstybinės ir vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis reglamentavimas: naudotis vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima tik suderinus su kelio savininku ir gavus jo sutikimą (buvo – leidimas); sutikimą naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda savivaldybės vykdomoji institucija, t. y. savivaldybės meras (anksčiau buvo administracijos direktorius).

Taryba taip pat patvirtino Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.

Rekonstruos melioracijos sistemas

Pritarta projekto „Gečių žemės ūkio bendrovei ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Upninkų, Šilų, Liepių ir Panoterių kadastro vietovėse“ rengimui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“; pritarta partnerystei su Gečių žemės ūkio bendrove (ŽŪB), teikiant projekto „Gečių žemės ūkio bendrovei ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Upninkų, Šilų, Liepių ir Panoterių kadastro vietovėse“ paraišką paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir, gavus finansavimą, padėti jį įgyvendinti.

Nustatyta, kad minėtas projektas nebus finansuojamas Jonavos r. savivaldybės biudžeto lėšomis, o bendrafinansavimą užtikrins Gečių ŽŪB.         

Paramos ir nuosavos lėšos, įdėtos į projekto melioracijos statinių rekonstrukciją, leis padidinti dalies dirbamų žemių derlingumą, užtikrins tolygią, subalansuotą plėtrą su gerai funkcionuojančiais melioracijos statiniais. Taip pat bus pagerinta dalies valstybei nuosavybės teise priklausančių, rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų melioracijos statinių būklė.

Gečių ŽŪB ir ES paramos lėšomis bus tvarkomi bendrovei ir valstybei nuosavybės teise priklausantys, rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi melioracijos statiniai. Numatoma rekonstruoti melioracijos statinius Jonavos r. Upninkų, Šilų, Liepių ir Panoterių kadastro vietovėse, Pakalniškio, Širvių, Kunigiškių, Liepių, Lukšių, Liutkūnų, Medinų, Vaivadiškių, Vainių, Gudonių, Ražuotinės, Stašiūnų, Apeikiškių kaimuose. Bus rekonstruojami melioracijos statiniai apie 165 ha plote. Įgyvendinus projektą, bus pagerinta dalies rajono melioracijos statinių būklė, dalyje rajono dirbamų žemių plotų paspartės pavasario ir rudens darbai.

Su nemažu sprendimų projektų pluoštu į tarybą atėjo Teritorijų planavimo ir urbanistikos bei Turto ir aplinkos apsaugos skyriai. Visiems projektams buvo pritarta.

Turėsim daugiau miestelių?

Apie planuojamą Šveicarijos, Upninkų ir Užusalių kaimų virsmą miesteliais „Alio Jonava“ jau rašė.

Šveicarija. Nuo 2024 m. kovo 8 d. iki balandžio 8 d. seniūnijoje organizuota Šveicarijos gyventojų apklausa: reikia miestelio, ar bus gerai ir kaimas? Nuomonę pareiškė 32 vietos gyventojai (26 pritarė, nepritarė 6).

Upninkai (seniūnijos ir seniūnaitijos centras, turintis 694 gyventojus). Apklausus gyventojus, nuomonę pareiškė 120, visi vienbalsiai buvo už miestelio pavadinimą.

Užusaliai (seniūnijos ir seniūnaitijos centras, turintis 646 gyventojus). Apklausus gyventojus, nuomonę pareiškė vos 15 (pritarė – 12, nepritarė – 3).

Taryba pritarė aiškinamajam raštui dėl Šveicarijos, Upninkų ir Užusalių kaimų pavadinimų keitimo bei nuspręsta siūlyti LR Vyriausybei pakeisti gyvenamųjų vietovių pavadinimus.

Žilvino Galimovo nuomone, veiksmas vyko gana paviršutiniškai: gyventojai nesupažindinti, kokia iš to bus nauda ar žala. Pasak tarybos nario, ir žmonių aktyvumas buvo mažas. „Skambės gražiau: gyvenam ne kaime, o miestelyje“, – šyptelėjo Žilvinas Galimovas.

– Žinom, kad su aktyvumu neblizgam, seniūnaičius kai renkam, balsuoja penki piliečiai. Tai ką renkam? – pripažinęs, kad čia buvo lyrinis nukrypimas, sakė meras Mindaugas Sinkevičius.

Sveikino iniciatyvą

Svarstytas Upninkų seniūnijos inicijuotas sprendimo projektas „Dėl siūlymų neprivatizuoti žemės sklypus Jonavos rajono savivaldybėje, Upninkų seniūnijoje“. Taryba  nusprendė siūlyti Upninkų k. neprivatizuoti apie 0,26 ha  ir apie 0,13 ha žemės sklypų, kurie  reikalingi bendroms gyventojų reikmėms tenkinti (planuojama įrengti saugaus eismo miestelį: dviračių ir riedučių trasas, laisvalaikio užimtumo zonas, želdynus); apie 0,43 ha žemės sklypo (planuojama statyti sceną kultūros renginiams, įrengti naujus želdynus); apie 0,43 ha žemės sklypo (įrengti naujus želdynus).

Šis sprendimas bus teikiamas Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl žemės sklypų, esančių Jonavos r. savivaldybėje, Upninkų seniūnijoje, įtraukimo į neprivatizuojamų žemių sąrašą ir pateiktas prašymas šiuos žemės sklypus suprojektuoti Jonavos r.  Upninkų seniūnijos Upninkų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte visuomenės reikmėms.

Remigijus Osauskas atkreipė dėmesį į Upninkų seniūnės iniciatyvą pasilikti žemės įvairioms veikloms. Tarybos narys siūlė paraginti kitus seniūnus imtis veiklos, kad laisvi žemės sklypai nebūtų privatizuojami (pagyrė buvusią Užusalių seniūnę), kad būtų „atrištos rankos“ seniūnijos veikloms.

Žilvino Galimovo nuomonė buvo kitokia: reikia sudaryti palankesnes sąlygas privatizuoti, kad būtų galima su sklypais ką nors nuveikti, o ne laikyti juos „uždarytus“.

Laukiama didelių investicijų

Pristačius klausimą „Dėl tarybos pritarimo keisti žemės sklypo naudojimo būdą“, taryba nusprendė pritarti žemės sklypo, adresu Jonavos r. sav., Užusalių sen., Turžėnų k. (kad. Nr. 4608/0007:11), naudojimo būdo pakeitimui iš Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į Visuomeninės paskirties teritorijos.

Šio tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai buvo gauti savivaldybės tarybos pritarimą tam, kad būtų galima pastatyti gydymo paskirties pastatus ir teikti gydymo bei slaugos paslaugas. 

VšĮ „Privati slaugos tarnyba“ nuo 2007 m. teikia socialinės globos paslaugas Lietuvoje ir Vokietijoje. Turėdama kvalifikuotų ir patyrusių specialistų komandą, planuoja socialinių globos paslaugų plėtrą Jonavos r. Užusalių sen. Turžėnų k., investuojant 7 mln. eurų į modernius ir šiuolaikiškus gydymo paskirties pastatus.

Priėmus sprendimą, bus pakeistas nagrinėjamo žemės sklypo naudojimo būdas iš Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į Visuomeninės paskirties teritorijos, nekeičiant Bendrojo plano sprendinių. Tuo pagrindu VšĮ „Privati slaugos tarnyba“ ateityje turės galimybę pastatyti gydymo paskirties pastatus ir teikti gydymo bei slaugos paslaugas.

Į Remigijaus Osausko klausimą, ar meras susitinka su būsimais investuotojais, Mindaugas Sinkevičius atsakė teigiamai, nes natūraliai kyla klausimų, tuo labiau, kad planuojama apie 200 naujų darbo vietų, investicijos sieks ne vieną milijoną eurų. 

Nesutarimai

Pasibaigus posėdžiui, Žilvinas Galimovas padėkojo Turto ir aplinkos apsaugos skyriui už darbą, kai Kaimo reikalų komitetas paprašė papildomos medžiagos ir ją gavo, bei kreipėsi į Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkę. Pasak tarybos nario, dar 2012 m. buvo įsteigta Švietimo taryba, tačiau nuo 2017-ųjų apie ją – jokių žinių.

Žilvinas Galimovas prašė išsiaiškinti, kodėl nevykdomas tarybos sprendimas, nesudaroma nauja Švietimo taryba. Jei jos nereikia, – išformuoti, o jei reikalinga, – teikti svarstyti naują sudėtį.

Opozicijos atstovas Darius Ulkštinas informavo kolegas, kad traukiasi iš frakcijos „Mūsų Jonava“ ir dirbs mažumoje. Juodai katei perbėgus tarp jo ir Remigijaus Osausko (darbo turėjo Jonavos etikos komisija), ir taip menka opozicija sumenko dar labiau.

– Opozicijos nelieka, dirbam draugiškai, kartu, ateitis šviesėja, – juokavo meras Mindaugas Sinkevičius.   

„Alio Jonavos“ inf.