Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE. Biudžetas – „riebus“. Kokia bus realybė?

Pirmadienis, 19 February 2024 10:03 Parašė 

Septintajame savivaldybės tarybos posėdyje buvo numatyti svarstyti 52 klausimai, o svarbiausias jų – 2024 m. rajono biudžeto patvirtinimas. Pasveikinus gimtadienius šventusius Renatą Mikalauskienę ir Darių Ulkštiną, patvirtinta posėdžio darbotvarkė.

Arvydas Gasys pasiūlė išbraukti 32-ąjį klausimą (dėl sutikimo UAB „TOP SPORT“ atidaryti azartinių lošimų automatų saloną), nes komitetai jam nepritarė, o vienas turėjo apsispręsti jau tarybos posėdžio metu.

Posėdžiui pirmininkavęs Mindaugas Sinkevičius pasiūlė sprendimo projektą svarstyti (tuo labiau, kad darbotvarkė patvirtinta) ir jau balsavimu pasakyti „ne“, kad ateityje nebūtų poreikio grįžti prie šio klausimo.

Strateginiam planui pritarta

Siekdama įgyvendinti LR Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, taryba nusprendė sudaryti savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Savivaldybės kolegiją šios sudėties: Mindaugas Sinkevičius, savivaldybės meras (posėdžių pirmininkas); Birutė Gailienė, vicemerė; Povilas Beišys, vicemeras; Valdas Majauskas, administracijos direktorius; Rimantas Sinkevičius, Ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkas; Vijolė Šadauskienė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė; Artūras Neimontas, Kaimo reikalų komiteto primininkas; Birutė Platkauskienė, Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė; Erlandas Andrejevas, Miesto ir infrastruktūros plėtros komiteto pirmininkas; Dovilė Survilaitė, Kontrolės komiteto pirmininkė; Arvydas Gasys, Etikos komisijos pirmininkas; Darius Ulkštinas,  Antikorupcijos komisijos pirmininkas; Remigijus Osauskas, opozicijos lyderis.

Pristačius patikslintą sprendimo projektą „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, diskusijų nekilo ir jam buvo pritarta. Vadovaujantis  šiuo strateginiu veiklos planu, bus organizuojama savivaldybės veikla, pagal jo programas sudaromas savivaldybės biudžetas. Sprendimo uždavinys – pagal skirtingus finansavimo šaltinius sistemiškai suplanuoti ateinančių 2024-2026 m. strateginio veiklos plano lėšas ir tikslų pasiekimą, įvertinti išmatuojamais rodikliais, kurie turi parodyti, ar strateginio veiklos plano vykdymas pasiekia planuojamus rezultatus.

Priėmus sprendimą, patvirtintas strateginis veiklos planas, kurį sudaro 3 formos: veiklos kontekstas ir programos aprašymas (pateikiama savivaldybės misija, aprašomi savivaldybės veiklos prioritetai, svarbiausi darbai, 3 programų tikslų, uždavinių bei priemonių formuluotės. Taip pat pateikiamos programos stebėsenos rodiklių formuluotės bei siektinos reikšmės 2024‑2026 m. Šioje formoje nurodomi su programa susiję įstatymai ir kiti norminiai dokumentai bei sąsajos su Jonavos r. savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu iki 2030 m.); programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiklų, asignavimų bei produkto vertinimo kriterijų suvestinė (šioje formoje detalizuojamas atskirai 3 programų tikslų įgyvendinimas, t. y. nurodomi vienas ar keli uždaviniai, nukreipti į atitinkamo programos tikslo įgyvendinimą. Kiekvienas uždavinys detalizuojamas pagal konkrečias priemones, nurodant asignavimų valdytoją, kiekvienai priemonei įgyvendinti planuojamas lėšas 2024 m. bei numatomą lėšų poreikį 2025 ir 2026 m.);  Jonavos r. savivaldybės 2024-2026 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas (šioje formoje nurodomos priemonės, finansavimo šaltiniai, vykdytojai ir numatomi vykdyti infrastruktūros plėtros projektai 2024-2026 m.).

Strateginiame veiklos plane numatytas vykdyti priemones planuojama finansuoti iš įvairių šaltinių: savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir užsienio fondų, LR  valstybės biudžeto ir kitų lėšų. Šis strateginis veiklos planas rengtas vadovaujantis nauja strateginio valdymo metodika. Pagal Jonavos strateginio plėtros plano 2030 m. patvirtintus strateginius tikslus nustatyti 3 prioritetai: socialinės gerovės užtikrinimas; ekonomikos, aplinkos ir infrastruktūros plėtra; efektyvus savivaldybės valdymas, kurie ir atitinka dabar esančias tris vietoje anksčiau buvusių 8 programų.                  

Ims paskolą

Taryba pritarė dėl banko paskolos ėmimo. Bus imama iki 3 400 000 eurų ilgalaikė (iki 5 metų) banko paskola, iš jų: ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti – 2 335 680 eurų; taip pat investicijų projektams vykdyti ir finansiniam turtui padidinti – 714 320 eurų (iš jų: valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva ruožo nuo 0,041 iki 0,191 km kapitaliniam remontui įrengiant žiedinę sankryžą – 464 320 eurų; finansiniam turtui padidinti (VšĮ Jonavos ligoninės dalininko įnašas) – 250 000 eurų); ES paramos lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimui – 350 000 eurų projektui „Verslo sklypo vystymas Venecijos k., Jonavos rajone“ įgyvendinti.

Taip pat buvo patvirtinta Jonavos r. savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaita bei Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programa.

Ateityje prireiks korekcijų?

 Pagrindinį posėdžio klausimą – rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą – pristatė administracijos direktoriaus pavaduotoja Lineta Jakimavičienė, informavusi, kiek, kokių pasiūlymų sulaukta iš komitetų. Ir dabar klausimų, pasisakymų netrūko tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos pusės. Užbėgdami įvykiams už akių, konstatuojame, kad taryba nusprendė patvirtinti Jonavos r. savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamas ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis; iš biudžeto išlaikomų įstaigų ir institucijų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į rajono savivaldybės biudžetą; biudžeto asignavimus ir jų paskirstymą asignavimų valdytojams pagal programas; biudžeto asignavimus pagal asignavimų valdytojus, finansavimo šaltinius ir priemones; biudžeto asignavimus pažangos priemonėms vykdyti; aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą; nustatyti planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą – 0 eurų. 

O dabar iš pradžių. Daugiausia diskusijų kilo dėl Jonavos Senamiesčio gimnazijos, kurioje vyksta respublikinės olimpiados, atvyksta svečių ir ne tik iš Lietuvos, o ugdymo įstaiga per 50 gyvavimo metų atrodo ganėtinai „pavargusi“. Aldona Balutienė, Arūnas Rimkus, Kęstutis Macionis kalbėjo apie būtinas didesnes lėšas Senamiesčio gimnazijai. Remigijus Osauskas pateikė savo pasiūlymus (apie juos kiek vėliau), atkreipęs dėmesį, kad silpniausia šio biudžeto vieta – švietimas.

Alfonsas Meškauskas teigė, jog turime galvoti apie savo žmones, civilinę saugą. Jo manymu, biudžete numatyta 43 tūkst. eurų – per maža suma, kad būtų galima pasiruošti netikėtumams.

Arvydas Gasys kritikavo išlaidų valdymui didėjimą: „Liaudies tarnų vis daugiau, o kam tarnaut – nebėra kam: žmonių tai mažėja!“ Jo manymu, daugiau dėmesio reikia skirti švietimui bei civilinei saugai.       

– Nėra generatorių nei seniūnijose, nei čia. Nereikia tam šimtų tūkstančių eurų, o padaryti reikia. Mes turėtume bent šviesą. Kur žmogus – ten šviesa, – kalbėjo tarybos narys.

Nuomones biudžeto tema išsakė Erlandas Andrejevas, Žilvinas Galimovas, Birutė Platkauskienė. Diskusijas apibendrinusio Mindaugo Sinkevičiaus manymu, nors biudžetas ir rekordinis, dėl viršplaninių pajamų daug optimizmo neturįs.

– Nors biudžetas skaičiais įspūdingas, bet turėsime įtampų, nes nežinia, kas vyks ekonomikoje, ateityje turėsim įnešti korekcijų, kurios atsiras, kurių dar nežinom, – sakė meras.

Išsamiai su patvirtintu 2024 m. rajono biudžetu galite susipažinti www.jonava.lt

Opozicijos siūlymai biudžetui

Opozicijos lyderis Remigijus Osauskas vasario 11 d. merui pateikė siūlymus 2024 m. rajono biudžeto (šiemet yra 91 mln. eurų, net 14 mln. eurų didesnis nei pernai) projektui, apie dalį kurių kalbėjo ir posėdžio metu.

Tarybos narys siūlė sumažinti šias asignavimų eilutes: 1. „Inžinierinių paslaugų atlikimas (projektavimas, ekspertizė, techninė priežiūra, saugaus eismo auditas, laboratoriniai bandymai ir kt.)“ – sumažinti 50 tūkst. eurų. Šiai paslaugai yra numatyta 200 tūkst. eurų, tačiau atsižvelgiant, koks buvo poreikis per pastaruosius keletą metų inžinerinėms paslaugoms atlikti (2021 m. panaudota 55 tūkst. eurų, 2022 m. – 145 tūkst., 2023 m. – 130,6 tūkst. eurų), siūlė šiai paslaugai palikti 150 tūkst. eurų.

2. „Sporto projektų finansavimas (prioritetinės sporto šakos: Jonavos BE1)“ – sumažinti 130 tūkst. eurų. Siūlė šiam klubui visai neskirti finansavimo, nes nėra informacijos, kokios šio klubo perspektyvos ir ateities planai atstovauti Jonavai. Šiame klube nežaidžia nė vienas jonavietis, o mūsų futbolo komanda FK Jonava neturi su šiuo klubu bendradarbiavimo sutarties. Remigijus Osauskas (apie sporto reikalus posėdžio metu kalbėjo ir Arūnas Rimkus) siūlė remti komandą FK Jonava, ugdyti jaunuosius futbolininkus ir nefinansuoti vienkartinių projektų, kurių vienintelis tikslas – gauti lėšų iš mūsų biudžeto, gauti galimybę treniruotis ir žaisti mūsų stadione.

Šias lėšas (180 tūkst. eurų) opozicija siūlė skirti Jonavos r. seniūnijų vietinių kelių priežiūros darbams – padidinti 80 tūkst. eurų ir bendra šios eilutės suma būtų 240 tūkst. eurų. Atsižvelgiant, kad 2024 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamos lėšos kelių priežiūros darbams bus mažesnės nei praėjusiais metais, o mūsų savivaldybės biudžetas gerokai didesnis nei praėjusių metų, tikslinga kaimo seniūnijų keliams padidinti skiriamas lėšas, kadangi 2024 m. rajono biudžeto projekte siūloma palikti seniūnijų keliams 2023 m. lėšų dydį – 160 tūkst. eurų.

Jaunimo projektų finansavimas – padidinti 5 tūkst. eurų ir bendra šios eilutės suma būtų 20 tūkst. eurų. Jaunimo projektams per pastaruosius 9 metus skiriama lėšų suma labai nedaug padidėjo. Jei 2015 m. jaunimo projektams buvo skirta 13 tūkst. eurų, tai 2024 m. numatomi vos 2 tūkst. daugiau – 15 tūkst. eurų. Kai tuo tarpu socialiniams projektams 2015 m. buvo skirta 14,5 tūkst. eurų, o 2024 m. numatoma 60 tūkst. eurų. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad dalyvaujama finansavimo konkurse „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“, tad jaunimo projektams skirtas lėšas tikrai reiktų padidinti.

Opozicija siūlė Daugiabučių rėmimo fondo lėšas padidinti 20 tūkst. eurų ir bendra šios eilutės suma būtų 80 tūkst. eurų. Tuo labiau, kad per pastaruosius keletą metų neužtekdavo skiriamų 60 tūkst. ir reikėdavo metų fondą papildyti. Kadangi planuojama keisti Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatus, atsisakant kai kurių finansuojamų veiklų dėl lėšų trūkumo, siūlyta padidinti šio fondo finansavimą ir nemažinti finansuojamų veiklų.

Siūlyta po 10 tūkst. eurų padidinti finansavimą šiems sporto projektams: vaikų futbolo programai; Jonavos CBET; „Vikingams“; FK Jonava; „Aušrinei“.

Be dėmesio neliko socialinis pavežėjimas: siūloma padidinti 10 tūkst. eurų, kad bendra šios eilutės suma būtų 30 tūkst. eurų. Ši paslauga yra labai reikalinga ir padeda užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų savarankiškumą, suteikia galimybę nuvykti senjorams, vienišiems asmenims iki gydymo, socialinių įstaigų, tačiau skiriamų lėšų nepakanka, kad ši paslauga kainuotų ženkliai pigiau nei įprastos taksi paslaugos.

Bešeimininkių gyvūnų globai ir priežiūrai siūlyta 15 tūkst. eurų: šias lėšas skirti organizacijoms, kurios užsiima mūsų rajone bešeimininkių gyvūnų priežiūra bei globa.

„Melioruokim, ką galim melioruoti“

Taip Žemės ūkio skyriaus vedėjui Jonui Marčiukaičiui pristačius „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo“ sakė Mindaugas Sinkevičius.

Lėšos, įdėtos į geros melioracijos statinių būklės atstatymą, leis padidinti dirbamų žemių derlingumą, užtikrins tolygią, subalansuotą rajono žemės ūkio ir kaimo plėtrą su gerai funkcionuojančiais melioracijos statiniais.  

Valstybės biudžeto lėšomis bus tvarkomi valstybei nuosavybės teise priklausantys, rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi melioracijos statiniai. Numatoma remontuoti melioracijos griovius, remiantis ūkininkų, gyventojų, bendrovių raštiškais prašymais. Žemės savininkams priklausantys melioracijos statiniai remontuojami ar rekonstruojami nuosavomis žemių savininkų lėšomis arba ES fondų priemonių paramos lėšomis.

Šių metų melioracijos programoje didžiausias dėmesys bus skiriamas: melioracijos magistralinių griovių remontui (augmenija vagoje didina kanalų šiurkštumą ir skatina nešmenų kaupimąsi; kanalų seklėjimas ir  skerspjūvio kitimas mažina jų plotą, dėl to kanalų pralaidumas mažėja. Reikalinga išvalyti griovių dugną nuo sąnašų, atstatyti, išvalyti drenažo žiotis, iškirsti krūmus. Valomi tik valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos grioviai ir sureguliuoti upeliai, prioritetą teikiant ūkininkų prašymuose nurodytiems grioviams, taip pat grioviams,  nukentėjusiems nuo ilgalaikių liūčių); potencialiai pavojingų, valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų priežiūrai ir remontui (tai užtvankos, kurių bloga būklė kelia didesnį pavojų gyventojams ir aplinkai. Jų priežiūros, remonto metu reikia išvalyti sausinamuosius latakus, užtvankos drenažo šulinius, nušienauti šlaitus, prižiūrėti tvirtinimo plokštes, naikinti ataugančias krūmų atžalas, atstatyti apsaugines groteles, stebėti vandens šachtas, privirinti nulaužtus turėklus, atlikti kitus darbus. Ypatingas dėmesys joms skiriamas potvynių metu).

Įgyvendinus Jonavos r. savivaldybės 2024 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programą, bus atstatyta dalies rajono melioracijos statinių būklė. Prižiūrėjus, suremontavus griovius, užtvankas, ateityje bus išvengta stambių melioracijos ir hidrotechnikos statinių gedimų, kurių remontui reiktų dar didesnių lėšų, o ūkininkams paspartės pavasario ir rudens darbai.  

Dalyvaus konkurse

Taryba pritarė sprendimui „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021m. vasario 11d. sprendimo Nr.1TS-1 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto dalinio pakeitimo“. Šiuo sprendimu keičiama komisijos sudėtis. Komisijoje Investicijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę Gitaną Gulevienę keičia šio skyriaus vedėja Agnė Šalomskė.  Komisijos narių skaičius nesikeis.

Taryba pritarė Jonavos r. savivaldybės administracijos dalyvavimui „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurse (projektų teikime) bei įsipareigojo užtikrinti prisidėjimą iš Jonavos r. savivaldybės biudžeto lėšų ne mažiau kaip 30 procentų kofinansavimu nuo visos projektui įgyvendinti Jaunimo reikalų agentūros skirtos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sumos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. projekto sėkmės konkurse atveju.

Priėmus sprendimą, savivaldybės administracija, siekdama stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, gali pretenduoti tapti Lietuvos jaunimo sostine 2025 metais bei gauti finansavimą projektui įgyvendinti, teikdama paraišką ir dalyvaudama „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurse. Finansavimas skiriamas tik vienam pareiškėjui.

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinant darbo su jaunimu kokybę ir plėtojant aprėptį, stiprinant tarpžinybiškumą.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 Eur,  mažiausia – 20 tūkst. Eur. Planuodama gauti maksimalų valstybės finansavimą, savivaldybė turi užtikrinti prisidėjimą 9 000 eurų (30 proc.) arba atitinkamai mažiau, jei valstybės lėšų suma skiriama mažesnė. Savivaldybės indėlis bet kuriuo atveju turės būti 30 proc. nuo skirtos valstybės lėšų sumos. Nuostatams įgyvendinti lėšos suplanuotos Jonavos r. savivaldybės tarybos 2024 m. biudžete.

Verta žinoti apie šiuos sprendimus

Žinia, aprašyti visus priimtus sprendimus būtų sunku, tačiau, kam aktualu, atkreipkite dėmesį į šiuos klausimus: „Dėl Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“; „ Dėl Jonavos rajono savivaldybėje esančių valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga prioritetinio sąrašo patvirtinimo“; „Dėl jaunimo projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2024 metų programos patvirtinimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų prevencinių, bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“; „Dėl maksimalių socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Jonavos rajono gyventojams dydžių nustatymo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ ir kt. Šie ir visi kiti 7-ajame tarybos posėdyje priimti sprendimai viešinami svetainėje www.jonava.lt  

Stebėtojų taryba

Nuspręsta penkeriems metams sudaryti VšĮ Jonavos ligoninės stebėtojų tarybą: Giedra Goštautienė – Jonavos r. savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo; Rasa Kasputienė – Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo; Renata Merfeldienė – Jonavos r.  savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja – Jonavos r. savivaldybės tarybos paskirtas asmuo; Jūratė Povilavičienė – Jonavos onkologinių ligonių asociacijos ŠKAC vadovė, Jonavos r.

savivaldybės tarybos paskirtas asmuo; Brigita Sarkanaitė – VšĮ Jonavos ligoninės Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėja, įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų atstovė.

Pritarta projektui „Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“. Jame planuoja dalyvauti VšĮ Jonavos ligoninė ir VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras. Projektui įgyvendinti numatyta skirti: pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai – 451 926 Eur (bazinė dalis);

antrinio lygio ambulatorinė specializuota asmens sveikatos priežiūra, ambulatorinė chirurgija, dienos chirurgija, dienos stacionaras, skubioji pagalba – 1 189 896 Eur (bazinė dalis). Visa planuojama investicijų suma – 1 641 822 Eur. Finansavimas tarp partnerių bus paskirstytas proporcingai pagal prisirašiusiųjų prie gydymo įstaigų asmenų skaičių.

Nuspręsta pritarti Jonavos r. savivaldybės administracijos projektui „Mobilios komandos aprūpinimas įranga Jonavos rajone“ ir PĮP teikimui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pagal kvietimą Nr. 09-010-P „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“, kuris  teikiamas kartu su partneriu – Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centru. Numatoma kartu su partneriu užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, įsigytos įrangos saugojimą ir poprojektinę veiklą ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos; užtikrinti projekto netinkamų finansuoti išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurių nedengia projekto finansavimas, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektui įgyvendinti numatyta skirti 19 711,96 Eur Europos Sąjungos lėšų.

Turistauk Kaime!“

Jonavos r. savivaldybės vietos veiklos grupės prašymu, taryba nusprendė pritarti ir skirti dalinį finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis Vietos veiklos grupės projekto „Turistauk Kaime!“ įgyvendinimui – 1586 Eur. Sprendimo tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos jiems pasiekti. Sprendimo uždavinys – įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą, skirtą skatinti agroturizmą bei vietos gyventojų socialinį aktyvumą.

Mūsų Vietos veiklos grupė kartu su partneriais – Anykščių ir Ignalinos rajonų vietos veiklos grupėmis – šiuo metu įgyvendina projektą „Turistauk Kaime!“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės LEADER veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Projektu siekiama skatinti kaimo vietovių vystymąsi agroturizmo srityje Jonavos, Anykščių ir Ignalinos r. Projekto veiklose potencialūs paslaugų teikėjai teoriškai ir praktiškai susipažins su populiarėjančiomis bei naujomis agroturizmo paslaugomis, o tai leis jiems sklandžiau ir greičiau pradėti teikti agroturizmo paslaugas. Vietos bendruomenės projekto partnerių teritorijose bus parengti agroturizmo vystymo veiksmų planai, kurie padės projekto partnerių agroturizmo paslaugų teikėjams vystyti agroturizmą vietos bendruomenėse.

Jonavos r. vietos veiklos grupė kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Paramos sutartį dėl projekto „Turistauk Kaime!“ įgyvendinimo, kur numatytos paramos lėšos (95 proc.) – 90399 Eur. Bendra projekto vertė – 95157 Eur, projekto partnerių nuosavos piniginės lėšos (5 proc.) – 4758 Eur ir prašoma prisidėti 1586 eurais.   

Informacijos stoka?

Taryba svarstė „Dėl Kauno regiono plėtros tarybos dalyvio mokesčio metinio dydžio nustatymo“ ir nusprendė įgalioti Jonavos r. savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių balsuoti „už“  Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime dėl Kauno regiono plėtros tarybos dalyvių mokesčių dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo. Taip pat pritarta Jonavos r. savivaldybės metinio dalyvio mokesčio dydžiui Kauno regiono plėtros taryboje – 4700 Eur.

Diskutuojant minėta tema, Remigijus Osauskas sakė, kad nors ir prašyta, kas svarstoma, „ką ten veikia mūsų atstovai“, informacijos negaunama.

– Bent kartą per pusmetį duokit žinią, ką ten veikiat, – kreipdamasis į merą ir kolegą Nerijų Šalūgą, prašė tarybos narys.  

Piniginę atversime plačiau

Apie planuojamas nustatyti keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainas „Alio Jonava“ jau rašė, tačiau verta išsamiau susipažinti su kitomis, tąkart informacijoje nepaminėtomis kainomis naudojantis mobiliąja programėle, perkant vadinamuosius „nuolatinius“ bilietus (mėnesiui ar ilgesniam laikotarpiui), kt. Naujos kainos įsigalios nuo 2024 m. balandžio 1 d. 

Tarybai patvirtinus, daugiau mokėsime ir už kelionę autobusu į Kauną: nuo Jonavos iki Kauno autobusų stoties – 3,50 Eur, o nuo Jonavos iki stotelės „Murava“ –  3,10 Eur. Naujos kainos taip pat įsigalios nuo 2024 m. balandžio 1 d. 

 Brangiau kainuos ir viešosios pirties paslaugos, ir apsilankymas viešajame miesto tualete. Viešosios pirties paslauga (2 val.) kainuos 9 Eur, o asmenims, pasiekusiems pensinį amžių ir asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, bei vaikams – 5 Eur. Vienos valandos pasibuvimas saunoje kainuos 18 Eur. Vienkartinis apsilankymas viešajame tualete apmokestintas visiems vienodai – 50 centų. Naujos kainos įsigalios nuo š. m. balandžio 1 d. 

Nepritarė

Kaip jau rašyta, pritarimo nesulaukė sprendimo projektas „Dėl sutikimo UAB „TOP SPORT“ atidaryti azartinių lošimų automatų saloną“. O balsavimas buvo įdomus. Iš posėdyje dalyvavusių 23-jų tarybos narių už šį projektą balsavo tik vienas – socialdemokratas Elegijus Laimikis. Gal per išsiblaškymą ne tą mygtuką paspaudė? O meras sau leido pajuokauti:

– Taip ir išaiškėja lošėjai. Atsargiai, milijonus galit pralošt!       

Dviračių takui ir kitiems poreikiams

Taryba nusprendė pritarti paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų dalis dviračių takui projektuoti ir statybai nuo Laukagalių piliakalnio Laukagalių k. iki Lokio tvenkinio Lokėnėlių k.

Taip pat nuspręsta siūlyti neprivatizuoti: apie 0,64 ha žemės sklypo Svilonių k., kuris reikalingas bendroms gyventojų reikmėms tenkinti (planuojama sutvarkyti bei prižiūrėti teritoriją, joje esančius želdynus ir įrengti poilsiavietę Svilonių seniūnaitijos gyventojų sueigoms); apie 0,16 ha žemės sklypo Išorų k., Kėkštų g. (planuojama sutvarkyti bei prižiūrėti teritoriją, joje esančius želdynus ir įrengti automobilių stovėjimo aikštelę); apie 0,44 ha žemės sklypo Išorų k., Pamiškės g. (planuojama sutvarkyti bei prižiūrėti teritoriją, joje esančius želdynus); apie 0,10 ha žemės sklypo  Išorų k., Aušros g. (planuojama sutvarkyti bei prižiūrėti teritoriją, joje esančius želdynus); apie 0,44 ha žemės sklypo Išorų k., Šviesos g. (planuojama sutvarkyti bei prižiūrėti teritoriją, joje esančius želdynus); apie 0,60 ha žemės sklypo Kalnėnų k., Liepų g. (planuojama sutvarkyti bei prižiūrėti teritoriją, joje esančius želdynus); apie 0,056 ha žemės sklypo Kalnėnų k., Plento g. (planuojama sutvarkyti bei prižiūrėti teritoriją ir įrengti sporto aikštelę).

Šis sprendimas bus teikiamas Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl žemės sklypų, esančių Jonavos r. savivaldybėje, Užusalių seniūnijoje, įtraukimo į neprivatizuojamų žemių sąrašą.

Keturios tarybai pateiktos informacijos – sporto ataskaitos (apie jas taip pat „Alio Jonava“ jau rašė) – analizuotos nebuvo, nes tai padaryta komitetų posėdžiuose.

***

Padėkojęs už operatyvų darbą, meras Mindaugas Sinkevičius pasveikino artėjančios Vasario 16-osios proga, pakvietė į šventinį koncertą. Kitas tarybos posėdis planuojamas balandžio mėnesį.

„Alio Jonavos“ inf.