Paskelbtas Miesto naujienos

Informacija apie Jonavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą

Trečiadienis, 13 September 2023 09:25 Parašė 

Jonavos vietos veiklos grupė, dalyvaujanti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0004 „Jonavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“  parengė Jonavos miesto vietos plėtros strategiją, aprėpiančią 2014–2020 m. Ši pirmojo etapo strategija  buvo skirta spręsti Jonavos miesto nedarbo ir socialinės atskirties problemas, skatinti bendruomenės socialinę integraciją, pasitelkiant nevyriausybinių organizacijų, verslo bei vietos valdžios ryšius. Tai padėjo įgyvendinti iškeltus ir konkrečius tikslus – užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų plėtrą, prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo, gerinti Jonavos miesto gyventojų situaciją darbo rinkoje, skatinant neaktyvių darbingo amžiaus žmonių užimtumą bei didinant verslumo galimybes.

Jonava pasižymi aukštu pramonės potencialu su išvystyta žemųjų technologijų pramone bei patrauklia vieta užsienio investicijoms. Mieste plečiamas smulkus ir vidutinis verslas, kuriame fiksuojamas augantis darbuotojų skaičius. Nors šioje srityje teigiamų tendencijų yra, tačiau nedarbo problema traukiasi labai lėtai. Tai turi įtakos tiek užimtų gyventojų skaičiui, tiek išmokamų socialinių pašalpų dydžiui.

Miesto vietos veiklos strategijos rengime aktyviai dalyvavę skirtingų interesų ir sektorių atstovai užtikrino principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimą. Tai atskleidė aktualių socialinių problemų spektrą ir diskusijas dėl jų sprendimo būdų bei leido suformuoti įgalinančius veiksmus, nukreiptus į neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų užimtumo didinimą, verslumo gebėjimų vystymą, bendruomenės iniciatyvų, mažinančių socialinę atskirtį, įgyvendinimą. Jonavos VVG, priimdama sprendimus, šiame etape konsultavosi su bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Novatoriškas ir atviras procesas davė rezultatų – reikėjo suderinti įvairius pasiūlymus, įvertinti skirtingas patirtis, numatyti galimus iššūkius. Tačiau tai leido sujungti skirtingus sektorius ir parodyti jų bendradarbiavimo svarbą, sprendžiant nedarbo ir socialinės atskirties problemas.

Jonavos miesto vietos plėtros strategijoje nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo realūs ir įgyvendinami, įžvelgti jų pasiekimai, o išorinės galimybės ir turimi ištekliai išanalizuoti ir įvertinti. Strategijoje nustatyti du tikslai, kuriais siekta prisidėti prie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo.

Jonavos miestas Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programoje laikomas pereinamojo laikotarpio tiksline teritorija, todėl Jonavos VVG parengta strategija pagal galimybes prisidėjo prie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos, kurią 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu patvirtino vidaus reikalų ministras, tikslų ir uždavinių, savo indėlį įnešė ir prie Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. (patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1) prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Tikslų ir uždavinių buvo nemažai. Kaip minėta, juos spręsti nebuvo lengva, tačiau sudėtingas užduotis pavyko įgyvendinti. Pasiekti teigiamų pokyčių padėjo lėšos, kuriomis parėmė Europos Sąjungos socialinis fondas. Tikima, kad strategijoje nuveikti darbai turės prevencinę įtaką, nes sumažins arba atitolins galimas problemas.

Jonavos vietos veiklos grupės strategija – vienas svarbesnių žingsnių Jonavoje, siekianti teigiamų pokyčių ir prisidedanti prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo gyventojams.

Įgyvendinant šį projektą, buvo pasiekti stebėsenos rodikliai: mokymuose dalyvavo 55 vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai; parengti 5 vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtų projektų sąrašai; parengtos 7 vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitos; įgyvendintos vietos plėtros strategijos – 1 vnt.

Projektui vykdyti buvo skirta 100.000 Eur finansavimas, kuriame  ES fondų lėšos sudarė 91.891,89 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 8. 108,11 Eur, pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavų lėšų indėlis  – 8.139 Eur. Visa suma sudarė 108.139 Eur.

Jonavos vietos veiklos grupės inf.