Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDIS. Darbingai, dalykiškai, be „bangų“

Trečiadienis, 23 August 2023 16:29 Parašė 

Neprireikė nė dviejų valandų ir visiems 34-iems sprendimų projektams pritarta, diskusijų kilo tai vienur, tai kitur, tačiau jos buvo dalykiškos ir korektiškos. Ketvirtasis savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo nuo sveikinimų liepos-rugpjūčio mėnesiais gimtadienius šventusioms Marijonai Širvelienei ir Birutei Platkauskienei.

Erlandas Andrejevas informavo, kad taryboje dirbs Socialdemokratų frakcija (ji turi daugumą – 17 narių), frakcijai vadovaus Erlandas Andrejevas, pavaduotoja – Marijona Širvelienė.

Apie Liberalų sąjūdžio frakciją taryboje paskelbė jai vadovausiantis Kęstutis Macionis, kitas frakcijos narys – Žilvinas Galimovas.

Meras Mindaugas Sinkevičius informavo, kad, posėdžiui baigiantis, bus pateikta informacija apie projektą – Jonavos inovacijų, vairavimo įgūdžių vystymo, turizmo ir sporto centrą.

Patvirtinus darbotvarkę, sprendimo projektą „Dėl Jonavos  rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ pristatė administracijos direktorius Valdas Majauskas.

Šiuo sprendimu siūloma patvirtinti naują savivaldybės administracijos struktūrą bei didinamas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius savivaldybės administracijoje – nuo 210 iki 215.

Didinimas susijęs su naujai įvedamais dviem etatais Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriuje dėl valstybės perduodamų NŽT funkcijų savivaldybėms.

Švietimo skyriaus Kultūros ir sporto poskyryje įvedamas naujas etatas atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu už kultūrą ir sportą rajone yra atsakingas tik vienas darbuotojas. Kadangi Jonava yra sporto ir kultūros miestas, manoma, jog šios srities valdymą reikia stiprinti.

Negalios reikalų koordinatorius – teisės aktuose įtvirtinta pareigybė. Koordinatorius  rengs ir įgyvendins neįgaliųjų socialinės integracijos politikos programas ir priemones, plėtos savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių neįgaliųjų socialinės integracijos politikos srityje, bendradarbiavimą, rinks statistinius duomenis apie savivaldybėje gyvenančius neįgaliuosius, rūpinsis statinių pritaikymu neįgaliųjų specialiesiems poreikiams, tiesiogiai konsultuos neįgaliuosius. Plečiantis socialinių paslaugų spektrui bei klientų skaičiui, atsirado poreikis gerinti teikiamų paslaugų kokybę įvedant naują etatą Socialinių paslaugų poskyryje.

Tvirtinamoje struktūroje atsiranda trys nauji poskyriai: Kultūros ir sporto  poskyris, Socialinių paslaugų poskyris ir Komunikacijos poskyris. Kaip jau minėta, Kultūros ir sporto poskyrio atsiradimas siejamas su šių sričių veiklos stiprinimu. Komunikacijos poskyris bus atsakingas už savivaldybės administracijos komunikaciją, daug dėmesio skirs mobiliosios programėlės „Jonava“ tolimesniam įveiklinimui, savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų skaitmenizavimui, bendravimui su rajono gyventojais, diaspora, bendradarbiavimui su miestų partnerių savivaldybėmis. Socialinių paslaugų poskyris atskirs dvi pagrindines Socialinės paramos skyriaus veiklos sritis – piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimą bei socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams, kas, tikėtina, leis siekti geresnių rezultatų abiejose srityse.

Šiam sprendimo projektui įgyvendinti reikės 120 tūkst. Eur, kurių 40 proc. sudarys valstybės biudžeto lėšos (valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti) ir 60 proc. – savivaldybės biudžeto lėšos.

Savivaldybės taryba patvirtino Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrą. Nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių savivaldybės administracijoje – 215. Šis sprendimas įsigalios 2023 m. gruodžio 1 d.

Be diskusijų pritarta sprendimų projektams „Dėl 2023 m. balandžio 17 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-75 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“; „Dėl Jaunuolių skatinimo pasirinkti policijos pareigūno profesiją tvarkos aprašo patvirtinimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo“.

Ženkli parama ukrainiečiams

Taryba nusprendė patikslinti 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1 TS-5 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Jonavos r. savivaldybės 2023 metų biudžetą. Biudžeto pajamų planas valstybės biudžeto kita dotacija padidintas 167595,99 euro; valstybės biudžeto dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti padidintas 311007 eurais. Biudžeto pajamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų planas padidintas 112574,00 eurais bei paskirstytas 136865,22 Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutis.  

Taip pat patikslinta biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas planas bei rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

Nemažai lėšų skirta užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. Kompensacijoms už būsto suteikimą, socialinės globos išlaidų kompensavimui, kompensacijoms už būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidas, socialinės globos išlaidų kompensavimui, psichosocialinės pagalbos teikimui, kitoms reikmėms numatyta apie 150 tūkst. eurų. 

Gavus laišką iš Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių (kartu su Lietuvos visuomenininkais) su prašymu peržiūrėti savo turto sąrašą ir įvertinti galimybes skirti paramą Chersono srities hromadoms, ypač Tiahynkos hromadai, kurią sudaro 11 gyvenviečių, gimė sprendimo projektas „Dėl humanitarinės pagalbos skyrimo Chersono srities hromadoms“ (hromada – verčiamas bendrinis žodis, turimi omenyje gyventojai arba bendruomenė – A. J.)

Taryba nusprendė skirti humanitarinę pagalbą Ukrainos Chersono srities hromadoms ir neatlygintinai perduoti Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai  savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ir savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingą (nenaudojamą) ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: džiovyklę „Beko“ (2 vnt.), televizorių „Samsung“ (1 vnt.), automobilį „Ford Transit“ (2007 m.).

Klausimų nekilo

Nei klausimų, nei pasisakymų nebuvo svarstant sprendimų projektus „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais, nustatymo“ (atsižvelgus į situaciją šalyje, 2024 metams fiksuoto pajamų mokesčio dydis nepakito, taip pat išlaikytos tokios pačios lengvatos kaip 2023 metais); „Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitai“, „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“.

Taryba taip pat nusprendė pritarti Jonavos rajono savivaldybės projekto „Verslo sklypo vystymas Venecijos k., Jonavos rajone“ vykdymui; numatyti ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pareiškėjo indėlį savivaldybės biudžeto lėšomis bei užtikrinti projekto netinkamų finansuoti išlaidų ir tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis; užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir poprojektinę veiklą ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Planuojama minėtą žemės sklypą Venecijos k., Jonavos r., vystyti iki sklypo ribos atvedant vandentiekio bei nuotekų tinklus, nutiesiant privažiavimo kelią ir pan. Projektą planuojama įgyvendinti per 30 mėn. laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2026-08-31. Projektas bus vykdomas kartu su partneriais UAB „Jonavos vandenys“ ir Energijos skirstymo operatoriumi (ESO).

Didžiausia projekto finansuojamoji dalis pagal Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programą neturės viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, savivaldybės biudžeto prisidėjimas negali būti mažesnis nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto veikloms planuojama išleisti apie 10 117 647,06 Eur, iš jų ne daugiau kaip 8 600 000,00 Eur iš minėtos programos.

Pritarta sprendimo projektui „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. 1TS-167 „Dėl biudžetinės įstaigos Jonavos baseino mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“. Beje, vienas iš papildymų – į baseiną nemokamai bus įleidžiami vaikai iki ketverių metų.

Susitarė...

Ilgokai diskutuota svarstant „Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos mokinių priėmimo, atlyginimo dydžio už teikiamas paslaugas nustatymo ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kalbėjo bei pasiūlymus teikė Remigijus Osauskas, Arūnas Rimkus, Žilvinas Galimovas, Darius Ulkštinas, Vijolė Šadauskienė, Erlandas Andrejevas. Visgi sutarimas rastas ir sprendimui su korekcija pritarta.  

Taip pat pritarta „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 1TS-88  „Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-94 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1TS-56 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. 1TS-20 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Gal atlygis paskatins?

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė pristatė sprendimą „Dėl Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriam buvo pritarta.

Žilvinas Galimovas pasidžiaugė, kad miestiečiams palengvinta balsavimo procedūra, ir siūlė labiau vertinti seniūnaičių darbą, juos palaikyti ir su jais dirbti. Meras replikavo, kad, jei Seimas nuspręs ir seniūnaičiai gaus 10 proc. tarybos nario išmokos, gal tai bus akstinas būti išrinktam seniūnaičiu? 

Patvirtinti sprendimai „Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2022 m.“; „Dėl pritarimo Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2022 m.“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. 1TS-21 „Dėl specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.   Beje, verta žinoti, kad, atsižvelgus į infliaciją, specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo  modernizuotų daugiabučių defektų šalinimo išlaidų maksimali kompensuojama suma padidinta iki 10000 Eur su PVM.

Pritarė

Pritarta ir šiems sprendimų projektams: „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. 1TS-162 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės valdomų bendrovių strategijų rengimo, atnaujinimo, įgyvendinimo ir pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-172 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-83 „Dėl Prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualiųjų sistemų įsirengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

Svarstant „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-173 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, nutarta, kad vienai bendrijai per vienerius kalendorinius metus kompensuojama ne daugiau kaip 7000 Eur patirtų sąnaudų.

Taryba pritarė Jonavos rajono savivaldybės projekto „Centralizuotos švietimo sistemos sukūrimas Jonavos rajone“ įgyvendinimui. Nuspręsta įsipareigoti prie projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavu įnašu, apmokant projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nepadengiamos projekto finansavimo lėšomis, ir visas kitas projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas, įskaitant ir netinkamas finansuoti; užtikrinti projekto investicijų tęstinumą ir sukurto skaitmeninio sprendimo priežiūrą ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Planuojamos savivaldybės biudžeto išlaidos projekto įgyvendinimo eigoje – apie 20 000 Eur.

Komitetai, komisijos

Pritarta sprendimui „Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, pirmininko ir pirmininko pavaduotojo paskyrimo“. Komitete dirbs 5 tarybos nariai: Nerijus Šalūga – Socialdemokratų frakcijos atstovas; Kęstutis Macionis – Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas; Dovilė Survilaitė – TS-LKD frakcijos atstovė; Arūnas Rimkus – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas; Darius Ulkštinas – „Mūsų Jonava“ frakcijos atstovas. 

Rajono savivaldybės tarybos opozicijos siūlymu Kontrolės komiteto pirmininke paskirta Dovilė Survilaitė. Jos pavaduotojas – Nerijus Šalūga.

Iš 6 narių sudaryta Jonavos rajono savivaldybės tarybos etikos komisija: Arvydas Gasys – rajono savivaldybės tarybos narys, mažumos atstovas; Remigijus Osauskas – rajono savivaldybės tarybos narys, mažumos atstovas; Marijona Širvelienė – rajono savivaldybės tarybos narė, daugumos atstovė; Artūras Šalaševičius - rajono savivaldybės tarybos narys, daugumos atstovas; Dainius Šlepetis – rajono savivaldybės tarybos narys, daugumos atstovas;  Eisvinas Utyra – rajono savivaldybės tarybos narys, daugumos atstovas.

Opozicijos delegavimu Etikos komisijos pirmininku paskirtas Arvydas Gasys. Jo pavaduotoja – Marijona Širvelienė.

Patvirtinus Etikos komisiją, Mindaugas Sinkevičius palinkėjo „per visą kadenciją elgtis etiškai, kad niekam nieko nereikėtų svarstyti“.    

Sudaryta Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija: Darius Ulkštinas – rajono savivaldybės tarybos narys, mažumos atstovas; Aldona Balutienė – rajono savivaldybės tarybos narė, mažumos atstovė; Alfonsas Meškauskas – rajono savivaldybės tarybos narys, daugumos atstovas; Povilas Garbauskas – rajono savivaldybės tarybos narys, daugumos atstovas; Liudas Mediekša – rajono savivaldybės tarybos narys, daugumos atstovas; Renata Mikalauskienė – rajono savivaldybės tarybos narė, daugumos atstovė.

Opozicijos delegavimu Antikorupcijos komisijos pirmininku paskirtas Darius Ulkštinas. Komisijos siūlymu pirmininko pavaduotoja paskirta Renata Mikalauskienė.

Naujai sudaryta komisija įpareigota parengti Antikorupcijos komisijos nuostatus ir teikti juos tvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybai.

Pritarta „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 1TS-101 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų skyrimo“ pakeitimo“: Miesto ir infrastruktūros plėtros komiteto pirmininku paskirtas Erlandas Andrejevas, jo pavaduotoju – Dainius Šlepetis.

Naujas projektas – naujas objektas?

Gana sklandžiai priėmus visus sprendimus, pasisakyti meras pakvietė svečią Joną Karklį, lenktynininką, Europos žiedinių lenktynių čempionatų dalyvį ir prizininką, tarptautinių IT, kibernetinio saugumo įmonių, „Tesonet“ startuolių akseleratoriaus bendrakūrėją.   

Kaip sakė Jonas Karklys, Lietuvoje yra daugiau nei 3000 aktyvių narių auto-moto sporto bendruomenė, tačiau šalyje nėra saugios sporto infrastruktūros. Svečias pristatė projektą „Jonavos inovacijų, vairavimo įgūdžių vystymo, turizmo ir sporto centras“. Skaičiuojama projekto nauda mūsų rajonui per ateinančius 20 metų – apie 200 mln. eurų. Akivaizdi nauda būtų plėtojant turizmą ir socialinę infrastruktūrą, kuriant darbo vietas (150 nuolatinių ir 100 laikinų darbo vietų); vietos bendruomenės įtraukimas, prasmingas laisvalaikis, techninės inovacijos. Būtų įkurtas Vairavimo gebėjimų vystymo centras, Vaikų saugaus eismo mokymo miestelis ir kt.

Projektas „Jonavos inovacijų, vairavimo įgūdžių vystymo, turizmo ir sporto centras“ gimė ne be jonaviečio, automobilių sporto entuziasto Edvino Preckailos iniciatyvos. Projekto pristatymą meras Mindaugas Sinkevičius apibūdino kaip savotišką startą, kaip pradžių pradžią ir teigė asmeniškai palaikąs šią idėją.

„Alio Jonavos“ inf.