Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE. Biblioteką vadinsime Jonavos rajono garbės piliečio vardu

Ketvirtadienis, 29 June 2023 11:53 Parašė 

Priešpaskutinę birželio savaitę vykęs trečiasis savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo iškilmingai: prisiekė trys nauji tarybos nariai – Povilas Garbauskas, Artūras Šalaševičius ir Dainius Šlepetis. Jų priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas-sekretorius  Maksimas Reznikovas. Šie tarybos nariai pakeitė vicemerais tapusius Birutę Gailienę ir Povilą Beišį, taip pat Valdą Majauską, kuris toliau vadovauja savivaldybės administracijai.  

Pasveikinti gegužės ir birželio mėnesį gimtadienius šventę Arvydas Gasys, Erlandas Andrejevas ir Mindaugas Sinkevičius.

Patvirtinus darbotvarkę ir prieš pradedant svarstyti pirmąjį jos klausimą, meras pristatė atvykusius svečius: Izraelio ambasadorę Hadas Wittenberg Silverstein, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky ir dažną svečią Jonavoje – rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus sūnų Sergejų.    

Sprendimo projektą „Dėl Grigorijaus Kanovičiaus vardo suteikimo Jonavos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pristatęs Mindaugas Sinkevičius supažindino su Jonavos rajono garbės piliečio Grigorijaus Kanovičiaus biografija, pacituodamas rašytojo žodžius: „(...) Jonava buvo mano meilė, mano rojus“.

Sprendimui pritarta vienbalsiai. Jonavos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Grigorijaus Kanovičiaus vardas ir nutarta vadinti ją Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešąja biblioteka. Viešosios bibliotekos direktorius įpareigotas pateikti tvirtinti rajono savivaldybės tarybai naujos redakcijos įstaigos nuostatus; teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti apie pavadinimo pakeitimą. Jonavos r. savivaldybės administracija įpareigota apie priimtą sprendimą informuoti LR Kultūros ministeriją.

Sveikinimo žodžius tarė, prisiminimais pasidalijo garbingi svečiai.

Suabejojo

Svarstant klausimą „Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus“, kilo diskusijos dėl Erlando Andrejevo kandidatūros. Oponentams užkliuvo, kad merą pavaduosiantis tarybos narys neturi aukštojo išsilavinimo.

Pasak Remigijaus Osausko, „švietimas – prioritetinė sritis, o merą išsirenkam su viduriniu išsilavinimu“. Opozicijos atstovas teigė, kad Socialdemokratų frakcija turi pakankamai brandžių, kompetentingų narių, ir siūlė jai pasirinkti kitą kandidatūrą. Klausimą pristatęs Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Justas Budriūnas priminė, kad Erlandas Andrejevas yra dirbęs vicemeru ir turi patirties.

Taryba nusprendė paskirti Erlandą Andrejevą, savivaldybės tarybos narį, vykdyti LR  Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus, kai jo nėra dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių.

Tirs „čekučius“

Be diskusijų pritarta dėl pavedimo Jonavos r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti 2019-2023 metų kadencijos Jonavos r. savivaldybės tarybos narių su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skirtų išmokų vertinimą.

Šis sprendimas gimė savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai 2023-05-30 gavus Kauno apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo raštą, kuriuo, remiantis LR Prokuratūros įstatymo 19 str. 3 d. 1, 2 p.,  prašoma atlikti išmokų, skiriamų Jonavos r. savivaldybės tarybos nariams, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, naudojimo tikslingumo, pagrįstumo ir teisėtumo, auditą už laikotarpį nuo 2019 metų ir pateikti Kauno apygardos prokuratūrai audito išvadas.  

Dar viena reorganizacija

Taryba pritarė sprendimo projektui „Dėl Jonavos r. Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos, sąlygų aprašo bei Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

Nuspręsta reorganizuoti (iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) Jonavos r. Užusalių mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungimo būdu prie Jonavos r. Šveicarijos progimnazijos kaip Užusalių skyrių. Tuo pačiu patvirtintas Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Šveicarijos progimnazijos, sąlygų aprašas; Šveicarijos progimnazijos nuostatai.

Reorganizavimo sąlygoms įgyvendinti sudaryta komisija: Vaineta Tomaš, Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas (komisijos pirmininkė); Danguolė Deikienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Jolita Gečiauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Nija Vareikienė, to paties skyriaus vyriausioji specialistė; Daiva Žvigaitienė, Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė; Gražina Mikutėnienė, Jonavos r. švietimo pagalbos tarnybos Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja (turto grupei).

Šveicarijos progimnazijos direktorius įgaliotas teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti nuostatus Juridinių asmenų registre; Vainetai Tomaš, laikinai vykdančiai Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus funkcijas, pavesta pateikti Juridinių asmenų registrui reikiamus dokumentus ir iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. atlikti visus veiksmus, išregistruojant po reorganizavimo baigsiantį veiklą Užusalių mokyklą-daugiafunkcį centrą iš Juridinių asmenų registro.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. dabartinio Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinio ugdymo klasės tęs veiklą šiame Užusalių skyriuje, o pagrindinio ugdymo koncentro mokiniai bus pavežami į Šveicarijos progimnaziją. Po reorganizavimo bus racionaliau panaudojamos įstaigų valdymo, mokymo ir aplinkos lėšos.

Dalyvaus projekte

Atsižvelgdama į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštą „Dėl kvietimo savivaldybėms teikti paraiškas dalyvauti mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų atrankos konkurse“, savivaldybės taryba nusprendė pritarti Jonavos Justino Vareikio progimnazijos dalyvavimui Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų (toliau – Projektas) atrankos konkurse; sudaryti Justino Vareikio progimnazijoje atvirą grupę, klasę bei steigti antrojo mokytojo ir mokytojo padėjėjo papildomas pareigybes; užtikrinti Projekto netinkamų finansuoti išlaidų ir tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia Projektui skiriamo finansavimo, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis bei užtikrinti Projekto investicijų ir veiklų tęstinumą ne mažiau kaip vienerius metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos.

Savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas pasirašyti su Projektu ir jo įgyvendinimu susijusius dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, būtinus tinkamai įgyvendinti Projektą.

Atvirosios klasės tikslas – sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į mokyklas, jose užtikrinant visiems mokiniams galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui jį pritaikyti asmens ugdymosi poreikiams, teikti mokymosi ir švietimo pagalbą.

Parama ukrainiečiams               

Taryba patikslino rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1 TS-5 patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų ir asignavimų planą 375894,6 eurais. Nutarta padidinti biudžeto pajamų planą valstybės biudžeto kita dotacija 198250,01 eurų, biudžeto pajamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų planą 41544,59 eurų, pajamų už teikiamas paslaugas planą 76000 eurų, sumažinti biudžeto pajamų planą valstybės dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 4500 eurų ir paskirstyti 64600 eurus metų pradžios biudžeto lėšų likučio.

Daugiausiai lėšų numatyta skirti užsieniečių, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensacijoms: vaikų ugdymui ir pavėžėjimui (56680 eurų), kompensacijoms už būsto suteikimą, psichosocialinei pagalbai, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje ir mėnesinėms kompensacijoms vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą bei kitoms išlaidoms kompensuoti.

Suteikė garantiją

Savivaldybės taryba nutarė suteikti 900 000 eurų garantiją penkerių metų laikotarpiui dėl UAB „Jonavos autobusai“ imamos banko paskolos trijų Isuzu M3CE klasės elektra varomų autobusų įsigijimo, kuria būtų įsipareigojama atsakyti garantijos gavėjui, kaip atsako ir skolininkas už paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą.

Savivaldybės meras įgaliotas pasirašyti garantijos dokumentus.

Jau atrodė, kad nepritars

Bene daugiausiai laiko prireikė diskusijoms svarstant „Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2023-2024 mokslo metais patvirtinimo“. Kebeknė kilo dėl vadovavimosi aprašu. Skaitytojų per daug nevarginsime, posėdžio įrašą galite rasti www.jonava.lt    

Mokyklos direktorė Rita Trimonienė prašė pritarti sprendimo projektui, tuo labiau, kad rudenį bus teikiamas naujas. Klausimų tarybos nariams kilo ir nemažai, tačiau kažkodėl jie nepanoro (taip balsavo) išklausyti nei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Violetos Kolesnikienės, nei atsakingos už švietimą vicemerės Birutės Gailienės: tribūna joms suteikta nebuvo.

Skyrėsi nuomonės ir komitetuose, Rita Trimonienė ieškojo kompromisinio varianto, o tarybos narė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Vijolė Šadauskienė rėžė tiesiai: „Kodėl ir pernai, ir užpernai nuolaidžiauta mokyklos direktorei?“ Ritos Trimonienės ginti stojo Žilvinas Galimovas. Prieita prie to, kad bandyta išsiaiškinti, kada mokyklos vadovė lankėsi Švietimo skyriuje ir kalbėjosi, bet meras apramino replika: „Mūsų šalies vadovai devynis mėnesius nesusitinka...“ Žodžiu, nepaisant ginčų „už ir prieš“, sprendimui pritarta: Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičius ir dydis 2023-2024 mokslo metams patvirtintas.

Meno mokykloje 2023-2024 m. m. planuoja mokytis 545 mokiniai, 55 klasės (grupės). 2022-2023 m. m. mokėsi 537 mokiniai, buvo sudarytos 62 klasės (grupės).

Meno mokyklos mokiniai gali rinktis šias programas: choreografijos (nuo 6 metų amžiaus) – klasikinis šokis, lietuvių liaudies sceninis šokis, šiuolaikinis šokis; ankstyvojo integruoto ugdymo (nuo 5 metų amžiaus) – muzikos, choreografijos, teatro pradžiamokslis; muzikos (nuo 6 metų amžiaus) – fortepijonas, smuikas, violončelė, gitara, akordeonas, kanklės, birbynė, lumzdelis, skrabalai, trimitas, tūba, fleita, klarnetas, saksofonas, mušamieji, solinis dainavimas (nuo 7 metų amžiaus); dailės (nuo 7 metų amžiaus) – dailės pažinimas ir raiška, dailės pažinimas ir reflektavimas, piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra, dailėtyra; teatro (nuo 7 metų amžiaus) –  vaidyba, vaidinimo kūrimas, scenos kalba, sceninis judesys, teatro istorija, solinis dainavimas; mėgėjų (nuo 12 metų amžiaus) – individualios pamokos muzikos skyriuje ir surinkus grupę pamokos dailės, choreografijos, teatro skyriuose; tikslinio ugdymo (ugdytiniai, baigę pilną Meno mokyklos formalųjį švietimą papildančio ugdymo dalyką) Muzikos skyriuje.

Veš pigiau

Savivaldybės taryba nustatė keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrute „Jonava-LEZ (Oro parko g.)“ bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu.

Nustatyta 50 proc. nuolaida asmenims, dirbantiems Continental Automotive Lithuania UAB, Continental Autonomous Mobility Lithuania UAB, Continental Tires Business Services UAB, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto „Jonava-LEZ (Oro parko g.)“ elektroniniam bilietui. Nustatyta lengvata galioja keleiviams pateikus darbo santykius su minėtomis bendrovėmis patvirtinantį dokumentą ir bendrovėms kartu išpirkus ne mažiau kaip 40 vienetų lengvatinių elektroninių bilietų per mėnesį.

UAB „Jonavos autobusai“ išlaidos (negautos pajamos) dėl lengvatos važiavimo bilietui taikymo kompensuojamos iš Jonavos r. savivaldybės biudžeto lėšų. Sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.

Viena iš priežasčių, paskatinusi siūlyti šį sprendimo projektą, – dauguma Jonavos miesto ir rajono gyventojų neturi galimybės pasirinkti darbo vietą Kauno LEZ‘e dėl viešojo transporto nebuvimo. Savivaldybės meras, bendrovių atstovai, UAB „Jonavos autobusai“ direktorius, kt. ne kartą diskutavo ir buvo susitikę aptarti galimybių, kaip padėti bendrovėse dirbantiems jonaviečiams patogiai ir laiku pasiekti darbo vietą viešuoju transportu.

Šiuo metu „Continental“ grupės bendrovėse dirba apie 60 jonaviečių, bendrovės planuoja plėtrą ir mano, jog per kitus trejus metus iš Jonavos rajono savivaldybės atvykstančių dirbti žmonių skaičius galėtų siekti 300 ir daugiau. Užtikrinus patogų viešąjį transportą į Kauno LEZ, Jonavos rajono gyventojams atsirastų daugiau galimybių susirasti tinkamą darbo vietą ir kitose Kauno LEZ veikiančiose įmonėse. Yra žinoma atvejų, kad Kauno LEZ darbą renkasi ne tik miesto gyventojai, bet ir iš seniūnijų, kuriems būtų labai patogu atvykus į Jonavos AS nuosavu transportu toliau kelionę tęsti viešuoju. Į Kauno LEZ nuo š. m. rugpjūčio 1 d. keleivius planuojama vežti dvejais autobusų reisais (ryte ir vakare).

Apie AIE

Taryba patvirtino Jonavos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) naudojimo plėtros veiksmų planą 2021-2030 metams bei Jonavos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Planas reikalingas siekiant gauti finansavimą AIE projektams, savivaldybės strateginiame plėtros plane ir kituose strateginiuose bei planavimo dokumentuose teisingai nusimatyti tikslus ir priemones šiems tikslams pasiekti bei biudžeto lėšas, siekiant Lietuvos AIE panaudojimo energijos gamybai tikslo iki 2030 m. ne mažesnio kaip 45 proc. Patvirtintas savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas padės tinkamai įgyvendinti planą, o atsiradus naujoms paramos AIE naudojimo plėtrai priemonėms ar pasikeitus projektų finansavimo galimybėms, ar fiksuojant per menką AIE naudojimo plėtros tempą plane, laiku jį atnaujinti.

Dar vienas „darinys“?

Vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo 15 str. 4 dalimi ir Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 punkto 2.2. papunkčiu, 6 punktu, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė inicijuoti Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimą funkcinio bendradarbiavimo principu. Merui pavesta Aprašo nustatyta tvarka kurti Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo principu.

Patvirtinus šį sprendimo projektą, savivaldybės meras turės inicijuoti veiksmus, nurodytus Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo 11 punkte:

– bus paskelbiama vieša informacija apie planuojamą kurti Sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo pagrindu ir raštu kreipiamasi į LNSS priklausančias privačias įstaigas, kurios teikia planuojamas Sveikatos centro paslaugas. Privačios įstaigos per nurodytą laikotarpį, bet ne trumpesnį nei 14 kalendorinių dienų, turės pateikti rašytinį atsakymą su apsisprendimu dalyvauti ar ne Sveikatos centro veikloje;

– Sveikatos centre turės būti sudaroma galimybė pacientams gauti valstybės laiduojamas (nemokamas) Sveikatos centro asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

– bus organizuojamas visų įstaigų (ir privačių) atstovų posėdis dėl Sveikatos centro veiklos ir bendradarbiavimo sutarties sąlygų aptarimo;

– po visų įgyvendintų etapų bus teikiamas motyvuotas ir pagrįstas tarybos sprendimo projektas dėl Sveikatos centrui priskiriamų teikti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, kuriame bus apibrėžiama, kokios konkrečiai LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos Jonavos r. savivaldybėje bendradarbiaus funkcinio Sveikatos centro veikloje.

Jonavos r. savivaldybėje, turinčioje daugiau kaip 21 tūkst. gyventojų, teikiant Sveikatos centrui priskiriamas paslaugas, savivaldybės pavaldumo viešosios LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos – Jonavos ligoninė, Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras (arba atitinkamas paslaugas teikiančios privačios įstaigos, jei jos Aprašo nustatyta tvarka pareikš norą bendradarbiauti) – privalės bendradarbiauti funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Sprendimą pristačiusi Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Asta Sivolovienė teigė, kad struktūrinių pertvarkų daryti neplanuojama.

Vietoje vienų – kiti

Pritarta sprendimo projektui „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. 1TS-77 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

Iš dalies pakeitus minėtą sprendimą, vietoje vicemeru paskirto Povilo Beišio bei administracijos direktoriumi patvirtinto Valdo Majausko, Miesto ir infrastruktūros plėtros komitete dirbs Povilas Garbauskas ir Dainius Šlepetis. Vicemere tapusią Birutę Gailienę Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos komitete pakeis Artūras Šalaševičius.

Taryba taip pat nusprendė pakeisti Jonavos r. sav., Jonavos m., Pavasario gatvės geografines charakteristikas, nekeičiant gatvės pavadinimo; pritarė kitiems sprendimų projektams.

 „Alio Jonavos“ inf.