Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE. Kadencija baigėsi. Darbai tęsis

Penktadienis, 14 April 2023 14:18 Parašė 
Paskutinio senosios kadencijos tarybos posėdžio metu. Paskutinio senosios kadencijos tarybos posėdžio metu.

Paskutinis, 35-asis, senosios kadencijos tarybos posėdis balandžio 6 d. prasidėjo iškilmingai: kaip „Alio Jonava“ jau rašė, meras Mindaugas Sinkevičius ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis pasveikino 2022 Metų ūkio laureatus. Apdovanojimai skirti Aidui ir Tatjanai Garniams (I vieta), Ramūnui ir Danutei Mačiuliams (II v.) bei Laurynui ir Vaidai Plukiams (III v.).

Taip pat pasveikinti gimtadienius šventę tarybos nariai – Vijolė Šadauskienė, Artūras Neimontas ir Birutė Gailienė.

Po sveikinimų – darbas

Pirmaisiais dviem sprendimais taryba iš pareigų, pasibaigus 2019-2023 m. kadencijos Jonavos r. savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, atleido administracijos direktorių Valdą Majauską bei jo pavaduotoją Linetą Jakimavičienę. Šie sprendimai įsigalios, kai naujai išrinkta 2023-2027 metų kadencijos Jonavos r. savivaldybės taryba susirinks į pirmąjį posėdį.

Abiem specialistams savivaldybės vadovas negailėjo šiltų žodžių, sakė tariąs ne viso gero, o iki pasimatymo bei citavo dainos žodžius: „Aš išeinu, kad grįžčiau“.

– Visus atleidom, gerai, kad mero neatleidom, – sakė linksmai nusiteikęs Mindaugas Sinkevičius.

Ne taip linksma buvo svarstant „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“. Mat sprendimo projektą turėjęs pristatyti Kontrolės komiteto (KK) pirmininkas Gintas Jasiulionis paskutiniame posėdyje nedalyvavo. Sako, nebuvo jo ir komitetų posėdžiuose.

KK pirmininko pavaduotoja Birutė Gailienė padėkojo už darbą Arvydui Gasiui, Egidijui Sinkevičiui. Jos nuomone, KK, svarbus komitetas, sprendė ne rimtus klausimus, o asmeninius santykius tarp KK pirmininko ir vieno administracijos tarnautojo. Birutė Gailienė išreiškė viltį, kad naujoje kadencijoje tai nepasikartos. Po balsavimo (už – 6, susilaikė 16) konstatuota, kad šis sprendimas nepriimtas.

Be diskusijų

Gal ir nereiktų stebėtis, bet šįkart labai greitai, nekilus nei klausimams, nei diskusijoms, pritarta 4-ajam darbotvarkės klausimui.

Taryba patikslino rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1 TS-5 patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą. Nutarta padidinti biudžeto pajamų planą valstybės biudžeto kita dotacija 2736450,09 euro; padidinti biudžeto pajamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų planą 5130 eurų bei paskirstyti 98440 eurų metų pradžios biudžeto lėšų likučio. Taip pat patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

Kainuos, bet ne visiems

Taryba nustatė Jonavos sporto centro teikiamų paslaugų kainas. Numatyta leisti neatlygintinai naudotis varžyboms, treniruotėms, fizinio aktyvumo veikloms pasirašius paslaugų teikimo sutartis Jonavos rajone registruotiems ir veikiantiems sporto klubams, kurių komandos atitinka mūsų savivaldybės tarybos patvirtintų sporto projektų, programų finansavimo nuostatų 7.1. ir 7.3. punktus. Jeigu varžybose, fizinio aktyvumo veiklose yra nustatyta bilieto kaina, kuri yra 4,00 Eur arba didesnė, taikyti 1,00 Eur nuo parduoto bilieto mokestį. Taip pat leista neatlygintinai naudotis stadiono bėgimo takais ir paplūdimio tinklinio aikštelėmis pavieniams asmenims, Jonavos sporto centro direktoriaus patvirtintame stadiono naudojimosi tvarkos apraše numatytomis sąlygomis.

Išskirtinių renginių (Lietuvos nacionalinių rinktinių varžybų, nacionalinių federacijų organizuojamų tarptautinių renginių, tarptautinių meno ir kultūros festivalių) organizatoriams numatyta taikyti 50 proc. nuolaidą nuomos kainai, kai renginio metu dalyvauja Jonavos rajono gyventojas arba mūsų rajone registruoto klubo narys (-iai).

Jonavos rajone registruotiems ir veikiantiems sporto klubams, kurių komandos sezono metu dalyvauja Lietuvos čempionatuose, taurių varžybose ir atstovauja Jonavos miestui ar rajonui, taip pat Jonavos r. savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir kitoms Jonavos r. registruotoms ir veikiančioms organizacijoms, išskyrus politines organizacijas, numatyta suteikti 80 proc. lengvatą paslaugos kainai treniruotėms; 80 proc. lengvatą paslaugų kainai vieną kartą per kalendorinius metus organizuoti masinį viešą renginį, pateikus renginio (varžybų) nuostatus (programą). Išsamiau apie paslaugų kainas – www.jonava.lt

Dar apie pinigus

Taryba patvirtino Jonavos r. socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui per mėnesį – 797,82 Eur.

Nuspręsta patvirtinti Jonavos r. neįgaliųjų veiklos centre dienos socialinės globos kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį – 1414 Eur; su sunkia negalia – 1669 Eur.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį nustatyta 1817 Eur suma, o su sunkia negalia – 2038 Eur.

Patvirtintos Jonavos globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainos: ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia – 1120 Eur per mėnesį; ilgalaikės socialinės globos asmeniui su sunkia negalia – 1448 Eur per mėn.; trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia – 1120 Eur per mėn.; trumpalaikės socialinės globos asmeniui su sunkia negalia – 1448 Eur per mėnesį.

Taryba patvirtino Jonavos r. savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų prevencinių, bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų kainas. Pvz., asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – 8,95 Eur/val. asmeniui; laikinas atokvėpis asmens namuose – 6,98 Eur/val. asmeniui; transporto organizavimo paslauga – 0,80 Eur/km; laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apnakvindinimo įstaigose – 14,00 Eur/para asmeniui; intensyvi krizių įveikimo pagalba (su nakvyne) – 25,00 Eur/para asmeniui (šeimai). Išsamiau – www.jonava.lt

Finansuos išlaidas

Savivaldybės taryba nustatė maksimalius socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Jonavos rajono gyventojams dydžius. Pvz., pagalba į namus – 9,50 Eur/val. asmeniui; laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apnakvindinimo įstaigose – 15,00 Eur/para asmeniui; laikinas atokvėpis asmens namuose – 9,50 Eur/val. asmeniui; intensyvi krizių įveikimo pagalba (su apgyvendinimu) – 25,00 Eur/para asmeniui (šeimai); dienos socialinė globa asmens namuose suaugusiam asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui – 1000,00 Eur/mėn. Daugiau informacijos – www.jonava.lt

Taryba nusprendė pavesti Jonavos r. socialinių paslaugų centrui vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai Jonavos rajono savivaldybėje.    

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka

Tarybos sprendimais iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. nutarta pertvarkyti Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro, Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos, Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūras, pakeičiant mokyklų tipus iš pagrindinių mokyklų į progimnazijas, skirtas mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Taip pat patvirtinti ir šių ugdymo įstaigų nuostatai.  

Duotas sutikimas reorganizuoti Užusalių mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos.

Projektai

Jonavos rajono savivaldybės taryba pritarė projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, paraiškos teikimui ir įgyvendinimui.

Šio projekto tikslas – prisidėti prie atvykusių į Lietuvą Ukrainos karo ir kitų trečiųjų šalių pabėgėlių priėmimo ir ankstyvosios integracijos, teikiant „vieno langelio“ principu kompleksines paslaugas. Tikslinė grupė – Ukrainos karo ir kitų trečiųjų šalių pabėgėliai, atvykę ar gyvenantys Jonavoje, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą mūsų šalyje; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Minėto projekto uždaviniai – teikti „vieno langelio“ principu kompleksines paslaugas atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos ir kitų trečiųjų šalių; skatinti ankstyvąją trečiųjų valstybių piliečių integraciją, teikiant socio-pilietinio orientavimo, asmeninių kompetencijų integracijai į darbo rinką ugdymo, psichologinio ir socialinio konsultavimo paslaugas; įtraukti tiek vietos bendruomenę, tiek Ukrainos karo pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių pabėgėlių bendruomenes į  integracijos procesą.

Pritarta Jonavos r. savivaldybės administracijos partnerystei Jonavos r. savivaldybės kultūros centro projekte „Naujos ekspozicijos įrengimas Jonavos kultūros centro Krašto muziejuje“, kuris būtų įgyvendinamas pagal pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Numatyta užtikrinti partnerio indėlį rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 36 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bei užtikrinti projekto netinkamų finansuoti išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis.

Jonavos r. savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas pasirašyti projekto įgyvendinimo jungtinės veiklos sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su projektu. Numatyta užtikrinti projekto veiklų tęstinumą ne trumpiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Gavus finansavimą ir įgyvendinus projektą, Krašto muziejuje bus įrengta nauja moderni ekspozicija.

Investuos

Pritarta sprendimo projektui „Dėl savivaldybės turto (pinigų) investavimo“. Nuspręsta

perduoti Jonavos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) 500 000 eurų iš Jonavos r. savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimų, kaip papildomą įnašą VšĮ Jonavos ligoninei, didinant šios įstaigos savininko kapitalą, ilgalaikiam turtui (320 kWp saulės modulių parko įrengimas, kompiuterinio tomografo, akušerijos ginekologijos bei dienos chirurgijos skyrių medicininės įrangos ir baldų įsigijimas) sukurti ir įsigyti.

Papildys, pakeis

Nuspręsta papildyti Jonavos r. savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimą 1TS-225 „Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą“ šiais punktais: „65. Kauno g. 68, Jonava; 66. Žemaitės g. 20, Jonava; 67. Vilties g. 28, Jonava“.

Nutarta paskirti UAB „Jonavos paslaugos“ Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos, patvirtintos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1TS-215, įgyvendinimo administratoriumi.

Sprendimo tikslas – skatinti daugiabučių namų atnaujinimo procesą, didinti daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumą.

Kitu sprendimu nutarta iš dalies pakeisti 2015 m. liepos 30 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-0235 „Dėl asociacijos Jonavos vietos veiklos grupė steigimo“ 4 punktą ir išdėstyti jį taip: deleguoti į Jonavos vietos veiklos grupės valdybą atstovauti Jonavos rajono savivaldybės interesams administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėją Agnę Šalomskę; Jonavos miesto seniūnijos seniūnę Eglę Pinkevičienę; administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistę Gitaną Gulevienę.

Ataskaitos, tvarkų aprašai

Taip pat buvo patvirtintos ataskaitos: Jonavos r. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m.; Visuomenės sveikatos biuro; Jonavos baseino; Viešosios bibliotekos; Kultūros centro; Jonavos sporto centro; Jonavos r. priešgaisrinės tarnybos; Vaiko ir šeimos gerovės centro; Nakvynės namų; Neįgaliųjų veiklos centro; Jonavos globos namų; Socialinių paslaugų centro, kt. įstaigų 2022 metų veiklos.

Patvirtinti Visuomenės sveikatos projektų finansavimo; Jonavos r. socialinių paslaugų centro; Jonavos globos namų nuostatai bei Sportininkų priėmimo į Jonavos sporto centrą ir šalinimo iš jo; Mokesčio už sportinį ugdymą Jonavos sporto centre tvarkos aprašai.

Pritarta „Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2023 metams“; „Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2023 metams“; „Dėl mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės, išlaidų finansinių ir eksploatacinių normatyvų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo“; „Dėl Kelių (gatvių) įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo“; kt. sprendimams.

Ar yra norinčių balsuoti?

Ne juokas per tris valandas apsvarstyti 58 klausimus, tačiau meras pirmininkavo sklandžiai, į pabaigą jau automatiškai bėrė žodžius: „Ar yra norinčių paklausti? Nėra. Ar yra norinčių pasisakyti? Nėra“. Dar pasiteiravo: „Ar yra norinčių balsuoti? Balsuojam!“ Ir nesuprasi čia: iš inercijos taip pasakė, ar pajuokavo...

Baigdamas posėdį Mindaugas Sinkevičius teigė, kad ateitis nuteikia optimistiškai, nes „dauguma veidų, į kuriuos aš dabar žiūriu, yra perrinkti, vadinasi, turintys pasitikėjimą“. Palinkėjęs gražių Šventų Velykų, priminė, kad balandžio 17-ąją vyks priesaikos ceremonija ir paprašė „nepramiegoti“.

Savo mintimis, pasiūlymais pasidalijo Alfonsas Meškauskas, Žilvinas Galimovas, Erlandas Andrejevas ir Vijolė Šadauskienė.   

„Alio Jonavos“ inf.