Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys nubaustas už viešųjų ir privačių interesų pažeidimą

Pirmadienis, 24 May 2021 08:22 Parašė 

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai išnagrinėjo S. J. administracinio nusižengimo bylą dėl viešųjų ir privačių interesų pažeidimo. 

Nustatyta, kad S. J. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2020 m. gruodžio 22 d. gauto skundo pagrindu priėmė sprendimą „Dėl S. J.“, kuriame konstatavo, kad S. J. dalyvaudamas ir nenusišalindamas priimant Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“ , kuriuo pakeista apšvietimo Jonavos rajone esančio kaimo gatvių įrengimui skirtų lėšų suma, kai tuo tarpu vienoje gatvėje gyvena jam artimi asmenys, šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Taip pat nustatyta, kad 2020 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimo priėmimo dieną, S. J. turėjo galiojantį Įstatymo nuostatų pažeidimą. 2020 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimu „Dėl S. J.“ konstatuota, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys S. J., dalyvaudamas priimant šios tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimą „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, kuriuo taip pat skirtas finansavimas apšvietimo Jonavos rajone esančio kaimo gatvių įrengimui ir nuo jo nenusišalindamas, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Teismo posėdžio metu S. J. teismo posėdyje kaltu nepripažino padaręs administracinį nusižengimą. Teismui paaiškino, kad 2020 m. vasario mėn. buvo svarstomas Jonavos rajono savivaldybės biudžetas. Viena iš svarstomų eilučių buvo asignavimai kaimo trijų gatvių apšvietimui, kur gyvena jo tėvas ir sesuo su šeima. Tikslinant biudžetą klausimas dėl kaimo trijų gatvių apšvietimo nebuvo išskirtas, todėl jis nematė reikalo nusišalinti, nes yra tvirtinamas visas biudžetas kartu, o ne kiekviena eilutė atskirai.

Teismas, įvertinęs surinktų ir ištirtų įrodymų visumą, proceso dalyvių paaiškinimus, konstatavo, jog S. J. šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  nuostatas, t. y. pakartotinai, per vienus metus nuo Komisijos 2020 m. birželio 10 d. sprendimo „Dėl S. J.“  priėmimo dienos, kuriuo buvo nuspręsta, kad S. J. pažeidė šio Įstatymo nuostatas, dalyvavo ir nenusišalino priimant Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“, kuriuo pakeista apšvietimo Jonavos rajone esančio kaimo gatvių įrengimui skirtų lėšų suma, kai vienoje iš gatvių gyvena jam artimi asmenys

Teismas pažymėjo, jog asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, yra nustatytos šios elgesio taisyklės: 1) draudimas dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą; 2) pareiga informuoti savo institucijos vadovą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą bei pareikšti apie nusišalinimą nuo tokio sprendimo priėmimo; 3) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį dalyvauti tolesnėje procedūroje.

„Iš šių teisės normų matyti, kad jose įtvirtintos elgesio taisyklės asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, tampa privalomos ir turi būti vykdomos tais atvejais, kai atsiranda situacija, atitinkanti interesų konflikto, kylančio tarp privačių ir viešųjų interesų, kriterijus.“ – paaiškino teismas.

Teismas nutarime pažymėjo, kad įstatymų leidėjas aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtino pirmiau minėtas teisines priemones, kurių turi laikytis asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, kad visuomenei nekiltų jokių abejonių dėl valstybės tarnyboje priimamų sprendimų nešališkumo, skaidrumo.

Teismas, skirdamas S. J. baudą, įvertino padaryto nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą bei į tai, jog S. J. neturi galiojančių administracinių nuobaudų.

S. J. skirta 600,00 Eur dydžio bauda.

Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Vaiva Milkeraitienė

Teisėjo padėjėja