Paskelbtas Miesto naujienos

Tarybos posėdis karantino metu

Pirmadienis, 27 April 2020 15:08 Parašė 

Šis, dvyliktasis, rajono tarybos posėdis praėjusį ketvirtadienį tapo iššūkiu mūsų išrinktiesiems: jis vyko nuotoliniu būdu. Reikėjo apgalvoti, kaip vyks ir bus fiksuojamas balsavimas, kaip, be trikdžių, galės būti pristatomi sprendimų projektai, kaip norintiems pasisakyti tarybos nariams bus suteikiamas žodis ir pan. Ir pirmasis blynas neprisvilo.

Posėdžio metu svarstyta per 30 klausimų, išklausytos (ir joms pritarta) uždarųjų akcinių bendrovių „Jonavos paslaugos“, „Jonavos šilumos tinklai“, „Jonavos autobusai“, „Jonavos vandenys“, „Jonavos knyga“  veiklos 2019 metais ataskaitos.

Tarybos nariams buvo pristatyta Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaita. Turime kuo pasidžiaugti, tačiau yra ir dėl ko sunerimti. Jonavos rajono savivaldybės rodikliai, kurių reikšmė atspindi prasčiausią situaciją Lietuvos savivaldybių kontekste, yra susiję su ne tik su naujai užregistruotais tuberkuliozės (TB) atvejais, bet ir registruotais naujais daugeliui vaistų atsparios TB atvejais. Nerimą kelia ir nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis bei jų kontrabanda.

Taryba patikslino rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų planą. Nutarta padidinti pajamų planą valstybės biudžeto specialiąja tiksline dotacija 2746300 Eur; sumažinti pajamų planą dotacija iš Europos Sąjungos paramos lėšų 386000 Eur. Gera žinia: LR Vyriausybės nutarimu iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo skirta 24300 eurų valstybės biudžeto dotacija Upninkų seniūnijos Jurkonių kaimo Užuovėjos gatvei, esančiai sodininkų bendrijos „Užuovėja“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti.

Posėdžio metu patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės verslo taryba: Alina Batulevičienė, rajono savivaldybės mero patarėja; Povilas Garbauskas, rajono savivaldybės tarybos narys; Jolita Gumaniukienė, Jonavos rajono savivaldybės administracijos turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; Kęstutis Macionis, rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komiteto pirmininkas; Alfonsas Meškauskas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Jonavos filialo tarybos pirmininkas, rajono savivaldybės tarybos narys, UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius; Gintautas Brukas, KPPAR Jonavos filialo narys, rajono savivaldybės tarybos narys, UAB „Gudžionys“ direktoriaus pavaduotojas; Tomas Krejaras, KPPAR Jonavos filialo tarybos narys, UAB „Achempak“ direktorius; Vytautas Maslauskas, KPPAR Jonavos filialo narys, UAB „Rizgonys“ generalinis direktorius.  

Nuspręsta karantino Lietuvoje metu  atleisti tėvus (globėjus, rūpintojus) nuo mokėjimų už vaikų ugdymo sąlygų tenkinimą savivaldybės biudžetinėse įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas; rajono biudžetinėse įstaigose teikiamas pailgintos dienos grupių paslaugas; sportinį ugdymą Jonavos kūno kultūros ir sporto centre; ugdymą Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje.

Taip pat numatyta karantino metu ir 60 dienų po karantino pabaigos neskaičiuoti delspinigių ir netaikyti išieškojimo procedūrų (išskyrus pranešimų apie susidariusį įsiskolinimą siuntimą) pradelstiems mokėjimams už šias paslaugas: savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo paskolas; savivaldybės įstaigų valdomo nekilnojamojo turto nuomą; savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų bendrovių teikiamas komunalines paslaugas ir pan. Taip pat nustatyta įsiskolinimų už paslaugas dengimo tvarka pasibaigus karantinui.

Šis priimtas dokumentas yra pakankamai didelis ir išsamus, tad besidomintys juo plačiau susipažinti galės savivaldybės tinklalapyje www.jonava.lt     

Dėl savivaldybės turto (pinigų) investavimo – rajono taryba nusprendė perduoti 260 500 eurų iš rajono 2020 metų biudžeto asignavimų kaip papildomą įnašą VšĮ Jonavos ligoninei ilgalaikiam turtui (echoskopas, laparoskopas, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai (6 vnt.), pacientų monitoriai su stovais (6 vnt.)) įsigyti.

Tarybos sprendimu bus išpirkta sodininkų bendrijos „Užuovėja“ (Jurkonių k., Upninkų sen.) Pušyno gatvės dalis (77,71 Eur) bei Žaliakalnio gatvės dalis (86,91 Eur).

Apie švietimą, ugdymo įstaigas

Jau ne vienerius metus buvo diskutuojama dėl populiariai vadinamo Suaugusiųjų švietimo centro. Praėjusį ketvirtadienį rajono savivaldybės taryba nusprendė pasinaudoti pirmenybės teise ir nupirkti už 1 Eur VšĮ Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro dalininko teises iš Achemos darbuotojų profesinės sąjungos. Įregistravus šį sandorį LR teisės aktų nustatyta tvarka bei tapus įstaigos savininkais, šis centras iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. bus pertvarkytas į biudžetinę įstaigą Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Dar kelios žinios apie ugdymo įstaigas. Taryba nusprendė sutikti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti Jonavos r. Batėgalos universalų daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos kaip Batėgalos skyrių. Reorganizacijos tikslas – racionaliau panaudoti švietimo įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas bei tobulinti organizacinę struktūrą.

Taip pat nutarta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pakeisti Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimą ir vadinti įstaigą Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba bei tipą iš pedagoginės psichologinės tarnybos tipo į švietimo pagalbos tarnybos tipą, įstaigoje įsteigiant šiuos skyrius: Mokytojų švietimo skyrius; Psichologinės pedagoginės pagalbos skyrius; Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius. Patvirtinti ir Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatai.  

Tai padaryta siekiant užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Jonavos rajone gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams bei kokybišką buhalterinės apskaitos tvarkymo priežiūros ir kompiuterinių tinklų paslaugų teikimą švietimo įstaigoms.

„Socialinis paketas“

Pakeistas Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (patvirtintas taryboje 2019 m. kovo 28 d.) „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. To tikslas – tobulinti esamą socialinės paramos mokiniams teisinį reguliavimą, įtvirtinant teisę į nemokamus pietus mokiniams, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nustatyti paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimo tvarką, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką; sudaryti galimybę organizuoti nemokamą maitinimą mokiniams karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas paslaugų teikimas vaikams mokykloje.

Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas, taip pat ir visas „socialinis paketas“:  Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kaina per mėnesį – 521,25 Eur; Jonavos globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainos (ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia – 760 eurų per mėnesį, ilgalaikės socialinės globos asmeniui su sunkia negalia – 1040 eurų per mėnesį; trumpalaikės socialinės globos – 760 eurų per mėnesį); socialinės globos kaina – 1 757,56 Eur vienam globojamam (rūpinamam) vaikui per mėnesį Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre socialinės globos kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį – 861,69 Eur, vienam socialinių paslaugų gavėjui su sunkia negalia – 981,99 Eur; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį – 1128,58 Eur, o su sunkia negalia –1265,47 Eur per mėnesį.

Skyrė finansavimą

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d., LR vidaus reikalų ministro įsakymu „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į KPPAR Jonavos filialo prašymą, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti ir skirti dalinį finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis KPPAR Jonavos filialo projektui „Verslumo skatinimas teikiant konsultacijas ir mentorystės paslaugas“ įgyvendinti – 4927,03 Eur.

Šiuo projektu („Verslumo skatinimas teikiant konsultacijas ir mentorystės paslaugas“) KPPAR Jonavos filialas siekia didinti nedirbančių darbingo amžiaus asmenų įdarbinimo bei nuosavos veiklos (verslo) kūrimo galimybes. Projekto įgyvendinimo metu dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti profesinių įgūdžių organizuojamuose mokymuose ir savarankiškos praktikos veikloje. Planuojama projekto vertė – 65693,76 Eur. Paramos lėšos – 60766,73 Eur, rajono biudžeto lėšos –  4927,03 Eur.   

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d., LR žemės ūkio ministro  įsakymu „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, Jonavos r. savivaldybės vietos veiklos grupės 2020 m. sausio 27 d. valdybos posėdžio protokolu patvirtintais Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašais ir atsižvelgdama į Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugijos bei Jonavos r. Panoterių krašto bendruomenės  prašymus, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti savivaldybės administracijos partnerystei Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugijos projekte „Bendradarbiavimas – vykdant ugniagesių savanorių mokymus ir pratybas“ bei Panoterių krašto bendruomenės projekte „Jonavos krašto raštijos keliais“.  

Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugija projekto įgyvendinimo metu planuoja sudaryti galimybę reguliariai rengti sporto varžybas, žinių konkursus, savanorių ugniagesių ir jų šeimos narių sąskrydžius, kitas šventes ir renginius,  kurie galėtų skatinti prisijungti naujus savanorius ugniagesius bei motyvuoti esamus. Projekto vertė – 8940 Eur. Paramos lėšos – 8493 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 447 Eur.

Panoterių krašto bendruomenė projekto „Jonavos krašto raštijos keliais“ metu planuoja parengti lankytinų vietų maršrutus ir edukacines programas, susijusias su lietuviškos raštijos istorija Kulvos, Šilų, Upninkų seniūnijose. Taip pat planuojama įrengti mini turizmo informacijos centrus su infrastruktūra teikti paslaugas Kulvoje, Panoteriuose ir Upninkuose. Projekto vertė – 36570 Eur. Paramos lėšos – 29256 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 7314 Eur.

„Alio Jonavos“ inf.