Paskelbtas Laisvalaikis

Kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“ išleido 10-ąjį numerį

Penktadienis, 03 January 2020 12:18 Parašė 

Neseniai pasirodė Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio, leidžiamo nuo 2015 metų, dešimtasis numeris. Kaip ir kiekviename, taip ir šiame leidinyje publikuojama nemažai istorinio bei kultūrinio turinio medžiagų, pristatomos naujausios knygos apie Jonavos kraštą ir žmones, pateikiamos ateinančių metų jonaviečių ir įvykių jubiliejinės datos. Kviečiame susipažinti su dešimtame metraščio numeryje spausdinamomis publikacijomis.

Dėmesys – Sąjūdžio judėjimui

Pirmuosiuose leidinio puslapiuose buvęs jonavietis, dailėtyrininkas, žurnalistas, fotografas Vidmantas Jankauskas tęsia pasakojimą (pradžia „Taurostos“ 9-ame numeryje) apie Jonavos Sąjūdžio pradžią 1988 metais. Didelį dėmesį publikacijos autorius skiria Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio ir vilniečių ekologinio klubo „Žemyna“ organizuotam dviratininkų žygiui „Lietuva – mano namai“, kurio tikslas – populiarinti kylantį judėjimą, su jo idėjomis supažindinti šalies gyventojus, o taip pat rinkti parašus po laišku TSRS Ministrų Tarybos pirmininkui Nikolajui Ryžkovui, reikalaujant stabdyti Ignalinos atominės elektrinės III bloko statybas. Straipsnyje pateikiami įspūdžiai iš surengtų susitikimų įvairiose įmonėse, mitingų Jonavoje, Kaune, kitose vietose.

Publikacijoje apie kuriamą Sąjūdžio iniciatyvinę grupę rajone minima labai daug aktyvių sąjūdiečių bei tuomečių Komunistų partijai priklausiusių asmenų pavardžių. Čia atsiskleidžia ir tuomet buvusio LKP rajono komiteto pirmojo sekretoriaus Edvardo Prichodskio, kitų tarybinių veikėjų požiūris į Sąjūdžio veiklos įteisinimą rajone.

Prisiminimai perteikiami labai gyvai, tarsi įvykiai būtų dar visai švieži. Už išsamią, informatyvią ir itin svarbią medžiagą publikacijos autorius nusipelno pagyros žodžių.

Datos ir žmonės

Skyriuje „Datos ir žmonės“ Jonavos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Jurgita Serapinė apžvelgia festivalio „Vasara Jonavoje 2019“, trukusio keturis mėnesius, vykusius renginius. Daugiausia dėmesio autorė skiria jubiliejinei Joninių bei Jonavos miesto 269-ojo gimtadienio šventėms.

Publikacija „Vyšnialaukio stebuklas: mažos bendruomenės didelės šventės“ dedikuojamas Upninkų seniūnijoje esančiam nedideliam Vyšnialaukio kaimui, kuriame šiltuoju metų sezonu ne tik puoselėjama nuostabi aplinka, bet ir skamba muzika, sulaukiama svečių iš rajono ir net užsienio valstybių.

Bendruomenės įkūrimo iniciatoriai Valdas Bagdonas ir Gražina Grigaravičienė prisipažįsta, kad suburti penkias šeimas į vieną oficialų darinį buvęs drąsus žingsnis. Ši atoki vietovė – tik nedidelis, miško apsuptas lopinėlis, glaudžiantis vos kelias sodybas. Tačiau noras skleisti žinią apie kiemų šeimininkus įveikė visus sunkumus ir abejones, o planai virto realybe – bendruomenės renginiai paskleidė garsą apie Vyšnialaukio kaimą...

Jubiliejinės sukaktys

Skaitytojų dėmesį turėtų patraukti jubiliejams skirti straipsniai. Viename jų pateikiamas išsamus pasakojimas apie tautodailininką Tomą Jončą, rugsėjo mėnesį minėjusį 80-ies metų sukaktį. Menininko išskobtos medžio skulptūros, koplytstulpiai puošia ne tik Užusalius, kur gyvena jubiliatas, bet smulkesni drožiniai iškeliavo ir į užsienį. Tai liudija ir straipsnio pavadinimas – „Žemaitis, drožiniais sužavėjęs kolumbiečius“, nusakantis, kad menininkas yra kilęs iš Žemaitijos, o jo kūriniais gėrisi Kolumbijos gyventojai, tarp kurių yra ir ten juvelyre dirbanti tautodailininko anūkė. Tuos, kuriuos domina T. Jončo ir jo šeimos gyvenimas, patirtos nuoskaudos ir pagerbimai, siūlome atsiversti metraščio 28 puslapį.

2019-aisiais 85-erių metų sukaktį būtų minėjęs ilgametis Jonavos rajono sporto komiteto pirmininkas ir tinklinio treneris Alfredas Ogonauskas. Deja, sunki liga palaužė jo sveikatą – 1988 m. vasarį jį priglaudė Jonavos kapinių žemė. Tada A. Ogonauskui tebuvo tik 55-eri. Apie šio sportininko ir trenerio nueitą trumpą, bet prasmingą gyvenimą publikacijoje „Lietuvos čempionų treneris“ pasakoja  Algimantas Kšivickas.

Žurnalistas Marius Glinskas surinko įdomių, daugeliui nežinotų faktų apie kraštietį Aleksandrą Bogdaną, Jonavos rajono garbės piliečio, skulptoriaus Konstantino Bogdano brolį, savo gyvenimą pašventusį muzikos sričiai. Kaip rašo publikacijos autorius, garsiojo muziko „vaikystė nuskubėjo Žeimių dvaro paunksmėje, kur lakstyta pro naująją raudonplytę bažnyčią  į pradžios mokyklą, klausytasi lietuviškai ir lenkiškai traukiamų aplinkinių kaimų dainų. Įsižiūrėta į liaudies papročius, šventines apeigas“. Šiemet kraštiečiui būtų sukakę 100 metų. Tačiau sunki liga pakirto gyvenimą jam einant 54-uosius. Apie šios asmenybės gyvenimą pasakojama straipsnyje  „Žeimių dvaras primena ir garbų muziką“.

Apybraižą apie 80-ies metų jubiliejų neseniai minėjusį irkluotoją, daugkartinį pasaulio čempioną  Vladislavą Česiūną, gyvenantį Vyšnialaukio kaime, skaitytojui pateikia jonavietė Eugenija Mockaitienė. Tai paties personažo pasakojimas, kurį kruopščiai į straipsnį „Lauko vyšnios žydėjimas“ sudėliojo jo autorė.

53-iame metraščio puslapyje randame dar vieną M. Glinsko parengtą straipsnį „Tragedijos realybė neužvirto istorijos žvyrduobėse“, skirtą mokytojo Jono Garbšio 110 metų sukakčiai.  „Apie mokytojus Garbšius (Mariją ir Joną – I. B.) garsiau pradėta kalbėti maždaug prieš tris dešimtmečius. Tad šiandien Garbšių tragedija – tai laisvės ir nepriklausomybės kovų dalelė, kančios akmenėlis tautos atminties mozaikoje“, – teigia autorius.    

Įvairios temos

Skyriuje „Lietuvos šimtmečio žmonės“ dėmesį traukia pasakojimas apie Lietuvos kariuomenės pulkininko Vaclovo Šliogerio, jo tėvų – Jeronimo ir Annos Grynhoff  šeimos, susijusios su mūsų rajone buvusiu Luokenėlių (Lokėnėlių – I. B.) dvaru, likimą. Apie tragišką gyvenimą, iškentėtus skausmus ir patirtas minimos šeimos negandas skaitykite straipsnyje „Atmintis liko gyva“.

10-ame „Taurostos“ numeryje pristatomi Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos laimėtojai, respublikos rekordininkas Antanas Kirvelevičius, nemažai dėmesio skiriama III tarptautiniam Skarulių muzikos festivaliui bei XXIV Pažaislio muzikos festivalio akordams Žeimiuose, pateikiama informacija apie dailininkų Prano ir Jono Butkevičių paveikslų parodą Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

Kultūros ir istorijos metraštyje vietos rado Baltijos kelio 30-mečui skirtos akimirkos. Rubrika „Pro memoria“ atsisveikina su Jonavoje gyvenusia generolo Stasio Raštikio dukra Meilute Marija Raštikyte-Alksniene, liepos mėnesį atgulusia Amžinojo poilsio.

Šiame numeryje  pirmą kartą skaitytojas kviečiamas į Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ svetainę, kurioje spausdinamos šio sambūrio narių nuotraukos, pristatomos Albinos Šereikaitės-Jefimenko ir Petro Zlatkaus neseniai išleistos poezijos knygos.

Tiems, kas domisi lietuvių kalbos reikalais visame pasaulyje, skiriamas Algirdo Grėbliūno straipsnis „Lietuvių kalbos reliktai Italijoje“. O didelę medžiagą apie Ručiūnų kaimo (Kulvos sen.) tragediją publikacijoje „Raudonojo teroro aukos“ pristato kraštietis Vaclovas Slivinskas. Pagal kun. Pranciškaus Tumino rankraščius tęsiama pažintis su Upninkų bažnyčios istorija, spausdinamas kalėdinis sveikinimas Jonavos krašto žmonėms, publikuojami straipsniai kitokiomis temomis.

Linkėjimai „Taurostai“

Metraščio redaktoriaus Vytauto Venckūno teigimu, kiekviename numeryje stengiamasi išspausdinti medžiagą, kuri būtų įdomi mūsų krašto (ir ne tik) gyventojui. „Tikiu, kad leidinys „Taurosta“ yra informacijos šaltinis visiems, kas domisi krašto istorija, kultūra, žmonėmis, kovojusiais už Lietuvos nepriklausomybę. Dėkoju publikacijų autoriams už geranorišką bendradarbiavimą, aktyvų dalyvavimą, renkant medžiagą apie vieną ar kitą asmenybę. Tikiu, kad ir ateinančiais metais skaitytojams pateiksime daug įdomių publikacijų iš mūsų krašto praeities ir dabarties“, – sako V. Venckūnas.

Leidinį galima įsigyti Viešojoje bibliotekoje. Tačiau prenumeratoriai, užsisakę „Alio Jonavos“ laikraštį ilgesniam laikui, gali tapti tais laimingaisiais, kuriems „Taurosta“ taps dovana.

Dėkojame redaktoriui V. Venckūnui už galimybę prenumeratoriams padovanoti abu kultūros ir istorijos metraščio metų numerius. O  „Taurostos“ redkolegijai linkime sėkmingų darbų ir įdomių publikacijų ateinančiais, 2020 metais. Būkime kartu. 

Irena BŪTĖNAITĖ