Paskelbtas Miesto naujienos

Patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūra

Antradienis, 09 July 2019 10:54 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį rajono Tarybos posėdžio metu svarstyti 37 klausimai, susipažinta su Jonavos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita (pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis). Iš rajono tarybos narių atsistatydinus Birutei Gailienei (paskirta dirbti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja) ir atsiradus taryboje laisvai vietai, prisiekė socialdemokratas Liudas Mediekša, pirmasis pagal sąrašą mandato negavęs kandidatas. 

Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrą; nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių savivaldybės administracijoje – 226,25 (šiuo metu rajono savivaldybės administracijoje nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius yra 232).

Savivaldybės administracijos struktūros pertvarkymai turėtų pagerinti darbo organizavimo kokybę, darbo efektyvumą, kontrolę, padėti tinkamiau įgyvendinti administracijai priskirtas funkcijas, taupyti savivaldybės biudžeto lėšas.

Įsigaliojus LR Viešojo administravimo įstatymo 11 str. pakeitimui, kur reglamentuota, kad skyrių sudaro ne mažiau kaip 4 pareigybės, išskyrus vidaus audito tarnybas ir centralizuotas vidaus audito tarnybas, bei įvertinus, kad Jonavos r. savivaldybės administracijos duomenų apsaugos skyrių sudaro viena pareigybė, o Civilinės mobilizacijos tarnybą sudaro dvi pareigybės, tiek skyrius, tiek tarnyba panaikinti ir įsteigtos patarėjo (duomenų apsaugai) bei patarėjo (civilinei mobilizacijai) pareigybės.

Tam, kad būtų įgyvendintos LR Viešojo administravimo įstatymo nuostatos, į  Civilinės metrikacijos skyrių iš Jonavos miesto seniūnijos bus perkeliama pareigybė su gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijomis.  

Viešosios tvarkos skyriuje numatoma įsteigti vieną papildomą pareigybę. Jos steigimas grindžiamas didėjančiomis darbo apimtimis dėl 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio LR Administracinių nusižengimų kodekso. Nėra gerai, kad Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai į iškvietimus vyksta po vieną ir taip neužtikrinamas jų saugumas. Įsteigus dar vieną pareigybę, darbuotojai į iškvietimus vyks po du ir taip skyriui priskirtų funkcijų vykdymas bus efektyvesnis bei operatyvesnis.  

Rajono tarybos sprendimu taip pat įsteigtos patarėjo (įmonių valdymo klausimais) bei patarėjo (korupcijos prevencijai) pareigybės.

 Švietimo, mokslo ir sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministrai yra patvirtinę Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą, kurio vienas punktų rekomenduoja, kad tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius būtų atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui. Todėl nuspręsta, kad  tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė nepriklausys  Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, o bus tiesiogiai pavaldi administracijos direktoriui.

Be jau paminėtų struktūros pakeitimų, siekiant mažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių, racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, Architektūros ir urbanistikos skyrius panaikinamas, o jo funkcijos su pareigybėmis priskiriamos Remonto ir statybos skyriui, pakeičiant jo pavadinimą į Statybos, remonto ir architektūros skyrių.

Dėl aukščiau minėtų priežasčių (t. y. skyrių sudaro 3 pareigybės, taip pat siekiant mažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių) nutarta panaikinti Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrių, aplinkosaugos funkcijas priskiriant Turto skyriui, pakeitus jo pavadinimą į Turto ir aplinkos apsaugos skyrių, o vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigybė bus tiesiogiai pavaldi administracijos direktoriui.

Posėdžio metu taryba nusprendė padidinti rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų planą. Valstybės biudžeto dotacija – 380490 Eur; dotacija iš Europos Sąjungos paramos lėšų – 62700 Eur. Išlaidoms paskirtas 108100 Eur metų pradžios lėšų likutis, taip pat patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

Patvirtintos Kultūros centro bei Jonavos rajono švietimo įstaigų 2018 m. veiklos ataskaitos; pritarta Mokinių pavėžėjimo visuomeniniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašui. Kūno kultūros ir sporto centro 2018 m. veiklos ataskaitai   nepritarta.  

Sudaryta Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo taryba: Artūras Neimontas –  fondo tarybos pirmininkas, rajono tarybos narys; Mantas Petrauskas – fondo tarybos pirmininko pavaduotojas, Remonto ir statybos skyriaus vedėjas; nariai – Gintautas Brukas (rajono tarybos narys), Bronislovas Liutkus (UAB „Jonavos paslaugos“ direktoriaus pavaduotojas daugiabučių namų administravimui), Danutė Petronienė (Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja), Valdas Rėklaitis (Remonto ir statybos skyriaus politikos ir administravimo specialistas), Kristina Reicenštein (Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė). Taip pat patvirtinti Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatai; Jonavos rajono sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašas.

Pritarta Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro projektui „Neįgaliųjų įgalinimas per garsų ir nusiraminimo metodų taikymą“, teikiamam pagal Interreg V-A LatvijaLietuva bendradarbiavimo programą. Partneris – Latvijos nevyriausybinė organizacija „LV-Izglitibas inovaciju parneses centrs“. Taip pat nuspręsta pritarti ir skirti dalinį finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis šiems projektams įgyvendinti:  asociacijos „Bukonių krašto šeimos namai“ projektui „Ateik ir auk“ – 1600 Eur; labdaros ir paramos fondo „Iššūkis jaunimui“ projektams „Pagalbos ranka“ Jonavos mieste ir Kulvos kaime (Jonavos r.) – 3200 Eur (2x1600,00 Eur).

Tarybos sprendimu nustatytos UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

„Alio Jonavos“ inf.