Paskelbtas Sportas

Po turnyro Šiauliuose – regbio varžybos ir Jonavoje

Pirmadienis, 27 March 2017 08:32 Parašė 

Neseniai Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me „Kal­vio“ tau­rės reg­bio tur­ny­re trium­fa­vo Šiau­lių „Vai­ro-Kal­vio“ ko­man­da.

Tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je šiau­lie­čiai po at­kak­lios ko­vos 15:10 (10:0) nu­ga­lė­jo Ke­ka­vos „Mies­nie­ki“ (Lat­vi­ja) ko­man­dą. Po 5 taš­kus nu­ga­lė­to­jams pel­nė Man­tau­tas Vi­li­ma­vi­čius, Vy­tau­tas Šuls­kis ir Eval­das Šti­ti­lis.

Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je Kau­no „Žal­gi­rio“ reg­bi­nin­kai 20:0 (10:0) pra­no­ko Jo­na­vos „Tau­ro-Skor­pio­no-Brum Brum“ eki­pą. Žal­gi­rie­čiams 10 taš­kų pel­nė Kas­pa­ras Kra­saus­kas, po 5 – Siya­bu­le­la Mla­land­le bei To­mas Vai­lio­nis.

Tur­ny­ro fi­na­le „Vai­ras-Kal­vis“ 25:0 (10:0) ne­pa­li­ko vil­čių „Žal­gi­rio“ eki­pai. 10 taš­kų prie per­ga­lės pri­si­dė­jo M. Vi­li­ma­vi­čius, po 5 pel­nė V. Šuls­kis, Ša­rū­nas Šim­kus bei Do­mas Kun­gys.

„Pa­si­ruo­ši­mas nau­jam se­zo­nui tik įsi­bė­gė­ja. Tai bu­vo pir­mo­sios var­žy­bos šie­met, pir­mie­ji pa­ban­dy­mai. Tvar­kin­gai su­žai­dė­me, iš­ban­dė­me įvai­rius va­rian­tus, to­dėl tur­ny­ras pa­si­se­kęs. Jau­ni­mas ak­ty­viai pa­si­reiš­kė, tai džiu­gi­na“, – sa­kė „Vai­ro-Kal­vio“ tre­ne­ris Ge­di­mi­nas Mar­ci­šaus­kas.

„Pa­si­ruo­ši­mą nau­jam se­zo­nui ver­ti­nu ge­rai. Tu­ri­me stip­rų tre­ne­rių šta­bą, dir­ba­me su leng­vo­sios at­le­ti­kos, fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­riais. Pa­si­ruo­ši­mo eta­pas stip­riai su­dė­lio­tas pa­gal da­tas. Ly­gi­nant su to­kiu pat lai­ko­tar­piu praė­ju­siais me­tais, ko­man­da yra aukš­tes­nia­me ly­gy­je. Tu­rint ša­lia daug spe­cia­lis­tų, su­pra­to­me mi­ty­bos, poil­sio svar­bą. Eki­pa at­ro­do daug stip­riau nei praė­ju­siais me­tais“, – pri­dū­rė šiau­lie­čių žai­dė­jas Eval­das Ka­no­pac­kis.

Rung­ty­nė­se dėl tre­čio­sios vie­tos Jo­na­vos reg­bi­nin­kai 10:20 (0:10) pra­lai­mė­jo „Mies­nie­ki“ klu­bui. Jo­na­vos eki­pai po 5 taš­kus pel­nė Va­len­ti­nas Ma­čiu­lis bei Ei­man­tas Il­mo­nas.

Ge­riau­siais tur­ny­ro žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Man­tau­tas Vi­li­ma­vi­čius ("Vai­ras-Kal­vis"), Po­vi­las Jur­ge­lio­nis ("Žal­gi­ris"), Ro­ber­tas Ku­nu­tis ("Mies­nie­ki") bei Jo­nas Tra­ki­ma­vi­čius ("Tau­ras-Skor­pio­nas-Brum Brum").

Savo pasiruošimą Europos čempionatui tęsia ir Lietuvos jaunių regbio rinktinė, kurios sudėtyje įtraukti šeši Jonavos regbio klubo „Tauras“ sportininkai (Valentinas Mačiulis, Arminas Paškevičius, Eimantas Grabliauskas, Rokas Stočkūnas, Robertas Stočkūnas, Nidas Vidzickas). Be jų, į šalies jaunių rinktinės sudėtį įtraukti: Andrius Leontjev, Domantas Stravinskas, Julius Melnikas, Tautvilas Špokas (visi – Vilniaus regbio akademija), Andrius Kvitaš, Liudvigas Karnytis, Džiljanas Benetis (visi – Šiaulių sporto mokykla „Klevas“), Matas Miežys, Arnas Mikulskis, Santaras Karnytis, Deividas Vorašilka, Irmantas Rumbauskas, Rokas Darbutas, Karolis Dringelis, Lukas Garunkšnis (visi – SM „Klevas“/Šiaulių sporto gimnazija), Kristupas Jarošius, Eligijus Latvys, Deividas Peskovas, Povilas Jankauskas, Mantvydas Matiukas (visi – Šiaulių sporto gimnazija), Ovidijus Kybartas (Šiaulių regbio klubas „Vairas“), Žanas Sokolovas (Kauno regbio klubas „Žalgiris“).

Būtent ši Lietuvos jaunių regbio rinktinė balandžio 2 d., sekmadienį, Jonavos centriniame stadione jėgas išmėgins su Jonavos „Tauras“ regbininkais. Rungtynių pradžia 13.00 val.

GYTIS RAMANAUSKAS