Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE. Iš keturių dešimčių – nepritarta tik vienam sprendimo projektui

Ketvirtadienis, 23 June 2022 10:54 Parašė 

Dvidešimt devintasis savivaldybės tarybos posėdis užtruko trejetą valandų. Iš anksto  tarybos nariai buvo apklausti, ar reikia pakartotinai pristatinėti tris informacijas (dėl Jonavos tinklinio sporto klubo „Aušrinė“ veiklos 2021 m.; VšĮ sporto mėgėjų klubo „Vikingai“ projekto įvykdymo veiklos ataskaitą bei dėl VšĮ „Jonavos futbolas“ ir VšĮ „Jonavos sporto klubas“ veiklos 2021 m.), su kuriomis jau buvo susipažinta visuose komitetuose. Nuspręsta prie jų tarybos posėdyje nebegrįžti.

Sveikinimai, sveikinimai...

Su Gimimo diena buvo pasveikinti Egidijus Sinkevičius, jauniausias tarybos narys Žilvinas Galimovas (jam meras Mindaugas Sinkevičius palinkėjo karjeros, vaikų ir „kitų šeimyninių atributų“), Dainius Paulauskas. Jubiliejaus proga gražių žodžių ir įvertinimo nepagailėta, berods, vieninteliam Jonavos ligoninės kardiologui, tarybos nariui Arvydui Gasiui, kuris, dėkodamas už sveikinimus, kuklinosi: „Didelių darbų nenuveikiau ir turbūt nebenuveiksiu, šiaip patapšnojau pėdutėm kai kur...“

Tuo sveikinimai nesibaigė. Birželio 9 d. Prienuose vyko verslo bendruomenės šventė, kurioje apdovanoti ir jonaviečiai. Tad prieš pradedant tarybos darbą, buvo pagerbti ir šventės „kaltininkai“: bronzos „Darbo žvaigžde“ apdovanotas UABRizgonys“ generalinis direktorius Vytautas Maslauskas; Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo nominacija „Metų inovacijų šauklys“ įteikta UAB „ABC Nordic“ (už gamybinio proceso įrengimų atnaujinimą bei naujos veiklos – aliuminio profilių ekstruzijos įsisavinimą); 2021 Metų bitės apdovanojimas įteiktas AB „Jonavos grūdai“.    

Nuo džiugios dalies – prie darbo

Patvirtinus darbotvarkę, prie tribūnos stojo administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jis pristatė sprendimų projektus „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-107 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ dalinio pakeitimo“ bei „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Jonavos rajono savivaldybės administracijai ir VšĮ Jonavos ligoninei suteikimo“, kuriems buvo pritarta.

Nemažai administracijos direktoriui pateikta klausimų prieš patvirtinant Valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifų nustatymo ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą.   

Tarybos nario Egidijaus Sinkevičiaus nuomone, sprendimu numatoma taikyti išskirtinį, 2,5 karto padidintą žemės nuomos mokestį (kaip ir žemės mokestį) pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijoje, kurioje yra koncernui „Achemos grupė“ priklausančios įmonės, pastatai, esantys Meškonių, Venecijos (kur, beje, planuojama įkurti pramoninę zoną) ir kituose greta esančiuose kaimuose, argumentuojant, kad teritorijoje, esančioje kitoje Ruklos g. pusėje, bet esančioje jau Jonavos miesto teritorijoje (Jonalaukio g. rajonas), šie mokesčiai yra panašaus lygio, kaip siūloma sprendime minėtose teritorijose. Tai esą diskriminacinis sprendimas, ypač kitų, ne „Achemos“ teritorijoje esančių, objektų atžvilgiu. „Beje, dalyje išvardytų teritorijų planuojama kurti Laisvąją ekonominę zoną (LEZ), kurios tikslas – pritraukti verslą, steigiant savo įmones. Kur logika? Siekiame pritraukti verslą ir tuo pačiu siūlomose teritorijose išimtinai keliame mokesčius?“ – klausė Egidijus Sinkevičius.

Po diskusijų taryba nusprendė nustatyti valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės): žemės ūkio paskirties žemei – 0,6; konservacinės paskirties žemei – 0,6. Kitos paskirties žemei (pagal naudojimo būdus): vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų – 0,8; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – 0,8; visuomeninės paskirties teritorijų – 0,8. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų: 10.7 verčių zonoje – 4; visose kitose verčių zonose – 1,6. Komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,2; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų: žemės sklypams, skirtiems įvairių tipų elektrinėms, – 4; kitiems žemės sklypams – 1,6. Rekreacinių teritorijų – 1,2; naudingųjų iškasenų teritorijų – 4; kitų naudojimo būdų teritorijų – 1,6; nenaudojamai, apleistai žemei, išskyrus žemės ūkio naudmenas, – 4.

Taip pat patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašas.

Ir dar apie mokesčius

 Nuspręsta nustatyti nuo 2023 metų žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės): deja, kai kuriems mokesčio mokėtojams padidės mokestinė našta.

Taip pat nuspręsta:

  1.  Nustatyti Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančiam nekilnojamajam turtui nuo 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus (procentais nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės):

          1.1. fizinių asmenų ir labai mažų įmonių, išskyrus 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytam turtui, – 0,6;                        

          1.2. mažų įmonių, išskyrus 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytam turtui,  – 0,8;

          1.3. vidutinių įmonių, išskyrus 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytam turtui, – 1,0;

          1.4. kitų juridinių asmenų, išskyrus 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytam turtui, – 1,2;

          1.5. fizinių ir juridinių asmenų kitos paskirties atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems energijos gamybos statiniams (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos ir energijos kolektoriai ir kt.) – 3;

          1.6. fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamajam turtui, kuris yra nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, apleistas ir neprižiūrimas, – 3.

Fiziniams asmenims ir labai mažoms įmonėms gyvenamosios paskirties, komercinio naudojimo turto mokestis turėtų sumažėti, o mažų, vidutinių įmonių ir kitų juridinių asmenų turto mokestis išaugs.

Jonavos rajono savivaldybės taryba taip pat nustatė fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais bei lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, dydžius.

Beje, atsižvelgus į situaciją šalyje, siūlyta 2023 metams fiksuoto pajamų mokesčio dydžio verslo liudijimams įsigyti nekeisti, taip pat išlaikyti lengvatas tokias pačias kaip 2022 metais, kas ir buvo padaryta.

Patikslino rajono biudžetą

Neapsieita be diskusijų ir svarstant 2022 metų rajono biudžeto patikslinimą. Ilgiausiai „linksniuotas“ frakcijos „Vieningi socialdemokratai“ siūlymas skirti 10 tūkst. eurų Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios patalpų remontui finansuoti. O perėjus prie ginčų, kaip ir kada bus atsižvelgta į kitus komitetuose iškeltus siūlymus, apsikeista replikomis: „Gal suprantat, dėl ko Sabutis verkia Seime?“ (konservatorius Gintas Jasiulionis) – „Na tai ir paguosit!“ (socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius).

Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė patikslinti rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 1 TS-3 patvirtintą 2022 metų biudžetą: padidinti biudžeto pajamų planą valstybės biudžeto kita dotacija 623757,69 euro; iš gyventojų pajamų mokesčio –  774000 eurų; iš mokesčių už aplinkos teršimą – 240500 eurų; iš mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius – 9500 eurų; iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo – 130000 eurų; padidinti biudžeto pajamų planą Jonavos kūno kultūros ir sporto centro pajamomis už prekes ir paslaugas 25000 eurų; paskirstyti 198800 eurų metų pradžios biudžeto lėšų likučio. Taip pat patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

Dar šiek tiek apie pinigus

Taryba patvirtino socialinės globos kainą – 1 401,35 Eur – vienam globojamam (rūpinamam) vaikui per mėnesį Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre. Taip pat patvirtinti šio  centro mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės vienam globojamam (rūpinamam) vaikui išlaidos ir eksploataciniai finansiniai normatyvai per dieną.

Taryba nutarė perduoti Jonavos r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą – 420000 eurų – iš rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų, kaip papildomą įnašą Jonavos ligoninei, didinant šios įstaigos savininko kapitalą, ilgalaikiam turtui (Dienos chirurgijos poskyryje operacinės įrengimas su visa reikiama infrastruktūra, echoskopijos aparatas) sukurti ir įsigyti.

Patvirtinti aprašai, nuostatai, pritarta ataskaitoms

Taryba patvirtino Jonavos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų

vidaus kontrolės tvarkos bei Jonavos rajono susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo, taisymo (remonto) ar priežiūros darbų organizavimo, kai prie šių darbų finansavimo 50 procentų ir daugiau prisideda fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkos aprašus.

Patvirtinti šie nuostatai: Jonavos rajono savivaldybės renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymo; Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešosiose vietose ir rinkliavų nustatymo; Justino Vareikio progimnazijos; Senamiesčio gimnazijos bei Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos.

Patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais; Viešosios bibliotekos, Kultūros centro, Jonavos globos namų, Socialinių paslaugų centro, Neįgaliųjų veiklos centro, Nakvynės namų, Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitos.

Tarybos posėdyje nebuvo pritarta vienam sprendimo projektui – „Dėl atlyginimo dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo“.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ