Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE: Šiemet jau paskutinis

Antradienis, 28 December 2021 12:57 Parašė 

Prieššventinis, 25-tasis, savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo ir baigėsi gana ramiai, be didesnių emocijų kunkuliavimo. O ir sprendimų projektai buvo gana „ramūs“, aštresnės diskusijos kilo tik svarstant vieną kitą klausimą.

Turėsime dar vieną biudžetinę įstaigą

Savivaldybės taryba nusprendė įsteigti biudžetinę įstaigą Jonavos baseiną bei patvirtinti šios įstaigos nuostatus. Nustatytas ir didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 2.

Jonavos baseinas teiks vaikų mokymo plaukti, visuomenės sveikatinimo, kitas sporto, sveikatingumo, poilsio ir laisvalaikio praleidimo paslaugas. Įstaiga skirta viešosioms paslaugoms teikti, tačiau galės teikti ir komercines paslaugas. Tikimasi, kad baseinas pagerins jonaviečių gyvenimo kokybę ir sveikatą: pagerės vaikų mokymosi plaukti galimybės per neformalaus švietimo paslaugų teikimą, padaugės sveikatinimo programų tikslinėms grupėms (vaikams, neįgaliesiems, senjorams, kt.), padaugės laisvalaikio praleidimo formų, padidės vaikų, jaunimo, senjorų užimtumas, pagerės visuomenės fizinė ir psichinė sveikata.

Planuojama, kad pirmiesiems veiklos metams reikės 70 tūkst. eurų., kurių 50 tūkst. būtų skirta darbo užmokesčiui (du etatai nuo kovo 1 d.) ir 20 tūkst. – turtui įsigyti (baldams, interneto svetainei, kt.), kitoms išlaidoms. 

Svarstant minėtą sprendimo projektą, tarybos narys Gintas Jasiulionis teigė, kad šiai dienai nėra jokios sporto vizijos, taryba turėtų pasitvirtinti strategiją, tada ir galėtų spręsti, ar turėsime Kūno kultūros ir sporto centrą su filialais, ar pan. O dabar kol kas dėliojama „puzlė“.   

Antruoju posėdžio darbotvarkės klausimu buvo įvardyta informacija dėl VšĮ „Jonavos sporto klubas“ veiklos 2021 m. „Gražus rašinėlis, skirtas komjaunuoliams, bet ne tarybos nariams“, – pateiktą informaciją įvertino Egidijus Sinkevičius ir teigė, kad Kaimo reikalų komiteto posėdžio metu pateikė eilę klausimų, o atsakymų negavo iki šiol.

Patikslintas biudžetas

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 15 punktu, Jonavos r. savivaldybės taryba nusprendė patikslinti rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą. Nutarta padidinti biudžeto pajamų iš valstybės biudžeto dotacijų planą: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 57900 eurų; kita dotacija – 741995,23 euro. Sprendimu sumažintas biudžeto pajamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų planas 1287900 eurų bei sumažintas biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas planas – 4360 eurų Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ įmokomis už išlaikymą švietimo įstaigoje. Taip pat tarybos sprendimu patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

Patvirtinti Jonavos r. savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo; Jonavos r. savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo; Jonavos r.  savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto ataskaitos rengimo tvarkos aprašai. Pritarta sprendimui „Dėl  Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo, Asmenų prašymų dėl Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“. Taip pat pritarta šiems nuostatams: Janinos Miščiukaitės meno mokyklos bei dėl kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Buitinių nuotekų tinklo plėtra

Savivaldybės taryba patvirtino, kad planuojami Vilties g. ir dalyje Stoties g. Jonavos mieste bei Draugystės g., Gegužės 1-osios g., dalyje Ateities g. Žeimių miestelyje buitinių nuotekų tinklai atitinka prioritetinės savivaldybės infrastruktūros kriterijus ir pripažįstami prioritetine savivaldybės infrastruktūra. Jonavos rajono savivaldybės plėtros organizatoriui pavesta patvirtintą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą įtraukti į 2022-2024 m. savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planą.

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane buitinių nuotekų tinklų plėtra Draugystės g.-Gegužės 1-osios g.- dalyje Ateities g. Žeimių miestelyje numatyta III plėtros etape, t. y. po 2037 metų. 2021 m. buvo parengtas Draugystės g.-Gegužės 1-osios g.-Kolūkiečių g. Žeimių miestelyje techninis projektas. Pagal tai 2021 m. Kolūkiečių g. nutiesta 352 m buitinių nuotekų tinklų. Likusią buitinių nuotekų dalį (1157 m) planuojama nutiesti 2022 m.

Įvykdžius buitinių nuotekų tinklų plėtrą Gegužės 1-osios g.-Draugystės g.-dalyje Ateities g. Žeimių miestelyje būtų nutiesta 1157 m buitinių nuotekų tinklų bei sudaryta galimybė prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 41 namų ūkiui. Minėtose gatvėse  šiuo metu centralizuota vandens tiekimo sistema naudojasi 38 namų ūkiai. Ši teritorija patenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją, todėl siekiama užtikrinti gyventojams galimybę naudotis centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.

UAB „Jonavos vandenys“, išnagrinėjusi gautus gyventojų prašymus dėl buitinių nuotekų tinklų įrengimo dalyje Vilties g. ir dalyje Stoties g. Jonavoje, planuoja nutiesti apie 350 m buitinių nuotekų tinklų bei sudaryti galimybę 9 namų ūkiams pasijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. Tam įgyvendinti bus vykdomas viešasis darbų pirkimas su techninio projekto parengimu, numatant darbų atlikimo terminą iki 2022 metų pabaigos.

Rūpinsis želdiniais

Savivaldybės taryba patvirtino Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Naujose taisyklėse nustatoma leidimų ar sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimo tvarka; apibrėžiama prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarka; nustatomos asmenų teisės ir pareigos želdynų kūrimo, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo bei želdinių veisimo srityje; apibrėžiamos želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų pareigos ir teisės.  

Taip pat sudaryta Jonavos rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija: Vaidas Zakarauskas – pirmininkas, Jonavos r. savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis architektas; Rolandas Skuja – pirmininko pavaduotojas, Užusalių seniūnijos seniūnas; Judita Gaidukevičienė – sekretorė ir narė, Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė. Nariai: Rasa Imbrasienė – savivaldybės gyventoja, Lietuvos dendrologų draugijos narė; Vitalijus Jaroščenka – visuomenės atstovas, miškininkas; Ramūnas Mikalauskas – Jonavos r. bendruomeninių organizacijų tarybos deleguotas miškininkas.

Posėdyje patvirtinti Jonavos rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatai. Šiek tiek apie šią komisiją. Tai – savivaldybės atstovaujamosios institucijos sudarytas kolegialus organas, kuris įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės vykdomajai institucijai teikia išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Komisijos išvada bus reikalinga, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje bus ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose

Komisijai sudaryti buvo apklausti esami komisijos nariai, ar jie norėtų tęsti darbą naujai formuojamoje komisijoje, raštu pateiktas kvietimas dalyvauti komisijos veikloje Jonavos rajono bendruomeninių organizacijų nariams, taip pat gauti du prašymai įtraukti į komisijos sudėtį visuomenės atstovus.

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžiai yra vieši, komisijos darbotvarkė bei išvados bus viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt.  

Kreipsis į Nacionalinę žemės tarnybą

Taryba nusprendė kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo, esančio Ruklos seniūnijoje, Venecijos kaime, plotas 43,6716 ha, perdavimo Jonavos r. savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Nustatyta, kad šio žemės sklypo perėmimo pagrindinė reikmė yra ūkinei komercinei veiklai.

Pagal Jonavos r. savivaldybės bendrojo plano sprendinius minėta teritorija patenka į numatomą urbanizuoti specializuotą teritoriją, skirtą pramonei ir kompleksams, nesusijusiems su gyvenamąja statyba bei socialine infrastruktūra, t. y. pramonės ir sandėliavimo zona. Atsižvelgusi į tai, Jonavos r. savivaldybė siekia kuo greičiau šį žemės sklypą paversti pramoniniu ir iki 2031-12-31 į šią vietovę pritraukti apie 21 mln. Eur investicijų bei sukurti apie 200 naujų darbo vietų.

***

Posėdžio metu buvo pritarta visiems sprendimų projektams, išskyrus vieną – „Dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-170 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

Kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas jau 2022-aisiais.  

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ