Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE: Jonavos ligoninė. Būti ar nebūti?

Trečiadienis, 13 October 2021 15:55 Parašė 

23-iasis savivaldybės tarybos posėdis, vykęs „gyvai“, prasidėjo tradiciškai. Rajono  meras pasveikino rugpjūtį-rugsėjį gimtadienius šventusius kolegas: Birutę Platkauskienę, Gintą Jasiulionį, Remigijų Osauską, Aldoną Balutienę, Ritą Latviūnienę.    

Opozicija kreipėsi į merą Mindaugą Sinkevičių, prašydama pateikti informaciją apie Jonavos ligoninės ateitį. „Triukšmo daug, bet konkretumo trūksta“, – taip situaciją apibūdino rajono vadovas, pažadėjęs posėdžio pabaigoje pasidalyti tuo, kas žinoma apie numatomą pertvarką.

Investicijos ligoninei

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir prisidėjimo prie projekto finansavimo į tarybą sprendimo projektu kreipėsi VšĮ Jonavos ligoninė. Egidijus Sinkevičius suabejojo: „Sklando gandai, kad gal uždarys ligoninę, o čia žadam jai skirti pinigus”. Tiesa, tarybos narys pripažino, kad sprendimo projektas geras, tačiau, žvelgiant į perspektyvą, jam kilo klausimų.

Meras replikavo, kad nors ir nežino, kas ministro (sveikatos apsaugos – K. L.) galvoje, tačiau jis pats žinąs, ką nori daryti ir ką darys, kad ligoninė nebūtų uždaryta. Ginti SAM ministrą ėmėsi Gintas Jasiulionis: jis asmeniškai kalbėjosi su Arūnu Dulkiu, esą šis ligoninės uždaryti nesiruošiąs.     

Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė  pritarti projekto pagal klimato kaitos programą ,,Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ paraiškos teikimui VšĮ Jonavos ligoninės vardu saulės elektrinei įrengti. Nutarta prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis – 40 000 Eur.

Atlygins papildomai

 Taryba pritarė sprendimui „Dėl atlygio budinčiam globotojui, atokvėpio paslaugos teikėjui, šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų ir pagalbos pinigų išmokų dydžių“.

Nutarta:

 1. Patvirtinti 1,25 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinį atlygį budinčiam globotojui.
 2. Nustatyti papildomą atlygį budinčiam globotojui laikotarpiu, kai jis faktiškai prižiūri vaiką:
  • už kiekvieną prižiūrimą vaiką – 0,75 MMA dydžio per mėnesį;
  • už prižiūrimą kūdikį (iki vienerių metų) ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką – po 1,0 MMA dydžio per mėnesį.
 3. Patvirtinti atlygį už laikino atokvėpio paslaugos budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams) teikimą:
  • už laikinai globojamą (prižiūrimą) 1 vaiką – 1,25 MMA dydžio per mėnesį;
  • už kiekvieną paskesnį laikinai globojamą (prižiūrimą) vaiką – 0,5 MMA dydžio per mėnesį.
 4. Patvirtinti šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų 1,5 MMA dydį per mėnesį.
 5. Patvirtinti pagalbos pinigų išmokų dydžius:
  • vaiko globėjui (rūpintojui) už nesusietą giminystės ryšiais globojamą (rūpinamą) vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, – 4 bazinių socialinių išmokų (toliau ‒ BSI) dydžio piniginė išmoka per mėnesį;
  • šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, – 4 BSI dydžio piniginė išmoka per mėnesį;
  • globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką ‒ 4 BSI dydžio piniginė išmoka per mėnesį.

Patikslintas biudžetas

Savivaldybės taryba pritarė rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimui:

 1. Patikslinti biudžeto pajamų iš valstybės biudžeto dotacijų planą:
 • Padidinti 167900 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti;
 • Sumažinti 146000 eurų ugdymo reikmėms finansuoti;
 • Padidinti kitą dotaciją 658970,27 euro.
 1. Sumažinti biudžeto pajamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų planą 141900 eurų.
 2. Sumažinti biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas planą 7000 eurų Jonavos globos namų įmokomis už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose.
 3. Padidinti biudžeto pajamų iš gyvenamųjų namų realizavimo planą 60000 eurų.
 4. Paskirstyti 712675 eurus metų pradžios biudžeto lėšų likučio.

Taip pat buvo patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

Pritarta sprendimams „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo”; „Dėl socialinių projektų finansavimo Jonavos rajono savivaldybėje nuostatų patvirtinimo”; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1 TS-101 „Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos sudarymo’’ dalinio pakeitimo.

Mokesčių lengvatos suteiktos įmonei „Benrara“, UAB „Santakėlė“ ir VšĮ ASK „Žaibelis“.     

Pasiuntė toli toli, bet ne į Ameriką

 Pristatant sprendimo projektą „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 1 TS-18 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, diskusija pasisuko link šiuo metu visai Lietuvai aktualaus skiepijimo nuo koronaviruso.

Tarybos nariams iškilo klausimas, ar mūsų savivaldybė padarė viską, kad žmones skatintų skiepytis. Mero pavaduotoja Birutė Gailienė priminė vykusias akcijas, apie jas buvo rašoma www.jonava.lt.

Kilo diskusijos, kaip paskatinti žmones vakcinuotis, nes rajonas „blizgančiais“ rodikliais pasigirti negali. „Darom nemažai, bet per mažai“, – kalbėjo meras ir garsiai svarstė, ar čia Merfio dėsnis suveikė, ar Jonų Respublikos užkeikimas.

Prisiminta ir situacija, kai „svečiai su paštininkais buvo pasiųsti toli toli, bet ne į Ameriką“.    

Patvirtinti mokyklų nuostatai

Posėdyje patvirti Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro, Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos, Šveicarijos ir Raimundo Samulevičiaus progimnazijų, „Neries“ pagrindinės ir Jonavos pradinės mokyklų nuostatai.

Pritarta sprendimams „Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“; „Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“.

Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės sporto stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas. 

Stipendijos skiriamos sportininkams, per praėjusius kalendorinius metus pasiekusiems sportinių laimėjimų Pasaulio ir Europos čempionatuose, laimėjusiems Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių čempionatuose, jaunimo, jaunių sporto žaidynėse prizines vietas bei Lietuvos sporto šakų rinktinių nariams. Pretenduoti į stipendiją gali tik tie sportininkai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Jonavos rajone ir varžybose atstovauja Jonavai bei yra ne vyresni kaip 26 metų amžiaus. Prioritetas, skiriant stipendiją, teikiamas Lietuvos strateginių olimpinių sporto šakų sportininkams.

Šiek tiek apie sporto stipendijos dydį ir trukmę. Stipendija mokama kas mėnesį vienerius kalendorinius metus po jos paskyrimo: Olimpinių žaidynių, Pasaulio ir Europos čempionatų dalyviams, Lietuvos komandinių sporto šakų rinktinių nariams – po 100 Eur, per metus – 1200 Eur; Lietuvos čempionatų 1-3 vietos laimėtojams, rinktinių nariams – po 70 Eur, per metus – 840 Eur; Lietuvos jaunimo čempionatų, žaidynių 1-3 vietos laimėtojams, rinktinių nariams ir sportininkams, žaidžiantiems Jonavos reprezentacinėse krepšinio, futbolo, tinklinio komandose – po 60 Eur, per metus – 720 Eur; Lietuvos jaunių čempionatų, žaidynių 1-3 vietos laimėtojams ir rinktinių nariams – po 45 Eur, per metus – 540 Eur.

Stipendija skiriama tik už vieną aukščiausią laimėjimą per praėjusius metus.

Jau įprastu tapęs žodis „brangs“...

Svarsčiusi sprendimo projektą „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo dydžio bei maršrute „Jonava-Kaunas“ konkrečių bilietų kainų nustatymo“, taryba nusprendė: 

1. Nustatyti:

1.1. keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose tarifą 0,11 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu už vieną važiuotą keleivio kilometrą, išskyrus vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutą „Jonava – Kaunas“.

1.2. keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrute „Jonava – Kaunas“ konkrečias bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu.

1.3. keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose galutinės bilietų kainos gali būti apvalinamos 0,10 Eur tikslumu.

1.4. konkrečią minimalią vieno važiavimo bilieto kainą, lygią Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatytai vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose vienkartinio bilieto kainai.

1.5. iš stotelių (arba iki stotelių), esančių miestų (miestelių) teritorijoje, bilietų kainas, lygias apskaičiuotai bilietų kainai iki galutinių stotelių (arba iš galutinių stotelių).

2. Įpareigoti vežėjus, vežančius keleivius autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, lengvatinių bilietų kainas skaičiuoti pagal sprendimo 1 punkte nustatytas kainas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio nuostatomis.

Šis sprendimas įsigalios nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Vietoje 2,50 Eur už kelionę iš Jonavos į Kauną mokėsime tris eurus.

Apsvarsčiusi klausimą „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo“, taryba nusprendė:

1. Nustatyti:

1.1. keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose vienkartinių bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu:

1.1.1. vienkartinio bilieto – 0,70 Eur;

1.1.2. vienkartinio bilieto su 50 proc. nuolaida – 0,35 Eur;

1.1.3. vienkartinio bilieto su 80 proc. nuolaida – 0,14 Eur;

1.2. keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose vienkartinių bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu, keleiviui už kelionę atsiskaitant mobiliąja programėle su galimybe per 30 min. nemokamai persėsti į kitus miesto autobusus:

1.2.1. vienkartinio bilieto – 0,70 Eur;

1.2.2. vienkartinio bilieto su 50 proc. nuolaida – 0,35 Eur;

1.2.3. vienkartinio bilieto su 80 proc. nuolaida – 0,14 Eur;

1.3. kad keleiviui už kelionę atsiskaitant mobiliąja programėle su galimybe per 30 min. nemokamai persėsti į kitus miesto autobusus ir per kalendorinį mėnesį pažymėjus kelionių už žemiau nurodytas sumas, vienos kelionės (vienkartinis) bilietas automatiškai tampa terminuotu (mėnesiniu) kalendorinėmis dienomis elektroniniu bilietu:

1.3.1. kai pažymima kelionių už 25,00 Eur (nesinaudojant nuolaida);

1.3.2. kai pažymima kelionių už 12,50 Eur (naudojantis 50 proc. nuolaida);

1.3.3. kai pažymima kelionių už 5,00 Eur (naudojantis 80 proc. nuolaida).

1.4. keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose terminuotų (mėnesinių) bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu:

1.4.1. kalendorinėmis dienomis – 25,00 Eur;

1.4.2. kalendorinėmis dienomis su 50 proc. nuolaida – 12,50 Eur;

1.4.3. kalendorinėmis dienomis su 80 proc. nuolaida – 5,00 Eur;

1.4.4. darbo dienomis – 20,00 Eur.

1.5. keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose terminuotų (trijų mėnesių) bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu:

1.5.1. kalendorinėmis dienomis – 70,00 Eur;

1.5.2. kalendorinėmis dienomis su 50 proc. nuolaida – 35,00 Eur;

1.5.3. kalendorinėmis dienomis su 80 proc. nuolaida – 14,00 Eur;

1.6. keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose terminuotų (šešių mėnesių) bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu:

1.6.1. kalendorinėmis dienomis – 136,00 Eur;

1.6.2. kalendorinėmis dienomis su 50 proc. nuolaida – 68,00 Eur;

1.6.3. kalendorinėmis dienomis su 80 proc. nuolaida – 27,20 Eur;

1.7. keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose terminuotų (metinių) bilietų kainas su pridėtinės vertės mokesčiu:

1.7.1. kalendorinėmis dienomis – 264,00 Eur;

1.7.2. kalendorinėmis dienomis su 50 proc. nuolaida – 132,00 Eur;

1.7.3. kalendorinėmis dienomis su 80 proc. nuolaida – 52,80 Eur;

Šis sprendimas taip pat įsigalios nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Beje, kaip sakė sprendimo projektą pristačiusi Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Jolita Gumaniukienė, nuolatiniai bilietai brangs labai nežymiai. Tad verta pasiskaičiuoti, kas labiau apsimoka. 

Išpirks „Klevo“ kelius

Savivaldybės taryba nusprendė išpirkti sodininkų bendrijos „Klevas“ (Svilonėlių k.,  Užusalių sen.) Miško gatvę (kelią) už 128,42 Eur; Gėlių gatvę (kelią) už 101,42 Eur ir Kalno gatvę (kelią) už 101,42 Eur. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir turto įregistravimo išlaidas apmokės rajono savivaldybė.

Svarstyti ir priimti sprendimai  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos energetika“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“; „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; „Dėl savivaldybės būstų pardavimo“ ir kiti. 

Smagu būtų tapti Lietuvos jaunimo sostine

Pritarta dalyvavimui projekte „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ ir prisidėjimui piniginėmis lėšomis prie projekto įgyvendinimo. Įsipareigota užtikrinti iki 2023 m. gruodžio 31 d. iš savivaldybės biudžeto lėšų prisidėti ne mažiau kaip 30 procentų kofinansavimu nuo visos projektui įgyvendinti Jaunimo reikalų departamento skirtos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sumos projekto sėkmės atveju. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas pasirašyti projekto sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su projektu.

Šiek tiek apie projektą. Lietuvos jaunimo sostinė – pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva Lietuvoje, skirta šalies savivaldybėms bei jose gyvenančiam jaunimui. Tai galimybė įtraukti jaunimą aktyviau dalyvauti savivaldybės bei šalies gyvenime, suteikti daugiau galių formuoti jaunimo politiką bei pristatyti Lietuvai savo savivaldybę kaip unikalią, aktyvią ir jaunatvišką.

Lauksime gerų žinių!

Aišku, kad niekas neaišku

 Išsekus darbotvarkės klausimams, grįžta prie Jonavos ligoninės reikalų. O jie skausmingi mums visiems. Gerai žinome, ką reiškia pacientams „prisibelsti” iki Kauno klinikų. Beldi visą mėnesį, o kartais ir du. Tad visi – ir posėdžių salėje, ir prie kompiuterių stebėję tiesioginę transliaciją – susidomėję klausėsi apie artėjančią medicinos įstaigų pertvarką.

Meras sakė susitikęs ir su sveikatos apsaugos ministru, ir su Kauno klinikų, mūsų ligoninės vadovais, tačiau kol kas – nieko konkretaus. Ministerija, jos vadovai bando pasakyti, kad situacija bloga, tačiau pasiūlymų nėra.

Girdėti visokių kalbų, aiškumo – nedaug. „Daug kalbėjimo, chaoso, politinio triukšmo eteryje, bet konkretumo – ne”, – sakė Mindaugas Sinkevičius ir patikino, kad Lietuvos savivaldybių asociacija formuos pasiūlymus, poziciją.             

– Jokiu būdu, kol turiu žmonių mandatą, nedarysiu nieko, kas pakenktų žmonėms, kas pakenktų įstaigų kolektyvams, – teigė meras.  

Sveikatos apsaugos ministro veiklą kritikavo ir tarybos narys, gydytojas Arvydas Gasys.  

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ