Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE: Taryba pritarė gyventojų iniciatyvai

Penktadienis, 28 May 2021 16:04 Parašė 

Apie tai, kad Jonavos rajono gyventojai nepritaria ketinimams teritorijoje, kurioje yra unikalus gamtos kūrinys Dumsių kopa, vykdyti karinio poligono plėtrą, aiškiai parodė patys žmonės, ant Dumsių girios kopos surengę protesto akciją, o per 2000 jų pasirašę LR Seimui ir Krašto apsaugos ministerijai adresuotą peticiją internete „Už Dumsių kopos išsaugojimą“. Tam neliko abejinga ir savivaldybės taryba, kuri  pritarė gyventojų iniciatyvai išsaugoti šią vietą, kad ji būtų laisvai prieinama lankytojams.

Taryba nusprendė kreiptis į LR Vyriausybę ir LR Krašto apsaugos, Aplinkos ministerijas dėl Dumsių kopos išsaugojimo, įgaliodama Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių pasirašyti minėtą kreipimąsi. Belieka tikėtis, kad pavyks išsaugoti visuomenei pamėgtą lankytiną gamtos objektą – žemyninę Dumsių kopą.

Nuspręsta pavesti Jonavos r. savivaldybės administracijai LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti Dumsių kopos atitikties Saugomų teritorijų steigimo kriterijams mokslinio įvertinimo paslaugą pagal LR aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D-736 „Dėl saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo“ reikalavimus.

Apie prekybą viešosiose vietose

Jonavos rajono savivaldybės taryba  patvirtino Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešosiose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatus. Šis sprendimas įsigalios 2021 m. birželio 15 d.

Kas domėsis išsamiau, pastebės, kad prekybos vietų sąrašas yra pakeistas. Jis išplėstas, įtraukiant kaimiškąsias seniūnijas bei poilsio vietas, mieste atsisakyta nepopuliarių vietų, kuriose nebuvo prašoma leidimų prekiauti.  

Pakeisti ir rinkliavų dydžiai, kurie nebuvo keisti nuo 2008 metų. Pvz., jonaviečiui,  prekiaujančiam iš prekybai pritaikytos transporto priemonės mieste, anksčiau leidimas mėnesiui kainavo 11,58 Eur, dabar nustatytas 15 Eur. Rinkliavos dydžio augimas pagrįstas didėjančiomis administracinėmis sąnaudomis bei išlaidomis dėl prekybos taško atsiradimo. Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatuose numatytos lengvatos ir atleidimo nuo rinkliavos atvejai.

Administracijos direktoriaus įsakymais bus nustatomi prekybos būdai, prekių, paslaugų asortimentas tarybos patvirtintose viešosiose vietose, leidimų išdavimo tvarkos aprašas, rinkliavų apskaitos tvarkos aprašas.

Aprašai, ataskaitos, nuostatai, metodikos

Savivaldybės taryba patvirtino Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo, kai sudaroma Savivaldybės  infrastruktūros plėtros sutartis, tvarkos aprašą; Jonavos  Justino Vareikio progimnazijos nuostatus; Jonavos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą; Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodiką; Savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo ir gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu tvarkos aprašą.

Patvirtintas Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d. Taip pat pritarta Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašui, numatyta skirti 2021 m. neformaliajam vaikų švietimui planuojamą nepanaudoti lėšų sumą (iki 20 tūkst. Eur.) stovykloms finansuoti (pagal minėto aprašo VII skyriuje numatytas nuostatas).

Taryba patvirtino Jonavos rajono socialinių paslaugų centro, Jonavos globos namų, Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro, Jonavos rajono  neįgaliųjų veiklos centro,  Jonavos nakvynės namų 2020 metų veiklos ataskaitas bei Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.

Kaip naudosimės stadionais

Savivaldybės taryba patvirtino Jonavos kūno kultūros ir sporto centro stadionų (Žeimių g. 17 ir Taurostos g. 14) teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą. Jonavos kūno kultūros ir sporto centras neatlygintinai leis naudotis stadionais ir jų patalpomis varžyboms, treniruotėms, fizinio aktyvumo pratyboms bei veiklai pasirašius paslaugų teikimo sutartis: Jonavos rajone registruotiems ir veikiantiems sporto klubams, kurių komandos ar sportininkai sezono metu dalyvauja Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose ir taurių varžybose; Jonavos rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir kitoms Jonavos rajone registruotoms ir veikiančioms organizacijoms, išskyrus politines organizacijas, organizuojančioms viešas varžybas ir pateikusioms varžybų vykdymo nuostatus.

Komercinių varžybų metu bus taikomas 10 proc. mokestis nuo parduoto bilieto kainos.

Lietuvos nacionalinių rinktinių organizuojamų varžybų organizatoriams bus taikoma 50 proc. nuolaida stadionų nuomos kainai.

Neatlygintinai bus leidžiama naudotis stadiono bėgimo takais ir paplūdimio tinklinio aikštelėmis pavieniams asmenims, stadiono naudojimosi tvarkos apraše, patvirtintame Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, nustatytomis sąlygomis.

Taryba taip pat patvirtino Jonavos rajono savivaldybės premijų už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, premijų sportininkams ir jų treneriams dydžius.

Tai padaryta atsižvelgus į premijų sportininkams ir jų treneriams skyrimo komisijos 2021-03-03 pasiūlymus bei peržiūrėjus valstybinių tvarkų pavyzdžius dėl premijų mokėjimo sportininkams ir jų treneriams. Minėtame atnaujintame tvarkos apraše numatyta premijas teikti pagal indėlį į laimėjimą ir pakeista lėšų pervedimo procedūra. Premijų už pasiektus sportinius laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžiai išliko nepakitę.  

Penkeriems metams sudarytos stebėtojų tarybos

Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą sudaro Lineta Jakimavičienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja – LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo); Marytė Jankauskienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo); Renata Merfeldienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja – Jonavos r. savivaldybės tarybos paskirtas asmuo); Vaclova Rozenbergienė (VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro akušerijos ginekologijos kabineto akušerė – įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų atstovė); Olga Traskauskienė (asociacijos Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis“ vadovė – Jonavos r. savivaldybės tarybos paskirtas asmuo).

Sudaryta VšĮ Jonavos ligoninės stebėtojų taryba: Giedra Goštautienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos vyresnioji specialistė – LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo); Jolita Gumaniukienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja – LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo; Renata Merfeldienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja – Jonavos rajono savivaldybės tarybos paskirtas asmuo); Jūratė Povilavičienė (Jonavos onkologinių ligonių asociacijos ŠKAC vadovė – Jonavos r. savivaldybės tarybos paskirtas asmuo); Petras Višinskas (VšĮ Jonavos ligoninės bendrosios chirurgijos-ANG skyriaus vedėjas – įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų atstovas).

Taip pat penkeriems metams sudaryta VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų taryba: Irma Anulevičienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas – LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo); Rasa Kasputienė (Jonavos r.  savivaldybės administracijos turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė – LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo); Renata Merfeldienė (Jonavos r. savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė  (savivaldybės gydytoja) – Jonavos rajono savivaldybės tarybos paskirtas asmuo); Algirdas Krencius (VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojas – įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų atstovas); Jadvyga Rusilienė (Jonavos krašto moterų asociacijos „Jonavietė“ vadovė – Jonavos rajono savivaldybės tarybos paskirtas asmuo).

Pradės rengti Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą

Jonavos rajono savivaldybės taryba nutarė pradėti rengti Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą. Nustatyti tokie planavimo tikslai: 1) suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje  šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones; 2) suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; 3) reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; 4) numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

„Alio Jonavos” inf.

Web Analytics