Spausdinti šį puslapį
Paskelbtas Miesto naujienos

Tarybos posėdyje: Emocingai, bet darbingai

Antradienis, 04 May 2021 16:28 Parašė 

Beveik 60 sprendimų projektų – toks iššūkis, su kuriuo sėkmingai susitvarkė visi  savivaldybės tarybos komitetai, rajono tarybos laukė praėjusį ketvirtadienį ir tam vienos dienos nepakako: posėdis buvo pratęstas kitą dieną. Nepaisant virusių emocijų, visi pateikti klausimai  išnagrinėti.

Savo veiklos 2020 metais ataskaitas pristatė Jonavos rajono savivaldybės meras bei administracijos direktorius. Abiem ataskaitoms buvo pritarta.

Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai

Taryba nustatė valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės): žemės ūkio paskirties žemei – 0,6; konservacinės paskirties žemei – 0,6. Kitos paskirties žemei (pagal naudojimo būdus) nustatyti tokie tarifai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų – 0,8; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – 0,8; visuomeninės paskirties teritorijų – 0,8; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų – 1,6; komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,2; rekreacinių teritorijų – 1,2; naudingųjų iškasenų teritorijų – 4,0; kitų naudojimo būdų teritorijų – 1,6. Nenaudojamai, apleistai žemei, išskyrus žemės ūkio naudmenas, numatytas 4,0 proc. tarifas.

Patikslintas rajono biudžetas

Vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 15 punktu, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė patikslinti rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą.

Biudžeto pajamų planas padidintas valstybės biudžeto dotacija 3847441,85 euro, iš jų 17928 eurai – valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 1011000 eurų – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, 2818513,85 euro – kita valstybės biudžeto dotacija. Taip pat paskirstytas 155000 eurų metų pradžios biudžeto lėšų likutis. 

Pritarta aprašams, nuostatams, metodikoms

Posėdžio metu buvo patvirtinti: Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas; Piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas; Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas; Jonavos rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas; Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Jonavos rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika; Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas; Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programa; Jonavos  „Lietavos“ pagrindinės mokyklos nuostatai; Jonavos rajono vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai; Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas; kt.  

Socialinė globa

Nuspręsta patvirtinti Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui per mėnesį – 577,59 Eur;  Jonavos globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainą: ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia – 830 eurų per mėnesį; ilgalaikės socialinės globos asmeniui su sunkia negalia – 1125 eurus per mėnesį; trumpalaikės socialinės globos – 830 eurų per mėnesį.

Taip pat patvirtinta socialinės globos kaina – 1 495,14 Eur – vienam globojamam (rūpinamam) vaikui per mėnesį Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre.

Patvirtinti mitybos normatyvai vienam asmeniui per dieną: Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre asmenims iki 29 m. amžiaus – 3,09 Eur; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre asmenims per 29 m. amžiaus – 2,95 Eur; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ gyventojams iki 29 m. amžiaus– 3,31 Eur; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ gyventojams per 29 m. amžiaus – 3,21 Eur.

Nuspręsta patvirtinti Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre dienos socialinės globos kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį – 1066,38 Eur; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre dienos socialinės globos kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui su sunkia negalia – 1241,73 Eur; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį – 1350,64 Eur; Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui su sunkia negalia per mėnesį – 1566,93 Eur.

Kreipsis į Nacionalinę žemės tarnybą

Taryba nusprendė kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypų perdavimo Jonavos rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Prašoma perduoti valstybinės žemės sklypus, esančius Jonavos, Kulvos, Upninkų, Užusalių ir Žeimių seniūnijose (bendras plotas – 49,8643 ha) valdyti patikėjimo teise Jonavos rajono savivaldybei. Žemės sklypų paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo), visuomeninės paskirties, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Sklypus siekiama perimti norint juose įteisinti vietas, kuriose savivaldybės tarybos nustatyta tvarka galėtų būti vykdoma laikina prekyba ir (arba) teikiamos laikinos paslaugos, prekybos (paslaugų) vieta pasirenkant savivaldybės viešosiose teritorijoje numatytas vietas. Šiuo metu didžioji dalis sprendime minimų sklypų yra savivaldybės valdomi panaudos teise. Sklypo valdymas patikėjimo teise suteiktų platesnes galimybes nustatyti objekto naudojimo sąlygas, įskaitant ir laikinų prekybos (paslaugų) vietų nustatymo galimybę.

Jaunimo vasaros užimtumui

Patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa.

Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa sudarys galimybes jaunuoliams lengviau įsidarbinti vasaros atostogų metu, susipažinti su darbo rinka ir įgyti reikalingus įgūdžius. Programa padės jaunimui geriau orientuotis darbo rinkoje, o Jonavos rajono savivaldybėje veiklą vykdančius darbdavius labiau motyvuos įdarbinti jaunimą, sudaryti jiems sąlygas įgyti profesinių gebėjimų.

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka

Taryba patvirtino Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrąjį planą. 2021-2025 metams planuojami žemiau išvardyti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos pokyčiai.

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro reorganizavimas prijungiant prie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos kaip suaugusiųjų mokymo skyrių su I-IV gimn. klasėmis (iki 2021-08-21). Suaugusiųjų 5-8 klasių mokiniams siūloma nuo 2021-09-01 tęsti mokymąsi kitose šalies bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas. Jaunimo klasių mokiniai nukreipiami į pagal gyvenamąją vietovę priklausančių bendrojo ugdymo mokyklų bendrąsias klases; jaunimo 8-9 klasių mokiniams nuo 2021-09-01 siūloma tęsti mokymąsi pagrindinėse mokyklose arba Jonavos politechnikos mokykloje.

Numatomas kaimo pagrindinių mokyklų pertvarkymas į progimnazijas: nuo 2022 m. neformuojamos  9 klasės; nuo 2023 m. mokyklos pertvarkomos į progimnazijas.

Nustatytas miesto („Lietavos“ ir „Neries“ pagrindinių) mokyklų pertvarkymo į progimnazijas kriterijus: jeigu mokyklos 9 klasėje mokinių skaičius mažesnis nei LR Vyriausybės nutarimais nustatytas mažiausias mokinių skaičius klasėje, klasė neformuojama; po metų mokykla pertvarkoma į progimnaziją.

Taip pat nustatyti bendrieji mokyklų pertvarkymo, reorganizavimo ir klasių formavimo bendrieji kriterijai.

Taryba nusprendė nustatyti klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir mokinių skaičių jose Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2021-2022 mokslo metams.

Kad būtų skaidriau

Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas. Juo vadovaujantis, bus vertinamos visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Jonavos rajono savivaldybės taryba, neatsižvelgdama į tai, ar joms iki šio sprendimo buvo suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, Kandidato gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas ar Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, vardas.

Patvirtinus šį aprašą, turėtų būti užtikrinamas veiksmingesnis ir efektyvesnis korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimas Jonavos r. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, mažinami korupcijos rizikos veiksniai bei užtikrinamas didesnis korupcijos rizikos veiksnių valdymas. LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnyje numatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės yra vienas iš veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kurių įvykdymas arba neįvykdymas tiesiogiai turi įtakos įstaigos vadovo pareiginės algos kintamosios dalies procentinei daliai.

Atstovauti įgaliotas meras

Vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 dalimi, LR Regioninės plėtros įstatymo 13 str. 1 dalies 3 p., 19 ir 21 str., Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Kauno regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020-11-30 sprendimu Nr. 2, 7 p. ir 11.3 papunkčiu, Jonavos r. savivaldybės taryba nusprendė įgalioti Jonavos r. savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių  (jo laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių, – Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoją Birutę Gailienę) atstovauti Jonavos rajono savivaldybei ir dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose 2019–2023 m. iki savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos; laisvai balsuoti visais Kauno regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais, išskyrus nurodytus Regioninės plėtros įstatymo 21 str. 1 dalies 1, 2, 6, 7 ir 9 punktuose, dėl kurių turi būti priimtas (-i) atskiras (-i) Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas (-ai).

Partnerystė

Taryba pritarė Jonavos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir  Beit Sahour miesto savivaldybės (Palestinos valstybė) partnerystės sutarties projektui. Meras įgaliotas šią sutartį pasirašyti. 

Beit Sahour miesto ir Jonavos rajono savivaldybės vystys ir skatins savo tautų glaudžius tarpusavio ryšius, bendradarbiaudamos bendrų interesų ir veiklos srityse, suburiant būsimas jaunimo kartas ir vietos organizacijas abiejuose miestuose. Šis bendradarbiavimas paremtas abipusiu interesu dalytis patirtimi vietos valdžios klausimais šiose srityse: švietimas ir mokslas, kultūra ir paveldas, sportas ir jaunimo užimtumas, socialinė parama, turizmas ir miesto plėtra, ekonomikos plėtra, vietos savivalda, verslas ir investiciniai projektai.

Prisidės biudžeto lėšomis

Savivaldybės taryba nutarė Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti prie projekto „Žydinti Lietuva“, kuriame partnerio teisėmis dalyvauja Jonavos r. savivaldybės vietos veiklos grupė ir kuris įgyvendinamas pagal teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (iki 585 Eur tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kurių nepadengia parama).   

Šio sprendimo tikslas ir uždavinys – skatinti vietos plėtrą kaimo vietovėse, įgyvendinti projektą, skirtą skatinti kaimų gyventojus bendradarbiauti, burtis, kuriant patrauklią aplinką savo gyvenvietėje ar kaime, dalytis mintimis,  idėjomis ir patirtimi.

Mūsų Vietos veiklos grupė dalyvauja teritorinio bendradarbiavimo projekte „Žydinti Lietuva“ partnerio teisėmis. Projekto pareiškėja – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai – Jonavos, Kauno, Alytaus, Raseinių, Kėdainių, Prienų, Širvintų ir Elektrėnų rajonų vietos veiklos grupės.

Projekto įgyvendinimo metu pas visus minėtus dalyvius bus suorganizuotos patrauklaus įvaizdžio kūrimo kaime dirbtuvės, partnerių atrinktose viešosiose erdvėse ir bendrojo naudojimo teritorijose (8 Jonavos rajono kaimiškose seniūnijose) bus įrengti nauji gėlynai, suorganizuotas baigiamasis projekto renginys / konferencija, kurio metu bus pristatomi ir aptariami praktinių dirbtuvių rezultatai.

Planuojama projekto vertė – 105263 Eur. Paramos lėšos (95 proc.) – 100 000 Eur, partnerių nuosavas indėlis (5 proc.) – 5263 Eur (kiekvieno partnerio indėlis – 585 Eur).

Specialusis planas

 Patvirtintas Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Jis reikalingas dėl pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių šią sritį, visumos, dėl ko savivaldybėms įtvirtinama pareiga pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir juose nustatyti aglomeracijų ribas.

Specialiajame plane nustatytos Jonavos miesto ir Ruklos miestelio aglomeracijos ribos, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodant šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą.

Šiuo specialiuoju planu eksploatuojamoms vandenvietėms įteisintos apsaugos zonos, nuotekų valymo įrenginiams nustatytos ir / ar įteisintos sanitarinės apsaugos zonos.

Aktualu

Taryba  patvirtino Prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualiųjų sistemų įsirengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašą.   

Kompensavimo tikslas – siekti, kad visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančią centralizuotojo nuotekų tvarkymo paslaugą arba turėtų galimybę individualiai ir kokybiškai tvarkyti nuotekas, apsaugant aplinką nuo taršos.

Kompensacijoms reikalingos lėšos kasmet numatomos savivaldybės biudžeto Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėse.

„Alio Jonavos” inf.

Web Analytics