Paskelbtas Miesto naujienos

Rajono tarybos posėdyje

Trečiadienis, 05 June 2019 15:15 Parašė 

Sudaryta jaunimo reikalų taryba

Tarybos sprendimu sudaryta Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba: Birutė Gailienė – rajono savivaldybės tarybos narė; Žilvinas Galimovas – rajono savivaldybės tarybos narys; Povilas Beišys – rajono savivaldybės administracijos Jonavos miesto seniūnijos seniūnas; Justas Budriūnas – rajono savivaldybės administracijos teisės ir personalo skyriaus vedėjas; Paulina Kornijevskytė – Jonavos jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narė; Kornelija Stacevičiūtė – Jonavos jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narė; Arnas Žebrauskas – Jonavos jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas; Neda Žilinskaitė – Jonavos jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narė. Taip pat patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Posėdžio metu patvirtinti Jonavos kūno kultūros ir sporto centro nuostatai; Mokinių priėmimo į Jonavos kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašas; Premijų sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas bei premijų sportininkams ir jų treneriams dydžiai.

Premijos numatytos skirti sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus šiose tarptautinėse ir šalies varžybose: olimpinėse žaidynėse laimėjus 1-24 vietas; pasaulio čempionate laimėjus 1-20 vietas; Europos čempionate ir pasaulio sporto žaidynėse laimėjus 1-10 vietas; universiadoje laimėjus 1-9 vietas; Europos taurės varžybose laimėjus 1-4 vietas; Baltijos šalių pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, taurės varžybose laimėjus 1-3 vietas; Lietuvos čempionate laimėjus 1-3 vietas; Lietuvos nacionalinėje, I lygose laimėjus 1-3 vietas.

Individualių, komandinių sporto šakų treneriams už sportininko ar kelių sportininkų laimėjimus premija skiriama 50 proc. sportininko gautos premijos, komandinių sporto šakų treneriams už komandos laimėjimą skiriama 100 proc. vieno komandos žaidėjo gaunamos premijos. Jeigu sportininką treniravo keli treneriai, premija padalijama treneriams atsižvelgiant į tai, koks buvo jų indėlis treniruojant sportininką.

Beje, premija sportininkams ir jų treneriams skiriama tik už vieną aukščiausią sportinį laimėjimą per metus. Sportininkams ir jų treneriams gavus premiją už sportinį laimėjimą ir pasiekus aukštesnįjį tais pačiais metais, išmokamas premijų skirtumas.

Projektams – dalinis finansavimas

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d., LR žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, Jonavos r. savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. balandžio  9 d.  protokolu patvirtintu Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl vaiko gerovės 2019-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugijos ir asociacijos „Užusalių bendruomenės centras“ prašymus, rajono taryba nusprendė pritarti ir skirti dalinį finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis šiems projektams įgyvendinti: Jonavos r.  ugniagesių savanorių draugijos projektui „Jaunasis savanoris ugniagesys“ – 9544 Eur;  visuomeninės organizacijos „Užusalių bendruomenės centras“ projektui „Vaikų dienos centras  „Pagalbos žiburys“ – 3200 Eur.

Šio sprendimo tikslas – organizuoti vaikų ir jaunimo patyriminį ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu, taip pat teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams; uždavinys – įgyvendinti projektą, skirtą jaunimui  įtraukti į socialinių ir kitų viešųjų paslaugų, teikiamų bendruomenės lygiu, organizavimą, taip pat nuosekliai ir sistemingai formuoti tėvystės įgūdžius, ugdyti socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę ir pagalbą, plėtoti pozityvius auklėjimo metodus šeimoje.

„Jonavos šilumos tinklai“ – uždaroji akcinė bendrovė

Savivaldybės taryba nusprendė sutikti, kad akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ būtų pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę „Jonavos šilumos tinklai, kurios pagrindinis veiklos objektas – garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu.

Posėdžio metu patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai; taip pat nustatyti lengvatų, taikomų gyventojams,  įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžiai; patvirtinta Jonavos r. savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa; patvirtintas Jonavos r. savivaldybės būsto, skirto prieglobsčio gavėjams, nuomos tvarkos aprašas.  

Pritarta administracijos direktoriaus pavaduotojo kandidatūrai

Slaptu balsavimu buvo renkamas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Į šias pareigas pasiūlyta  rajono tarybos narė Birutė Gailienė. Už jos kandidatūrą balsavo (posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai) 16 tarybos narių; prieš – 3, balsadėžėje rasti 3 negaliojantys biuleteniai.  

Atsižvelgusi į Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymą, Jonavos r. savivaldybės mero teikimą, LR specialiųjų tyrimų tarnybos raštą „Dėl informacijos apie Birutę Gailienę pateikimo“ bei į slapto balsavimo rezultatus, savivaldybės taryba nusprendė skirti Birutę Gailienę administracijos direktoriaus pavaduotoja politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu nuo 2019 m. birželio 10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

 „Alio Jonavos“ inf.

Web Analytics