Paskelbtas Rajono naujienos

Smulkiojo ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondas – ne visiems

Antradienis, 02 April 2019 10:25 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį į paskutinį rajono Tarybos posėdį rinkosi senosios kadencijos Tarybos nariai. Naujai išrinktieji prisieks balandžio 11-ąją. 

Šiame posėdyje priimti svarbūs sprendimai: pritarta savivaldybės mero, administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitoms; patvirtinta rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaita bei Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programa, Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, Jonavos miesto daugiabučių namų tvarkytinų teritorijų 2019-2021 metams sąrašas, savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planas, Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodika; patikslintas savivaldybės 2019 m. biudžetas.                   

Savivaldybės  Taryba  nusprendė patvirtinti Jonavos r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 metų veiksmų planą. Jį parengė Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, kuris savivaldybės Tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. 1TS-0322  yra paskirtas Jonavos r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi.

2019 m. veiksmų planas apjungia Jonavos r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų, kitų rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių įstaigų veiklas. Rajono įstaigos neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas vykdys panaudodamos  finansines lėšas, žmogiškuosius išteklius ir kitus  resursus: iš viso planuojama panaudoti 75,8 tūkst. Eur.: rajono 2019 m. biudžeto lėšos – 38,3 tūkst. Eur., iš kitų finansavimo šaltinių (valstybės biudžeto, įstaigų spec. lėšos, rėmėjų ir kt.) – 37,5 tūkst. Eur.

Posėdžio metu patvirtintas 2019-2020 mokslo metų klasių, mokinių skaičius klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms. Pateikti duomenys rodo, kad 2019-2020 mokslo metams, palyginti su šiais mokslo metais, sukomplektuotas vienodas klasių (grupių) skaičius – 267 (iš jų – 250 bendrųjų klasių, 5 – specialiųjų ugdymosi poreikių klasės, 1 išlyginamoji lietuvių kalbos klasė ir 11 priešmokyklinio ugdymo grupių); besimokančiųjų skaičius – 5185 (didesnis 56 mokiniais).

Patvirtinta Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui per mėnesį: su sunkia negalia – 485 Eur. Taip pat patvirtinta Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre socialinės globos kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį – 747,80 Eur; su sunkia negalia –  876,45 Eur.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį – 986,85 Eur, su sunkia negalia per mėnesį – 1121,68 Eur.

Rajono Taryba patvirtino Jonavos globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainą: ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia – 670 Eur per mėnesį; su sunkia negalia – 970 Eur per mėnesį; trumpalaikės socialinės globos – 670 Eur per mėnesį. Primename, kad senyvo amžiaus asmuo sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuris dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; suaugęs asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuris pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra pripažintas nedarbingu; senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo su sunkia negalia – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuriam pagal įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis.

Posėdžio metu patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programa. Ji įgyvendinama nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d. Pirmenybė dalyvauti programoje teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti darbo ir todėl atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje. Programą administruoja ir vykdo Jonavos r. savivaldybės administracija, pavesdama laikino pobūdžio darbus organizuoti seniūnijoms, biudžetinėms įstaigoms ir įmonėms,  esančioms seniūnijos teritorijoje.

Programa finansuojama iš LR valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų. Minėta programa rengiama bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos  Jonavos skyriumi.

Patvirtinti Jonavos r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo nuostatai. Fondas remia visas legalias ūkinės komercinės veiklos rūšis, išskyrus medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą; gėrimų gamybą, išskyrus salyklo,  nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą; tabako gaminių gamybą; didmeninę ir mažmeninę prekybą; finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą); nekilnojamojo turto operacijas; teisinę veiklą; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą.

Rajono Tarybos posėdžio metu patvirtintas Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, priimti kiti sprendimai. Tarybos nariams taip pat pateikta Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programos vykdymo ataskaita už 2018 metus.

Išsamiau su visais rajono Tarybos praėjusį ketvirtadienį priimtais sprendimais galite susipažinti www.jonava.lt

„Alio Jonavos“ inf.   

Web Analytics