Paskelbtas Miesto naujienos

Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai

Penktadienis, 08 February 2019 08:38 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį vykusio rajono Tarybos posėdžio metu priimti svarbūs sprendimai. Patvirtinta nemažai ataskaitų, nuostatų, programų. Svarbiausia, kad po diskusijų pritarta Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžetui bei patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas.

Apie 2019-2021 metų strateginį veiklos planą

Patvirtintu rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu bus vadovaujamasi organizuojant savivaldybės veiklą.
2019-2021 m. strateginį veiklos planą sudaro 4 formos: 1) veiklos kontekstas (pateikiama savivaldybės misija, problematika, veiklos prioritetai, svarbiausi darbai); 2) 8 programų aprašymas (įvardijamos programų tikslų, uždavinių bei priemonių formuluotės; nurodomi su programa susiję įstatymai, kiti norminiai dokumentai bei sąsajos su Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu iki 2021 m.); 3) programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė (detalizuojamas kiekvieno tikslo įgyvendinimas, t. y. nurodomi vienas ar keli uždaviniai, nukreipti į atitinkamo programos tikslo įgyvendinimą; kiekvienas uždavinys detalizuojamas pagal konkrečias priemones, nurodant asignavimų valdytoją, kiekvienai priemonei įgyvendinti planuojamas lėšas 2019 m. bei numatomą lėšų poreikį 2020 ir 2021 m., taip pat pateikiamos programos produkto kriterijų formuluotės bei planuojamos reikšmės 2019-2021 m.); 4) strateginio veiklos plano lėšos, reikalingos jam įgyvendinti ir finansavimo šaltiniai (šioje programoje numatytas vykdyti priemones planuojama finansuoti iš įvairių finansavimo šaltinių – savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir užsienio fondų, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei kitų lėšų).

Strateginio veiklos plano programoms šiemet numatoma išleisti 62750 tūkst. Eur iš įvairių finansavimo šaltinių (plg., 2018 m. buvo planuota išleisti 62880 tūkst. Eur). Iš jų didžiąją dalį sudaro savivaldybės lėšos – savivaldybės biudžetas ( 28820 tūkst. Eur).

Jonavos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginis veiklos planas parengtas remiantis Jonavos rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2021 m. (rajono Tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. 1 TS-186), kuriame įvardyta savivaldybės vizija bei svarbiausi plėtros prioritetai: I. Veržli ir kūrybinga bendruomenė, patraukli savivalda; II. Progresyvi ir konkurencinga ekonomika; III. Subalansuota socialinės infrastruktūros plėtra; IV. Darnios aplinkos ir gamtos išteklių priežiūra.

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, atlikti veiklos stebėseną, atsiskaityti už rezultatus.
Jonavos rajono savivaldybės 2019-2021 metų veiklos planas bus įgyvendinamas 8 programų pagrindu: 1 programa – ,,Švietimas, kultūra ir sportas“; antroji – „Socialinės apsaugos plėtojimas“; trečioji – „Sveikatos apsauga“; 4 programa – „Ekonominio konkurencingumo didinimas“; penktoji – „Žemės ūkis ir melioracija“; šeštoji – „Aplinkos, kraštovaizdžio ir viešoji apsauga“; septintoji – „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra“; 8 programa – „Savivaldybės valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas“.

Per ateinančius trejus metus išskirti šie veiklos prioritetai: teigiamo Jonavos miesto ir rajono įvaizdžio formavimas; jaunimo skatinimas pasilikti arba grįžti gyventi į Jonavos rajoną, palankių sąlygų jiems gyventi, kurti ir dirbti rajone sudarymas; tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas, materialių investicijų ir verslumo skatinimas; socialinių paslaugų tinklo peržiūra ir optimizavimas, jį pritaikant prie esamų ir prognozuojamų demografinių pokyčių (senstančios visuomenės, mažėjančio gyventojų skaičiaus).
Išsamiau su Jonavos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu galite susipažinti svetainėje www.jonava.lt

Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas

Savivaldybių biudžetų pajamas LR Finansų ministerija paskaičiavo, vadovaudamasi šalies ūkio makroekonominėmis prognozėmis bei priimtais mokesčių įstatymais. Biudžeto planuojamos pajamos iš Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybėms patvirtinta šio mokesčio dalimi, t. y. 46,88 proc., iš jų pastovioji dalis – 42,78 proc. ir kintama dalis – 4,1 proc. Į gyventojų pajamų mokesčio kintamąją dalį įskaičiuotas MMA padidinimas nuo 2019-01-01– 155 tūkst. eurų, bazinio atlyginimo dydžio padidinimas – 127 tūkst. eurų, Darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškas įgyvendinimas – 127 tūkst. eurų ir kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas – 38 tūkst. eurų.

2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimų pagal programas (įskaičius metų pradžios lėšų likučių paskirstymą), palyginti su 2018 m. planu, numatomas augimas procentais: švietimui, kultūrai ir sportui – 12,2; socialinės apsaugos plėtojimui – 19,4; sveikatos apsaugai – 214,2; ekonominio konkurencingumo didinimui – -15,2; žemės ūkio plėtrai ir melioracijai – 20,2; aplinkos, kraštovaizdžio ir viešajai apsaugai – 80,8; savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai – 5,9; savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui – 18,8.

Iš viso biudžeto asignavimai paskirstyti taip: išlaidoms – 41247,7 tūkst. Eur ir turtui įsigyti – 8042,7 tūkst. Eur. Darbo užmokestis išlaidose sudaro 24573 tūkst. Eur. Finansinio turto padidėjimui bei finansinių įsipareigojimų vykdymui skirta 1513,8 tūkst. Eur.

2019 metų biudžeto planas, palyginti su 2018 m., yra 2,5 mln. eurų didesnis. Išsamiau galite susipažinti svetainėje www.jonava.lt

Pasikeitė Jonavos rajono socialinių paslaugų centro buveinės adresas

Jonavos rajono savivaldybės taryba posėdžio metu nusprendė pakeisti Socialinių paslaugų centro buveinės adresą, kadangi nuo praėjusių metų spalio 1 d. centras persikėlė iš Vasario 16-osios g. 31, Jonava, į Chemikų g. 136, Jonava.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorius įgaliotas pakeisti įstaigos buveinės adresą Juridinių asmenų registre.

Dėl žemės ploto, esančio Išorų kaime, pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms

Posėdžio metu rajono Taryba nusprendė pripažinti laisvo valstybinio žemės fondo žemės sklypo plotą (apie 0,08 ha), esantį Jonavos r., Užusalių sen., Išorų k., reikalingu visuomenės poreikiams. Savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, kad šis žemės plotas būtų priskirtas prie neprivatizuojamų žemės plotų ir įtrauktas į Išorų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus.

Minėtos žemės prireikė, nes 2018 m. rugpjūčio 19 d. vykusiame renginyje ,,Velomaratonas 2018“ Užusalių bendruomenė pelnė prizą – riedlenčių rampą, kuri buvo dovanojama Užusalių seniūnijai. Riedlenčių rampą bendruomenė norėjo statyti pripažintame reikalingu visuomenės reikmėms 0,12 ha žemės sklype, esančiame Draugystės ir Sodų gatvių sankryžoje Išorų k. Tačiau Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susiekimo ministerijos informavo rajono savivaldybę, kad, vadovaujantis kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“, patvirtinto LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 XIV skyriumi, riedlenčių rampos su danga nepatenka į eismo dalyviams aptarnauti skirtus statinius, kuriuos galima statyti valstybinės reikšmės rajoninio Išorai-Užusaliai-Būdos bei magistralinio kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis kelių apsaugos zonose, ir siūlė riedlenčių rampą įrengti už kelių apsaugos zonos ribų. Todėl pasirinktas minėtas apie 0,08 ha ploto žemės sklypas.

Jame bus įrengta poilsio zona, sutvarkyta bendro naudojimo teritorija, įrengta apie 225 kv. m aikštelė, asfalto arba trinkelių danga ir pastatyta riedlenčių rampa.

„Alio Jonava“ inf.

Atnaujinta Penktadienis, 08 February 2019 16:43
Web Analytics