Paskelbtas Aktualijos

Skatinama profesionali savanorystė

Penktadienis, 07 September 2018 10:55 Parašė 

Vienas Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programų prioritetų numato didinti socialinę įtrauktį ir skatinti kovą su skurdu. Tam yra skiriamos lėšos iš ES fondų tokių žmonių bendrųjų gebėjimų, specialiųjų gebėjimų ir apskritai žmogaus savivertės augimui skatinti. Projektas „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ yra įgyvendinamas  pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Šios paraiškos teikėja ir vykdytoja yra viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, o partneriai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Kaišiadorių rajono pensininkų klubas. Bendra projekto, kurio įgyvendinimo trukmė yra 36 mėn., tinkamų finansavimui skirtų išlaidų suma – 100.006,91 Eur. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų.

KAIP TAPTI PROFESIONALIU SAVANORIU

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra itin senos, gilios ar plačiai sutinkamos. Pagrindą masinės savanorystės veiklai šalyje sudarė Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos 2011 m. birželio 22 d. priimtas įstatymas Nr. XI-1500. Jis apibrėžė savanorišką veiklą, kaip neatlygintinai atliekamą visuomenei naudingą veiklą, kuri nelaikoma nelegaliu darbu. Vis daugiau ir dažniau atsiranda žmonių, norinčių neatlygintai ir savo noru daryti gerus ir reikalingus darbus. Tokiai veiklai pasiruošti nereikia ypatingų įgūdžių, žinių ir jų atnaujinimo, specialių gebėjimų ar ilgalaikių praktikų. Tačiau yra tokių savanoriškos veiklos sričių, kuriose norint dalyvauti reikalingas ne tik papildomų žinių turėjimas, bet ir tam tikri praktiniai, profesionalūs įgūdžiai.

Savanorystė suteikiant pirmąją medicininę pagalbą nelaimės, gaisro, avarijos metu, savanorystė teikiant socialinę pagalbą ligoniui, sergančiam neįgaliajam, savanorystė suteikiant pirminę psichologinę pagalbą potencialios savižudybės ar agresijos artimoje aplinkoje atvejais, reikalauja specifinių žinių ir praktikos. Profesionalios savanorystės poreikis yra nuolatos tiriamas. Jis ypač didelis greitosios medicinos pagalbos centruose, socialinių paslaugų centruose, senelių namuose, neįgaliųjų organizacijose, švietimo įstaigose. Vystantis profesionaliai savanorystei (kuri tik dabar pradeda plačiau skintis kelią Lietuvoje) reikia daug komponentų – laiko, papildomų naujų žinių, praktikos, didesnio susikaupimo ir, matyt, didesnio noro padėti kitam piliečiui.

Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, jau daugiau nei 3 m. skleidusi žinias apie profesionalios savanorystės išskirtinį vaidmenį visuomenės saugumui, bendravimui, pasitikėjimui, 2018 m. gavo finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir 2018-03-20 pradėjo projekto PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE įgyvendinimą. VšĮ „Voluntarius LT“ drauge su projektą vykdančiais partneriais mielai kviečia Jonavos gyventojus dalyvauti šiame projekte.

Projekte gali dalyvauti gyventojai, kuriems jau yra 54 m. ir kurie dar nėra sulaukę pensinio amžiaus. Tai žmonės, kurie turi tam tikros patirties, kuriems sudėtingiau konkuruoti darbo rinkoje ir kurie, dalyvaudami šiame projekte, galės įgyti reikalingų žinių atitinkamose srityse ir įgauti praktinių įgūdžių, reikalingų jiems patiems, jų šeimos nariams, jų bendruomenėms ar visam kraštui.

Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, o taip pat profesionalioje savanoriškoje veikloje.

KĄ DALYVIS ĮGIS DALYVAUDAMAS PROJEKTE?

Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti tai, ko jam ar jai labiausiai trūksta bendrųjų gebėjimų srityje: skaitmeninio raštingumo (darbas su kompiuteriu, įvairiomis programomis); socialinių gebėjimų (bendravimo, įvairių paslaugų teikimo, adekvataus komunikavimo, specifinių santykių su specifinėmis amžiaus, neįgalumo grupių asmenimis); verslumo pagrindų; kultūrinio sąmoningumo; bendravimo įgūdžių užsienio kalbomis (anglų, vokiečių).

Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti įvairias profesinių gebėjimų ugdymo sritis: pirmąją medicinos pagalbą (ne tik teorinę dalį, bet ir praktinę veiklą); socialinių paslaugų teikimą, mokymą ir organizavimą, rengiantis tapti socialinių darbuotojų padėjėjais, jei to norės dalyviai; individualių ir grupinių psichologo konsultacijų teikimą.

Mokymai, konsultacijos, seminarai, praktinė veikla, susitikimai bus organizuojami kiek įmanoma prisitaikant prie projekto dalyvių galimybių ir jų laiko, taip pat jų gyvenamosios vietos. Projekto įgyvendinimo pabaigoje planuojama parengti apie 15 asmenų savanorių profesionalų, kurie gebės teikti profesionalios savanoriškos pagalbos paslaugas pasirinktose savanorystės srityse, jiems bus išduoti atitinkami sertifikatai. Jiems taip pat bus pasiūlyta tapti „Volunarius LT“ komandos nariais. VšĮ „Voluntarius LT“, sukūrusi profesionalios savanorystės organizavimo sistemą, turi didelę duomenų bazę ir yra pajėgi savo patirtį įgyvendinti Kaišiadorių, Jonavos ir Prienų rajonų savivaldybėse, dirbant su vyresnio darbingo amžiaus 54+ asmenų grupe. Turėdama tokios patirties, pareiškėja yra pajėgi paruošti ir aprūpinti savanorius tinkama įranga šioms įstaigoms:

1) VšĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų centrui, kuriame priimami savanoriai teiks bendrąsias socialines ir specialiąsias socialines paslaugas Kaišiadorių rajono gyventojams;

2) VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrui, kuriame  priimami savanoriai teiks ambulatorinės slaugos namuose asmens higienos paslaugas Kaišiadorių rajono gyventojams;

3) VšĮ Kaišiadorių ligoninei, kurioje priimami savanoriai teiks trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kaišiadorių rajono gyventojams;

4) Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui, kuriame priimami savanoriai teiks bendrąsias socialines ir specialiąsias socialines paslaugas Jonavos rajono gyventojams.

Susidomėjusius šiuo pasiūlymu dėl dalyvavimo projekte „Savanoriškos savanorystės skatinimas Kauno regione“ prašome ir kviečiame dalyvauti projekto įvadiniame renginyje š. m. rugsėjo 12 d. 13.00 val. Jonavos rajono socialinių paslaugų centre (Vasario 16-osios g. 31, Jonava). Renginio metu bus pristatomas projektas, planuojamos vykdyti veiklos ir jų teikiama nauda. Būtume Jums labai dėkingi, jei susipažinę su šia informacija praneštumėte savo draugams, kaimynams, pažįstamiems, kuriuos gali dominti naujos galimybės tapti profesionaliais savanoriais.

Povilas KUPRYS

voluntariusprojekto logo

Web Analytics