Paskelbtas Miesto naujienos

Skelbiamas konkursas Jonavos kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti

Penktadienis, 13 January 2017 09:17 Parašė 

Įstaigos pavadinimas:

Jonavos kultūros centras

Pareigos :

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas:

direktorius

Darbo vieta:

Žeimių g. 15, Jonava

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje.
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamais savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais.
5. Išmanyti regiono kultūros savitumą.
6. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse.
7. Mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas, projektus.
8. Išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas.
9. Mokėti užsienio kalbą.
10. Mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką.
11. Mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą.
12. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.
13. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą.
14. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
15. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus.
16. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Funkcijos:

1. Organizuoja centro darbą, kad būtų įgyvendinami centro tikslai ir būtų atliekamos nustatytos funkcijos.
2. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir centro nuostatų.
3. Organizuoja su centro veikla susijusias apklausas.
4. Centro vardu sudaro sutartis su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus, priima sprendimus dėl centro veiklos organizavimo ir plėtojimo, tvirtina įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
5. Rengia bei vykdo programas, teikia metų veiklos ataskaitas Jonavos rajono savivaldybės tarybai ir LR kultūros ministerijai.
6. Teikia Jonavos rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl centro nuostatų papildymo ir pakeitimo.
7. Įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia centro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, organizuoja centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą.
8. Tvirtina vidaus darbo ir tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijas, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo apmokėjimo tvarką, pareigybių ir etatų sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
9. Vadovauja įstaigos strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimui bei jų įgyvendinimui.
10. Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja centrui teisme, kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis arba tam įgalioja kitus centro darbuotojus.
11. Tvirtina pajamų, gautų iš centro teikiamų paslaugų ir specialiųjų programų išlaidų, sąmatas.
12. Sudaro komisijas centro veiklos problemoms spręsti.
13. Atlieka kitas funkcijas, numatytas centro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Darbo užmokestis:

26,7 BMA

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai asmeniškai arba registruotu laišku privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas (jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro).
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Užpildytą pretendento anketą (pagal LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą).
5. Darbo patirtį kultūros srityje įrodančius dokumentus.
6. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
7. Savo asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes, įgūdžius strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse.
8. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

Dokumentai priimami adresu:

Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, Jonava

El. pašto adresas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentų atrankos būdas:

testas raštu ir žodžiu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Jonava, Žeimių g. 13, Teisės ir personalo skyrius, 215 kab. Informacija teikiama telefonu (8 349) 500 86, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skelbimas galioja iki:

2017-01-26

Web Analytics